Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1997, nr 82 z dnia 1997-05-09 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1997, nr 82 z dnia 1997-05-09
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 518 Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 519 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielania odszkodowań za straty spowodowane skierowaniem wód zalewowych w inny obszar w związku z zagrożeniem powodzią.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 r. oraz zasad spłaty pożyczek i kredytów.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu fachowego nadzoru i pomocy udzielanej tym strażom.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 524 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 526 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykazu gmin, na obszarze których stosuje się szczególne zasady odbudowy i remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi albo huraganu.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rejonów administracyjnych (gmin) nie uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których mogą być refundowane rzeczowe koszty organizacji robót publicznych.  / Minister Pracy i Polityki Socjalnej /
 • Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 082 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: