Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zasady wydawania pozwolenia na broń

0
Podziel się

Która broń wymaga uzyskania pozwolenia, a którą wystarczy zarejestrować? Jakie sankcje grożą za posiadanie broni bez zezwolenia?

Zasady wydawania pozwolenia na broń
bEsezXFh

Która broń wymaga uzyskania uprzedniego pozwolenia, a do której wystarczy rejestracja? Jakie są konsekwencje posiadania broni bez pozwolenia lub obowiązkowej rejestracji.

Zasady wydawania pozwoleń na bron, nabywania, przechowywania, i przewozu broni oraz amunicji określa Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 ze zm. zwana dalej „Ustawą").

Przez broń należy rozumieć zarówno klasyczną broń palną, myśliwską, sportową, gazową i sygnałową ale także broń pneumatyczną (energia kinetyczna pocisku musi przekraczać 17 J), miotacze gazu obezwładniającego, czy też inne narzędzia, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu takie jak:
 - biała broń (różnego rodzaju ukryte ostrza w przedmiotach, które nie wyglądają jak broń, kastety i nunczaka, pałki z ciężkiego i twardego materiału albo z wkładką z takiego materiału, pałki imitujące kij bejsbolowy;
 - broń cięciwowa w postaci kuszy;
 - paralizatory elektryczne.

bEsezXFj

_ Ustawa wprowadza ogólny zakaz posiadania, nabywania i zbywania broni oraz amunicji. Wyjątek stanowi broń lub amunicja posiadana na podstawie ważnego pozwolenia na broń oraz broń palna pozbawiona cech użytkowych, którą można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej wydanej przez uprawniony organ. _ Pozwolenia na broń są wydawane w formie decyzji administracyjnej przez komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby zainteresowanej (żołnierzom pozwolenia wydają komendanci Żandarmerii Wojskowej).

Pozwolenie określa precyzyjnie cel w jakim zostało wydane, rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Do pozwolenia dołączone jest zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, ważne przez 3 miesiące. W przypadku nie skorzystania z zaświadczenia w wyznaczonym terminie, należy ponownie wystąpić o jego wydanie (bez konieczności ubiegania się o nowe pozwolenie).

Jak i kiedy rejestrować

Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, na którą nie jest wymagane pozwolenie za wyjątkiem broni używanej w celach sportowych na strzelnicy zgodnie z odpowiednim zezwoleniem, broni sygnałowej używanej w celach ratowniczych, rozpoczynania konkurencji sportowej).

Warunkiem uzyskania rejestracji broni pneumatycznej jest przedłożenie przez wnioskodawcę (osobę pełnoletnią) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające, że nie był karany za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu oraz okazanie pozytywnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

bEsezXFp

Aby uzyskać pozwolenie na broń wnioskodawca musi wskazać okoliczności, które uzasadniają wydanie takiego pozwolenia. Chodzi tutaj głownie o zapewnienie ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, dla celów łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych lub szkoleniowych.

Co zawiera wniosek o pozwolenie

W celu uzyskania pozwolenia na broń palną należy przedłożyć do właściwego komendanta policji:

 wniosek o wydanie pozwolenia na broń z określeniem rodzaju i ilości broni, celu posiadania broni i wskazanie powodów ubiegania się o pozwolenie;
 wydane pozytywne orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologa (są ważne tylko przez 2 miesiące);
 dwie fotografie 3 na 4 cm;
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł.

bEsezXFq

Ponadto Komendanci Policji wymagają m.in.:

 życiorys zawierający informacje o wykształceniu, wykonywanym zawodzie, pełnionych funkcjach społecznych lub państwowych, informacje o służbie wojskowej;
 zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego lub stowarzyszenia realizującego strzelectwo sportowe (w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń w celach sportowych);

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń palną myśliwską, dla celów łowieckich należy również przedłożyć

 zaświadczenie z Polskiego Związku Łowieckiego o członkostwie oraz o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania (zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją PZŁ z udziałem przedstawiciela policji).
 zaświadczenie o stałym miejscu zameldowania.

bEsezXFr

Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie :

 broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem lub jej repliki;
 gromadzenia broni w zbiorach muzealnych;
 posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6mm;
 posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 elektrycznych urządzeń obezwładniających o średniej wartości prądu do 10 mA;
 broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 posiadania broni pneumatycznej;
 broni sygnałowej używanej w ratownictwie, wzywaniu pomocy czy też rozpoczynaniu konkurencji sportowych.

