Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Umowa o pracę. Można mieć dwie z tym samym pracodawcą?

0
Podziel się:

Nawiązanie większej liczby stosunków pracy z jednym pracodawcą jest dopuszczalny jedynie, gdy rodzaj wykonywanych prac będzie inny.

Umowa o pracę. Można mieć dwie z tym samym pracodawcą?
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

W praktyce często pojawia się problem związany z pozostawaniem przez pracownika w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą, szczególnie w kontekście norm czasu pracy. Za bardziej złożony należy jednak uznać problem pozostawania przez pracownika w więcej niż jednym stosunku pracy z tym samym pracodawcą. Kodeks pracy nie zakazuje takiego rozwiązania, nie reguluje jednak wprost takiej sytuacji.

W praktyce pojawia się ryzyko, że nawiązanie dwóch lub więcej stosunków pracy może służyć obchodzeniu przepisów o czasie pracy. Zasadą jest, jak wskazał Sąd Najwyższy, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (wyrok SN z 13 marca 1997 r., sygn. I PKN 43/97).

W uzasadnieniu do wspomnianego wyroku Sąd Najwyższy sprecyzował, że _ stosunek pracy może być wprawdzie w pewnym zakresie modyfikowany w drodze tzw. klauzul autonomicznych, ale klauzule te nie są odrębnymi umowami o pracę i nie prowadzą do powstania dodatkowego stosunku pracy między tymi samymi podmiotami, a ponadto stanowią wyjątek od reguły ogólnej. Podobnie wyjątkiem od zasady ogólnej jest dopuszczenie możliwości zawierania odrębnych umów o pracę miedzy tymi samymi podmiotami (istnienia miedzy nimi więcej niż jednego stosunku pracy), jeżeli ich przedmiotem ma być praca innego rodzaju niż wcześniej umówiona (wynikająca z wcześniej nawiązanej umowy o pracę). _

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/78/251726.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zatrudnienie;pracownika;na;terytorium;dwoch;panstw,20,0,1194004.html) *Zatrudnienie w kilku krajach - co ze składkami? * Pracownik zatrudniony na terytorium danego państwa UE, w zakresie ubezpieczeń społecznych podlega ustawodawstwu tego państwa.

Wyżej wyrażoną zasadę szczegółowo wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lutego 2002 roku stwierdzając, że _ zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego zobowiązania był rodzaj pracy szeroko określony nazwą kilku zawodów lub specjalności czy funkcji. To samo dotyczy innych form praktyki intensyfikowania pracy w normalnym czasie pracy, polegających przykładowo na zawieraniu umowy o dodatkową pracę (czynności), wykonywaną w normalnym czasie pracy (ewentualnie przekształconym w zadaniowy czas pracy) obok pracy podstawowej i kwalifikowaną na ogół jako autonomiczna klauzula w podstawowym stosunku pracy, czy też powierzaniu tzw. pracy uzupełniającej, gdy praca umówiona nie wypełnia całego czasu pracy, choć charakter i skutki tej drugiej formy są oceniane kontrowersyjnie (por. "Prawo pracy a reforma gospodarcza" pod red. W. Piotrowskiego). Zawieranie z własnym pracownikiem dodatkowej (drugiej) umowy o pracę za normalnym wynagrodzeniem judykatura dopuszcza tylko
wyjątkowo, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inny niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy. W przeciwnym razie mielibyśmy - zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94 - do czynienia z próbą obejścia przepisów o czasie pracy i wysokości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe _ (wyrok SN z 14 lutego 2002 r., sygn. I PKN 876/00).

Można zatem stwierdzić, że w razie wykonywania, w tym samym okresie, na rzecz jednego pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy, bowiem zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest natomiast możliwość zawarcia kilku umów o pracę między tymi samymi podmiotami. W takim przypadku - zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa - nawiązanie większej liczby stosunków pracy będzie dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy rodzaj wykonywanej pracy w ramach każdego ze stosunków pracy będzie inny.

W tym miejscu należy także dodać, że ewentualne twierdzenie o równoczesnym istnieniu między tymi samymi stronami dwóch lub więcej stosunków pracy będzie wymagało szczegółowego i należycie pogłębionego wywodu, przeprowadzonego na tle konkretnych ustaleń faktycznych dotyczących porozumień między stronami (por. wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2012 r., sygn. II PK 316/11).

Czytaj więcej w Money.pl
Pracodawca może ci to potrącić z pensji Pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody m.in. sumy na zaspokojenie alimentów, gdy są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.
Dyskryminacja w pracy. Jak dowodzić? Aby dane zachowanie zostało uznane za mobbing, musi trwać określony czas. Przyjmuje się, że przesłanki uporczywości i nie wypełnia jednorazowe zdarzenie.
Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.

Autorka jest aplikantką radcowską w Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)