Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Za co pracownik może dostać karę pieniężną?

0
Podziel się:

Szef może ukarać pracownika, np. za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Kara nie może być jednak wyższa niż 1/10 pensji.

Za co pracownik może dostać karę pieniężną?
(Andreas Karelias/Dreamstime)

Szef może ukarać pracownika, np. za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia lub picie alkoholu w czasie pracy. Kara nie może być jednak wyższa niż 1/10 pensji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną o charakterze porządkowym jedynie w przypadku, gdy pracownik dopuści się przekroczenia pracowniczego skatalogowanego w art. 108 § 1 i 2 k.p.

Za przekroczenie pracownicze uznaje się w tym przypadku: nie przestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Oznacza to, że pracodawca pozbawiony jest dowolności przy ocenie zasadności zastosowania kary pieniężnej. Podkreślić także należy, że katalog kar jest zamknięty i nie jest dopuszczalne ich zaostrzanie, na przykład przez podanie informacji o ukaraniu do wiadomości załogi.

Chcąc nałoży karę pieniężną, pracodawca musi brać pod uwagę nie tylko stopień naruszenia obowiązków pracowniczych (bezprawność), ale też stopień winy pracownika oraz jego dotychczasowy stosunek do pracy. Tak ograniczona możliwość zastosowania kary pieniężnej wynika z jej dotkliwego dla pracownika charakteru.

Należy także pamiętać o tym, że kara pieniężna nie może zostać zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Jak wysoka może być kara?

Nałożoną karę pieniężną pracodawca może egzekwować wyłącznie poprzez dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia pracownika, przy uwzględnieniu regulacji art. 108 § 3 k.p.. Oznacza to, że za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, kara nie może przewyższać wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przekraczać 1/10 części wynagrodzenia należnego pracownikowi do wypłaty po potrąceniu innych należności (np. udzielonych pracownikowi zaliczek, sum egzekwowanych na zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych – por. art. 87 § 1 k.p.).

[

]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czy;pracodawca;ma;prawo;zmniejszyc;pensje,145,0,435089.html )Czy pracodawca ma prawo zmniejszyć pensję?

Egzekwowanie od pracownika należności z tytułu kar pieniężnych w sposób inny niż potrącenie z wynagrodzenia jest niedopuszczalne. Trzeba również podkreślić, że kara może być nałożona jedynie po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

W przypadku nieobecności pracownika w zakładzie pracy i niemożliwości jego wysłuchania, dwutygodniowy termin na nałożenie kary ulega zawieszeniu do momentu powrotu pracownika do pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie pracownika na piśmie o nałożonej na niego karze. W piśmie takim wskazuje się pracownikowi rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informuje się go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Czytaj dalej kiedy pracownik może uniknąć kary?

Czy można się odwołać?

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik ma możliwość zakwestionowania decyzji pracodawcy o nałożeniu kary, poprzez złożenie sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu.

Sprzeciw rozpatruje pracodawca po zapoznaniu się ze stanowiskiem reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Brak merytorycznego rozpatrzenia sprzeciwu przez pracodawcę w terminie 14 dni od jego wniesienia jest równoznaczny z uwzględnieniem sprzeciwu.

W takim wypadku karę pieniężną uważa się za niebyłą, a należność wyegzekwowana od pracownika ulega zwrotowi. W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może - w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu - wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Jednakże pracodawca może - z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej - uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Również w przypadku uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary, karę uważa się za niebyłą. Pracodawca zobowiązany jest usunąć z akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej.

Podsumowując - dochodzenie od pracownika należności z tytułu kar pieniężnych za błędy popełnione w czasie pracy, inne niż przekroczenia pracownicze wymienione we wspomnianym wyżej art. 108 § 2 k.p., jest niedopuszczalne. Za niedopuszczalne uznaje się również egzekwowanie należności z tytułu kar pieniężnych - nałożonych za dopuszczenie się przez pracownika przewinienia z art. 108 § 2 k.p. - w sposób inny niż ich potrącenie z wynagrodzenia.

Autorka jest aplikantką radcowską, autor jest partnerem w Kancelarii MPiW

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/114/t11634.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wydluzenie;czasu;pracy;lub;obnizenie;pensji,117,0,410229.html) Wydłużenie czasu pracy lub obniżenie pensji? Pracodawca, który chce np. obniżyć wynagrodzenie musi zmienić warunki zatrudnienia swojemu pracownikowi.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/159/t10655.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dochodzenie;praw;pracownika;przed;sadem,31,0,342815.html) Dochodzenie praw pracownika przed sądem Pracownik, który otrzymał wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę może dochodzić swoich praw przed sądem.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t12793.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/porady-prawne/porady/prawo-pracy/artykul/zadanie;od;pracownika;informacji;o;dodatkowych;dochodach,83,0,218451.html) Żądanie od pracownika informacji o dodatkowych dochodach
wiadomości
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)