Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 27 z dnia 2000-04-11 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 27 z dnia 2000-04-11
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 320 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie szcegółowego trybu postępowania przy dokonywaniu ocen funkcjonariuszy celnych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 324 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, ustalania kwot, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 326 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie określenia systemów i standardów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  / Minister Łączności /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 328 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 329 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 332 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych.  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 027 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2000 r. o sprostowaniu błędów.  / Prezes Rady Ministrów /
Więcej
 • Adres publikacyjny: