Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zadłużona spółka z o.o. Można zlikwidować?

0
Podziel się:

Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy jej ogłoszenia spoczywa na członkach zarządu.

Zadłużona spółka z o.o. Można zlikwidować?

Na podstawie art. 272 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) rozwiązanie spółki z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji oraz wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do obowiązków likwidatorów należy między innymi wypełnienie zobowiązań finansowych spółki - spłacenie jej wierzytelności.

Zgodnie postanowieniem Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2003 r., IV CK 256/02 postępowanie likwidacyjne może zostać zakończone nawet wtedy, gdy nie wszystkie zobowiązania spółki zostały spłacone: _ Możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niespełnione zobowiązania ciążące na tej spółce. _ Dlatego mimo że spółka z o.o. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego nie zaspokoiła wszystkich swoich wierzycieli możliwe jest przeprowadzenie jej likwidacji i wykreślenie z rejestru.

W omawianym temacie wyjątkowo istotnym aspektem jest odpowiedzialność członków zarządu oraz likwidatorów za niespłacone zobowiązania spółki z o.o. Zgodnie z art. 299 K.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chyba że wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. Dodatkowo członkowie zarządu nie będą odpowiadać za długi spółki, jeżeli niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z ich winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciele nie ponieśli szkody.

Na podstawie art. 280 K.s.h. do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, dlatego również na nich spoczywać będzie odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie niezgłoszenia wniosku o upadłość. Potwierdził to SN najwyższy uchwale z 28 stycznia 2010 roku, III CZP 91/09_ - odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 K.s.h. ponosi także likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. _

Pojęcie _ właściwego czasu _ wskazanego w art. 299 K.s.h. odnieść należy do art. 21 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, w której określony został dwutygodniowy termin na zgłoszenie wniosku o zgłoszenie upadłości od wystąpienia podstawy prawnej do jej ogłoszenia. Potwierdza to wyrok SN z 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10: _ przy wykładni użytego w art. 299 § 2 K.s.h. określenia "właściwego czasu" na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie można pomijać przepisów prawa upadłościowego i naprawczego regulujących obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez członków zarządu spółki oraz określających kiedy uważa się dłużnika za niewypłacalnego i kiedy ogłasza się upadłość osoby prawnej. _

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/112/m34416.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/umowa;o;prace;z;prezesem;spolki;kapitalowej;jak;z;odprawa,52,0,1304884.html) *Zwolnienie prezesa spółki. Jak przeprowadzić? * Organ powołujący prezesa może w każdej chwili dokonać odwołania bez potrzeby uzasadniania i jest to podstawa rozwiązania z nim umowy. Zaznaczyć przy tym trzeba, że nawet po otwarciu likwidacji, w razie wystąpienia podstawy prawnej do ogłoszenia upadłości, likwidatorzy spółki mają obowiązek zgłosić wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni. SN w uchwale z 28 lutego 2008 roku, III CZP 143/07 wskazał, że: _ nie można wykluczyć zaistnienia w okresie likwidacji okoliczności uzasadniających ogłoszenie upadłości spółki. W takim razie na likwidatorach ciąży obowiązek złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie
upadłości. _

Podsumowując, brak jest przeciwwskazań do przeprowadzenia oraz skutecznego zakończenia postępowania likwidacyjnego zadłużonej spółki z o.o. Pamiętać jednak należy o obowiązkach spoczywających na członkach zarządu oraz likwidatorach, w tym najważniejszym - zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy jej ogłoszenia.

Dodatkowo zwrócić uwagę należy na treść art. 276 K.s.h. zgodnie z którym członkowie zarządu, w braku odmiennych postanowień umowy lub uchwały wspólników, stają się jej likwidatorami. W takiej sytuacji to na nich ciążyć będzie obowiązek zakończenia bieżących interesów spółki oraz wypełnienia jej zobowiązań.

Czytaj więcej w Money.pl
Budujesz w Kazachstanie? Warto wiedzieć, że... Pod względem podatkowym, korzystniejsza jest rejestracja w Kazachstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast filii.
Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.
Kiedy członek zarządu odpowiada za długi Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, m.in. gdy wierzyciel nie poniósł szkody - tłumaczy Beata Łączyńska radca prawny z Siwek Gaczyński & Partners.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

kraj
prawo spółek
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)