Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych

Fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 8444) - zwana dalej ustawą, znajduje zastosowanie w przypadkach zwolnień grupowych u pracodawców, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, dokonywanych w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Ważną przesłanką zakwalifikowania zwolnień dokonywanych przez pracodawcę do tzw. zwolnień grupowych, jest wskazanie liczby pracowników, które podlegają zwolnieniu.

Przedmiotowe progi zostały wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy. Jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy przepisy odnoszące się do przysługujących pracownikom odpraw pieniężnych mają zastosowanie również w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości zależnej od stażu pracy u danego pracodawcy. W związku z powyższym pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, temu który był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat - dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z kolei trzymiesięczne wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony przez danego pracodawcę ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Celem wskazanego przepisu jest ochrona interesów majątkowych pracodawcy, który przy zwolnieniach grupowych mógłby zostać narażony na wysokie koszty.

Czytaj więcej Telepraca. Co musi zapewnić pracodawca? Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń z obsługi sprzętu.

Ustawa nie przewiduje wyjątków od art. 8 ust. 4 ustawy, a zatem odprawy pieniężne wypłacane na jej podstawie nie mogą przekroczyć przytoczonej wyżej kwoty. Jeśli stosunek pracy został rozwiązany nie za wypowiedzeniem, a np. za porozumieniem stron, to mogłoby generować możliwość przyznania pracownikowi odprawy przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Na marginesie wskazać należy, że mimo faktu, iż art. 8 ustawy ogranicza wysokość odpraw przysługujących na podstawie ustawy, nie stoi on jednak na przeszkodzie wprowadzeniu w zakładzie pracy, w drodze zawartych porozumień zbiorowych bądź też w umowach o pracę, odpraw w wysokości przekraczającej wymienioną granicę (Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2009 roku, sygn. akt I PK 41/09). A zatem możliwe jest wypłacenie przez pracodawcę odpraw w wysokości przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, ale w takim przepadku podstawa wypłaty odprawy jest inna od ustawowej.

O przepisach dotyczących pracowników czytaj więcej w Money.pl
Nadgodziny - kiedy należą się pracownikowi
Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.
Dyskryminacja podczas rekrutacji pracowników
Pracodawca nie powinien ingerować w życie i plany osobiste rekrutowanego, o ile nie chce narazić się n prawną odpowiedzialność.
Ochrona pracownika tuż przed emeryturą
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, ale również jej warunków na niekorzyść pracownika, któremu do emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata.

Autorka jest aplikantką adwokacką w kancelarii Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór - Adwokaci. Sp.p.

wypowiedzenie, zwolnienia grupowe, odprawa pieniężna, 15-krotoność
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie