Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 70 z dnia 2000-05-26 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 70 z dnia 2000-05-26
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 816 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 817 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 818 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 819 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 820 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 824 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 825 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 827 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 828 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 829 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 070 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: