Notowania

prokuratura generalna
28.11.2012 12:52

Sprawozdanie Andrzeja Seremeta. Prokuratura umorzyła 51 procent spraw

Do prokuratury wpłynęło łącznie 27 845 spraw o przestępstwa gospodarcze. Sprawdź, co jeszcze zawiera raport.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Krupa/East News)

Premier Donald Tusk przyjął sprawozdanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta za 2011 roku - podała kancelaria szefa rządu, informując, że premier nie dopatrzył się przesłanek uzasadniających odrzucenie sprawozdania. Tusk liczy na poprawę funkcjonowania prokuratury.

Aktualizacja, godz. 13.44

Zgodnie z przepisami premier przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie prokuratora generalnego, _ mając na względzie realizację zadań przez prokuratora generalnego w zakresie strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw _. W przypadku odrzucenia sprawozdania premier może wystąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji.

Sprawozdanie z działalności w 2011 roku. Seremet złożył Tuskowi w marcu. Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin opiniując dokument zarekomendował jego przyjęcie, choć wskazał uchybienia w działalności prokuratury.

W lipcu premier, na kanwie nieprawidłowości wykrytych w sprawie Amber Gold, zwrócił się do szefa prokuratury o dodatkowe informacje na temat działań organów ścigania w sprawach przestępstw gospodarczych. Otrzymał je w listopadzie, a w środę po godz. 13 na stronach internetowych KPRM podano, że Tusk sprawozdanie przyjął.

Jak ujawniono, premier zapoznał się także z rekomendacją Departamentu Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia sprawozdania Prokuratora Generalnego. _ - Pomimo wskazanych uchybień w działalności prokuratury zdaniem departamentu nie wystąpiły przesłanki uzasadniające odrzucenie sprawozdania, tj. braku realizacji zadań w zakresie strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw _ - czytamy w informacji KPRM.

Jak podkreślono, pomimo zidentyfikowanych uchybień, premier ma nadzieję, że nastąpi _ znacząca poprawa funkcjonowania prokuratury _. _ Podejmując decyzję o przyjęciu sprawozdania Prokuratora Generalnego, brał pod uwagę całokształt działalności prokuratury, w tym fakt, że dopiero dwa lata temu prokuratura stała się w pełni niezależna _ - napisano.

Minister sprawiedliwości w swoim stanowisku do sprawozdania pozytywnie ocenił skuteczność prokuratury w zakresie postępowań ekstradycyjnych, administracyjnych, przygotowawczych i sądowych (pomimo wskazanych uchybień) i związanych z ułaskawieniami. Zdaniem ministra prokuratora właściwie realizowała również wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Minister pozytywnie ocenił inicjatywy Prokuratora Generalnego zmierzające do poprawy przepisów regulujących działalność prokuratury. Jednocześnie zwrócił uwagę na istotne uchybienia w działalności prokuratury w sferze polityki kadrowo-organizacyjnej w jednostkach prokuratury, postępowań przygotowawczych i postępowań przed sądami. Jako przyczynę ww. uchybień minister identyfikuje głównie brak dostatecznego nadzoru służbowego na poszczególnych szczeblach prokuratury.

W dokumencie o działaniach prokuratury w latach 2007-2012, w zakresie szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej, Prokurator Generalny zawarł informacje związane z naruszeniami prawa bankowego, obrotem instrumentami finansowymi, obrotem dewizami, kruszcami, jak i prawem karnym - skarbowym, a także organizowaniem i kierowaniem piramidami finansowymi.

Co zawiera sprawozdanie Seremeta?

W ciągu pięciu lat lawinowo przybyło spraw gospodarczych, a w nich poszkodowanych. Prokuratura umorzyła 51 proc. z nich, a sądy skazały 89,6 proc. oskarżonych - czytamy w informacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta dla premiera Donalda Tuska./p>

Dzisiaj podano treść tego dokumentu, o który Tusk zwrócił się do Seremeta przed podjęciem swej decyzji ws. przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania prokuratora generalnego za 2011 roku.

Dodatkowe informacje, m.in. ws. parabanków (ten temat pojawił się na kanwie sprawy Amber Gold) szef prokuratury przedłożył premierowi 16 listopada. Dotyczą m.in. podejmowanych przez prokuraturę w latach 2007-12 działań w zakresie przestępczości gospodarczej - w szczególności związanej z naruszeniami prawa bankowego, obrotu instrumentami finansowymi, obrotu dewizami, kruszcami, jak i prawa karnego skarbowego, a także polegającej na organizowaniu i kierowaniu piramidami finansowymi.

W informacji prokurator generalny omawia i ocenia działania prokuratury w zakresie wybranych kategorii przestępstw gospodarczych oraz analizuje wybrane problemy i ograniczenia prawne w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, proponując konkretne rozwiązania; rekomenduje podjęcie działań usprawniających prowadzenie i nadzorowania przez prokuratorów postępowań w sprawach przestępczości gospodarczej. Informacja z załącznikami zawierającymi dane statystyczne liczy ponad sto stron.

Jak podano, między 1 stycznia 2007 r. a 31 sierpnia 2012 r. do prokuratury wpłynęło łącznie 27 845 spraw o przestępstwa gospodarcze objęte informacją. Liczba spraw dotyczących tej przestępczości prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturze ulegała sukcesywnemu zwiększeniu: od 3 640 spraw w 2007 r. do 6 191 spraw w 2011 r. Wpływ spraw tego rodzaju zwiększył się o 70,1 procent.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/158/m97950.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/nowelizacja;ustawy;o;prokuraturze;zmusi;go;do;dymisji,245,0,1112821.html) *Prokurator szantażuje Gowina? Grozi dymisją * Minister sprawiedliwości chce odwołać zastępców prokuratora generalnego. Ten staje za nimi murem i mówi, że sam odejdzie. Przestępstwa o charakterze gospodarczym prokuratura podzieliła na sprawy o przestępstwa przeciwko interesom konsumentów (133 809 spraw), wierzycieli (44 396), przedsiębiorców (19 416), instytucji i rynków finansowych oraz emitentów papierów wartościowych (5 355) oraz w 3 786 przypadkach - przeciwko interesowi Skarbu Państwa. W każdym z tych segmentów liczba spraw rosła co najmniej dwukrotnie - wynika ze sprawozdania.

Jak podaje Seremet, największa liczba śledztw, dotyczących 13 478 (to 63,6 proc.) spraw, zakończyła się w okresie od 1 do 6 miesięcy. 3 974 sprawy (18,8 proc.) zostały zakończone w czasie między 6 a 12 miesięcy, 1 788 (8,4 proc.) spraw toczyło się od roku do 2 lat, 1 350 (6,4 proc.) spraw prokuratura prowadziła od 2 do 5 lat i 585 (2,8 proc.) - powyżej 5 lat. Prokuratura odnotowuje, że z każdym kolejnym rokiem udaje jej się dokończyć coraz więcej długo trwających postępowań.

Według sprawozdania między 2007 a połową 2012 r. prokuratorzy zakończyli aktem oskarżenia łącznie 6 041 (26 proc.) śledztwo wobec 13 411 osób.

W całym kraju umorzono 11 848 (51,1 proc.) spraw. Wpłynęło łącznie 2 413 zażaleń na te decyzje kończące postępowanie, z których uwzględniono 475, czyli 19,7 proc. Decyzją o odmowie wszczęcia postępowania zakończono łącznie 5 311 (22,9 proc.) spraw. W 1 258 sprawach złożono zażalenie na to postanowienie prokuratora.

W wyższych instancjach uwzględniono 158, czyli 12,6 proc. zażaleń. Ponadto od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. prokuratorzy zawiesili 1 584 śledztwa w tego rodzaju sprawach; zażalenie złożono na 75 postanowień o zawieszeniu, a uwzględniono 35 z nich (46,7 proc).

W omawianym okresie sądy, na wniosek prokuratury, zgodziły się na aresztowanie 2 057 podejrzanych o przestępstwa finansowe. Z zebranych danych statystycznych wynika, że prokuratorzy zastosowali też zabezpieczenie majątkowe łącznie w 1 302 sprawach wobec 2 793 podejrzanych, na łączną kwotę 911,7 mld zł, ponad 250 tys. dolarów, 51,4 tys. euro i 80 tys. funtów.

Jak podał Seremet, między 1 stycznia 2007 r. a 31 sierpnia 2012 r. w tej kategorii spraw sądy skazały łącznie 7 679 oskarżonych (to 89,6 proc. oskarżonych). Z podanej liczby skazanych, 3 759 osób (czyli 49 proc.) zostało skazanych bez przeprowadzenia rozprawy, a 1 100 oskarżonych (14,3 proc. z ogólnej liczby skazanych) zostało skazanych w następstwie ich wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

Sądy uniewinniły 443 osoby. _ - Z powyższych danych wynika, iż sukcesywnie maleje liczba osób uniewinnionych: od 144 w 2007 r. do 47 w 2011 r. _ - zauważa prokurator generalny, który jest zdania, że trafność i poziom decyzji prokuratorów w tej kategorii spraw, _ nie budzi zasadniczych zastrzeżeń _.

W opracowaniu prokurator generalny powtórzył swe propozycje zwiększenia skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej. Chce on m.in. wprowadzenia surowszej odpowiedzialności karnej sprawcy czynu powodującego szkodę znacznej lub wielkiej wartości, penalizację działalności parabankowej, która powoduje - choćby nawet przez nieumyślne działanie sprawcy - _ istotne, a nieraz ogromne, straty u wielu pokrzywdzonych korzystających z tego rodzaju ofert _.

Seremet postuluje też wyposażenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uprawnienia do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących działalność polegającą na zbieraniu środków finansowych w celu obciążania ich ryzykiem lub inną działalność parabankową, wprowadzenie możliwości rozwiązywania zarejestrowanych (wpisanych do ewidencji) podmiotów gospodarczych w przypadku, gdy przedmiot ich działalności jest sprzeczny z prawem lub naruszająca prawo działalność zagraża interesowi publicznemu.

Zarazem Seremet uznaje za celowe rozwijanie specjalizacji prokuratorów, związane ze wzmocnieniem wydziałów ds. przestępczości gospodarczej w prokuraturach okręgowych, kontynuację szkoleń dla prokuratorów specjalizujących się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań o przestępstwa gospodarcze, a także powołanie Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, który stałby się wyspecjalizowanym ośrodkiem opracowującym fachowe ekspertyzy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej w Money.pl
Będzie raport prokuratury o prabankach Zobacz, które prokuratury prowadziły najwięcej śledztw w sprawie parabanków.
Dzisiaj komunikat ws. sprawozdania Seremeta Premier Donald Tusk zapowiedział komunikat ws. sprawozdania prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta za 2011 rok.
Jutro decyzja ws. sprawozdania Seremeta Po zapoznaniu się z tym dokumentem przez premiera ma on zostać udostępniony opinii publicznej.
Tagi: prokuratura generalna, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz