Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Zakładanie przychodni - jakie formalności trzeba spełnić

0
Podziel się:

Najnowsze zmiany przepisó stawiają przed lekarzem chcącym utworzyć podmiot leczniczy szereg wymogów, których spełnienie staje się warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu w nowej formie.

Zakładanie przychodni - jakie formalności trzeba spełnić

Rozpoczynając wykonywanie zawodu lekarza pediatry bądź lekarza internisty konieczne jest powzięcie decyzji o formie jego prowadzenia. Do niedawna najpowszechniejszym zjawiskiem było prowadzenie indywidualnych gabinetów lekarskich, w których świadczono usługi medyczne.

Dokonane obecnie zmiany w ustawodawstwie otwierają przed lekarzami szersze możliwości przez nadanie uprawnień do założenia podmiotu leczniczego. Zmianę taką upatrywać należy jako korzystną, umożliwiającą dynamizację procesu rozwoju form wykonywania zawodu. Współpraca między lekarzami w ramach jednego, utworzonego podmiotu leczniczego może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług medycznych, co przyjąć należy z satysfakcją.

Najnowsze zmiany ustawodawcze stawiają przed lekarzem chcącym utworzyć podmiot leczniczy szereg wymogów, których spełnienie staje się warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu w nowej formie.

Pierwszym wymogiem, jaki został postawiony przed lekarzem przy tworzeniu nowego podmiotu leczniczego jest konieczność wyboru formy własności. Należy zatem rozstrzygnąć czy dany specjalista ma intencję prowadzenia go samodzielnie czy też we współpracy z innym lekarzem. Pierwsza forma pozwala na pełną samodzielność i niezależność, ale może być elementem hamującym rozwój placówki. W przypadki wyboru drugiej wersji należy zdać się na osobę w pełni zaufaną. Wykonywanie zawodu przez co najmniej dwóch specjalistów w ramach jednego podmiotu przyczyni się nadto do zwiększenia konkurencyjności.

Istotnym elementem przy tworzeniu podmiotu leczniczego jest wybór lokalu, w którym działalność z zakresu usług medycznych będzie prowadzona. Lokal ten winien spełniać wytyczne ministra zdrowia w zakresie ogólnoprzestrzennym, ogólnobudowlanym, oświetleniowym oraz w zakresie wymogów technicznych. Lokal mieć musi wymaganą liczbę gabinetów, pokoi zabiegowych, pomieszczeń gospodarczych oraz administracyjnych. Szczegółowy ich charakter oraz układ różni się w zależności od świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej bądź usług specjalistycznych.

Rozpoczęcie działalności w zakresie świadczenia usług medycznych musi zostać poprzedzone wpisem do właściwego rejestru z zakresu działalności gospodarczej, co winno być poprzedzone wyborem formy prowadzenia tej działalności. Obecne brzmienie przepisów dopuszcza świadczenie usług medycznych w każdej formie prawnej zaakceptowanej przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność taka może być zatem prowadzona przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wymaga uprzedniego wpisu co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o wpis nie podlega opłatom.

Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług medycznych może przybrać również formę spółki osobowej, w szczególności spółki partnerskiej oraz spółki kapitałowej, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę partnerską upatrywać należy jako bardzo korzystny sposób prowadzenia działalności, a to z uwagi na specyficzne uwarunkowania odpowiedzialności poszczególnych partnerów za działania i zaniechania podejmowane w ramach spółki w związku z wykonywanym zawodem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polecana jest lekarzom, który mają intencję utworzyć podmiot leczniczy kolegialnie, w większym gronie specjalistów.

Rejestracja spółki osobowej i kapitałowej dokonywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, po przeprowadzeniu czynności wstępnych oraz złożeniu wniosku o wpis we właściwym sądzie rejestrowym. Wpis podlega opłacie.

Wykonywanie działalności gospodarczej w przypadku podmiotu leczniczego wymaga nadto wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który to rejestr prowadzą właściwi wojewodowie.

Rozpoczęcie wykonywania działalności medycznej przez podmiot lecznicy poprzedza zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmiot chcący zawrzeć umowę z NFZ musi spełniać określone rozporządzeniami ministra zdrowia warunki. Spełnienie warunków poza względami lokalowymi dotyczy konieczności zawarcia umowy z podwykonawcami w zakresie usług, których sam podmiot leczniczy nie ma możliwości wykonania. Zakres usług dotyczy w szczególności świadczeń laboratoryjnych, badań mikrobiologicznych, radiologicznych, ultrasonograficznych, a także innych planowanych, dostosowanych do specyfiki podmiotu leczniczego.

Odrębna umowa z podwykonawcą musi nadto rozstrzygać sposób odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Zawierając umowę w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych należy zwrócić szczególną uwagę na częstotliwość i sposób odbioru odpadów, ograniczenia ilościowe, jak również ewentualne koszty dodatkowe z tym związane.

Niezbędnym dla zawarcia umowy z NFZ jest również konieczność rejestracji konta w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, który umożliwia dwukierunkową komunikację z Funduszem. Podmiot leczniczy zobowiązany jest nadto do uzyskania we właściwym Oddziale Wojewódzkim NFZ uprawnienia do korzystania z usług Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ).

Przed zawarciem umowy NFZ może poddać weryfikacji możliwość realizacji kontraktu i zwizytować obiekt, wyposażenie, dokumentację podmiotu leczniczego.

Podmiot medyczny zobowiązany jest do składania sprawozdań do NFZ z zakresu poszczególnych świadczeń, raportów rozliczeniowych. Wnikliwe prowadzenie dokumentacji medycznej stanowi nadto podstawę wykazania zasadności stawki określonej w wystawionej wobec NFZ fakturze VAT.

Pamiętać należy, iż zarządzanie powstałym już podmiotem leczniczym związane jest z koniecznością wypełnienia wymogów wynikających z prawa pracy oraz prawa podatkowego i ubezpieczenia społecznego.

Jak wynika z powyższych okoliczności procedura tworzenia podmiotu leczniczego jest działaniem wieloetapowym. Dlatego rozważyć należy zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty - adwokata, który uzyska przepisane prawem wymogi utworzenia podmiotu medycznego, jak również wyjaśni wszelkie wątpliwości powstające w toku rejestracji.

Czytaj więcej w Money.pl
Duże podatki w Polsce to mit. Oto dowody Państwo źle wykorzystuje daniny, dlatego zamiast oddawać mu więcej, trzeba uprościć system podatkowy i lepiej kontrolować firmy - komentują dla Money.pl eksperci.
Kiedy można zwolnć z tajemnicy lekarskiej? Lekarz zostaje zwolniony z tajemnicy lekarskiej w przypadku sprawy dotyczącej dziecka maltretowanego.
NIK tym razem chwali resort zdrowia Powoli, ale systematycznie rośnie liczba ministerialnych programów lekowych, dedykowanych osobom cierpiącym na rzadkie schorzenia.
prawo gospodarcze
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)