Komu nie dadzą

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom,

- nie mają ukończonych 21 lat (wyjątek dotyczy osób które skończyły 18 lat, są członkami PZŁ lub stowarzyszenia obronnego w przypadku broni dla celów sportowych lub łowieckich);
- z zaburzeniami psychicznymi;
- uzależnionymi od substancji psychoaktywnych;
- nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terytorium RP;
- co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z - interesami bezpieczeństwa lub porządku publicznego w szczególności skazanymi prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

bEsezXFs

Aby uzyskać pozwolenie na broń trzeba także zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania, używania oraz umiejętności posługiwania się bronią (opłaty za kurs są zróżnicowane w zależności od przeznaczenia broni i tak np. kurs przygotowawczy do posiadania broni w celach ochrony osobistej kosztuje 500 zł).

Posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 263 § 1 Kodeksu karnego).

Jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 13.08.1993 r. sygn. WR 107/93 OSNKW 1993 nr 11-12 poz. 74) posiadaniem broni palnej lub amunicji „jest każde władanie nim, jeżeli tylko towarzyszy sprawcy taki zamiar nawet bez chęci zatrzymania tych rzeczy na własność."

Jakie kary

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 22.01.2003 r. (sygn. I KZP 40/02, OSNKW 2003 nr 11) rozwiał również powstające wątpliwości stwierdzając, że „broń gazowa i amunicja do niej są bronią palną w rozumieniu art. 263 § Kodeksu Karnego.

Przestępstwem jest także udostępnianie lub przekazanie broni palnej lub amunicji przez osobę posiadającą pozwolenie na broń osobie nieuprawnionej (kara pozbawienia wolności do lat 2).

_ Również nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostawała w dyspozycji osoby, która broń utraciła podlega karze pozbawienia wolności do roku. _Najsurowiej ustawodawca karze za wyrabianie lub handel bronią palną lub amunicją bez zezwolenia (kara pobawienia wolności do lat 10).

Zgodnie z Ustawą karą pozbawienia wolności do lat dwóch zagrożone jest także porzucenie broni palnej lub amunicji (art. 50 Ustawy). Natomiast fakt posiadania lub zbywania osobie nieuprawnionej broni pneumatycznej, która nie została zarejestrowana albo miotacza gazu obezwładniającego lub innych narzędzi lub urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu stanowi wykroczenie karane aresztem albo grzywną.

Z uwagi na fakt, iż w rękach prywatnych znajduje się również sporo broni z czasów II wojny światowej, ustawodawca Ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U.2005.143.1198) o Wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski - wprowadził możliwość zalegalizowania bezprawnie posiadanej broni.

W przypadku osób, które bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji są w posiadaniu broni lub amunicji w związku ze swoim udziałem w walce o suwerenność i niepodległość Polski, jeżeli udział ten stanowił podstawę do nabycia uprawnień kombatanckich, mogą bez negatywnych konsekwencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wystąpić o pozwolenie lub rejestrację tejże broni lub amunicji lub zadysponować nimi w inny sposób na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (poprzez złożenie ich do policyjnego depozytu) lub przekazać wybranemu przez siebie muzeum w Polsce, które ma prawo do gromadzenia w swoich zbiorach takiej broni lub amunicji. Tak przekazana broń lub amunicja przechodzi na własność tego muzeum.

Zalegalizowania bezprawnie posiadanej broni na zasadach opisanych powyżej mogą dokonać także osoby najbliższe dla uczestnika walk o niepodległość tj. rodzeństwo, dzieci, małżonek, osoby pozostające z nim we wspólnym pożyciu. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ustawa ta posiada ograniczenia czasowe przez co możliwość skorzystania ze stworzonych przez nią rozwiązań istnieje tylko do dnia 2 września 2007 r.

Autor: Wojciech Grondys, aplikant adwokacki z Siwek Gaczyński Kałkusiński Kancelarii Prawniczej

bEsezXFK
prawo
wiadmości
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)