Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 52 z dnia 2001-03-02 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 52 z dnia 2001-03-02
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 537 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 538 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 539 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 540 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 541 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację górnictwa siarki.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 052 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
Więcej
 • Adres publikacyjny: