Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zażalenie albo sprzeciw jako sposób wstrzymania kontroli firmy

Według przepisów u przedsiębiorcy nie może być równocześnie prowadzona więcej niż jedna kontrola.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Simone Van Den Berg/Dreamstime.com)

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wyposażyły przedsiębiorcę w szereg środków prawnych, z których może skorzystać w czasie przeprowadzanej u siebie kontroli. Jednym z takich środków jest możliwość wstrzymania czynności kontrolnych, przez wniesienie w odpowiednim czasie sprzeciwu albo zażalenia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą być kontrolowani przez organy państwowe, m.in. przez Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyznają przedsiębiorcom szereg praw chroniących ich przed kontrolą zbyt długotrwałą, uciążliwą lub prowadzoną w sposób niezgodny z prawem. Ustawa wprowadza limity czasu prowadzenia kontroli u danego przedsiębiorcy. Zależą one od wielkości przedsiębiorcy i skali prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W odniesieniu do mikroprzedsiębiorców czas kontroli nie może przekraczać 12 dni roboczych, w przypadku małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych, zaś w odniesieniu do średnich - 24 dni roboczych. W firmach niemieszczących się w wyżej wymienionych kategoriach, czas trwania kontroli nie może przekroczyć 48 dni w roku kalendarzowym. Ponadto w myśl ustawy organy kontroli nie mogą równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy.

Podstawą do prowadzenia czynności kontrolnych jest okazanie legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ten ostatni dokument ma decydujące znaczenie, gdyż wyznacza granicę postępowania kontrolnego. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. Zatem pierwszą czynnością przedsiębiorcy po rozpoczęciu kontroli powinno być nie tylko wylegitymowanie pracowników organu kontroli, ale także sprawdzenie upoważnienia i zbadanie dopuszczalnego zakresu przedmiotowego kontroli, czyli obowiązuje zasada _ jedna kontrola w jednym czasie _.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/26/141338.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nowe;zasady;rejestrowania;dzialalnosci;gospodarczej,130,0,1012866.html) *Nowe zasady rejestrowania firmy * Wniosek o wpis do CEIDG jest bezpłatny. Składa się go osobiście w urzędzie gminy, przesyłając listem poleconym, bądź drogą elektroniczną.

W sytuacji podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów ustawy, kontrolowany przedsiębiorca ma prawo zareagować składając sprzeciw do organu podejmującego i wykonującego kontrolę w terminie trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. W praktyce, aby wniesienie sprzeciwu było skuteczne, przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić o tym organ kontroli w jego siedzibie.

Datą wniesienia sprzeciwu jest więc data jego wpływu do organu kontroli. Jest to istotne, gdyż w tej dacie następuje wstrzymanie czynności kontrolnych aż do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Obliczając 3-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu, nie wliczamy dnia, w którym kontrola została wszczęta.

W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę sprzeciwu, i co za tym idzie automatycznego wstrzymania czynności kontrolnych, organ kontroli może wydać postanowienie o zabezpieczeniu dowodów np. w postaci korespondencji, dokumentów księgowych, komputerów, serwerów itd., mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli. Ma to zapobiec niszczeniu dokumentów przez kontrolowanych przedsiębiorców.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/57/m36665.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/fuzja;i;przejecie;firmy;jak;ograniczyc;ryzyko,131,0,1051267.html) *Fuzja i przejęcie firmy. Jak ograniczyć ryzyko * Audyt prawny jest badaniem sytuacji prawnej firmy, która ma być przejęta, a jego celem ocena potencjalnych zagrożeń związanych z transakcją. Rozpatrzenie sprzeciwu powinno nastąpić w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez organ sprzeciwu i kończy się wydaniem przez organ kontroli bądź postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych bądź o ich kontynuowaniu. W przypadku wydania przez organ kontroli tego ostatniego postanowienia, czynności kontrolne są ponownie podejmowane, a następnie ponownie wstrzymywane, jeśli przedsiębiorca wniesie w terminie trzech dni zażalenie.

Organ kontroli ma obowiązek rozpatrzyć zażalenie w terminie siedmiu dni od jego wniesienia. W wyniku rozpatrzenia zażalenia organ kontroli może wydać bądź postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych, uznając tym samym zasadność argumentów podniesionych przez przedsiębiorcą w zażaleniu, bądź też postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych.

Po zakończeniu czynności kontrolnych organ kontroli ma obowiązek sporządzić protokół kontroli, który jest następnie podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego. Jeśli kontrolowany przedsiębiorca ma wątpliwości co do treści protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu lub odmówić jego podpisania.

Gdy kontrola została przeprowadzona z naruszeniem przepisów prawa, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odszkodowania - może wystąpić z powództwem do sądu cywilnego, żądając naprawienia wyrządzonej przez organ kontroli szkody w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność Skarbu Państwa za wyrządzoną szkodę. Dlatego też ważne jest dokumentowanie przez przedsiębiorcę wszystkich czynności kontrolnych, które zostały dokonane z naruszeniem prawa.

O przepisach dotyczących spółek czytaj w Money.pl
Co może ograniczyć zbycie udziałów w spółce z o. o. Jeśli wspólnicy w spółce nie wyrażą zgody na sprzedaż udziałów, umowa zbycia staje się bezskuteczna.
Kiedy w spółce akcyjnej potrzebny jest biegły rewident? Uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta może być warunkiem, a także głównym kryterium podjęcia przez akcjonariuszy kluczowych dla spółki decyzji.
Kto może zastąpić wspólnika na zgromadzeniu Członek zarządu i pracownik spółki, nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników, ale osoby związane z firmą umowami cywilnoprawnymi - tak.

Autorka jest aplikantką radcowską w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: kontrole państwowej inspekcji pracy, sprzeciw, prawo podatkowe, wiadomości, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz