Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę ?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę ?

Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wymagają podania przyczyny i wskazania jej.

Przyczynami rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, stosownie do art.52 kodeksu pracy, mogą być następujące sytuacje:

- ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, (np. stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu i czasie pracy, rozpoczęcie urlopu "na żądanie" przed udzieleniem go przez pracodawcę, częste wykonywanie innych czynności w godzinach przeznaczonych na pracę bez zgody pracodawcy)
- popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; (np. kradzież lub przywłaszczenia mienia pracodawcy);
- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
- bardzo długa niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby; (tj. trwająca dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową - art. 53 § 1 kodeksu pracy).Ponadto wypowiedzenie umowy o pracę może być zasadne w innych wypadkach min. może to nastąpić w sytuacji:
- uchybień pracownika w pracy wynikających z jego niedbalstwa;
- podejmowania przez pracownika szkodliwych dla pracodawcy działań;
- likwidacji stanowiska pracy i braku możliwości zatrudnienia pracownika;
- brak dyspozycyjności pracownika związanej z jego licznymi nieobecnościami w pracy;Wypowiedzenie umowy o pracę - tylko na piśmie?

Należy zaznaczyć, iż wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić również w innych uzasadnionych okolicznościach, niemniej jednak podane powyżej przypadki stanowią niewątpliwie najbardziej powszechne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić min.: na mocy porozumienia stron, z upływem okresu na jaki umowa o pracę została zawarta, z dniem ukończenia pracy dla której była zawarta, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie za wypowiedzeniem) oraz przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie bez wypowiedzenia).

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem stanowi najpopularniejszy sposób rozwiązania umowy o pracę i jest ono jednostronnym oświadczeniem woli pracownika lub pracodawcy, w skutek którego następuje rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia.Rozwiązanie umowy z pracownikiem w trybie art. 53 kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia stanowi również jednostronne oświadczenie woli, niemniej jednak ma ono na celu natychmiastowe zakończenie istniejącego stosunku pracy, które to następuje natychmiast po złożeniu oświadczenia woli w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią przez drugą stronę.

Odnośnie samych przyczyn wypowiedzenia zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Zatem prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wymagają istnienia przyczyny wypowiedzenia i wskazania jej w oświadczeniu pracodawcy skierowanym do pracownika. Ponadto przyczyna ta musi istnieć rzeczywiście, gdyż w przeciwnym wypadku pracodawca nie może podjąć decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu.

ZOBACZ TAKŻE:

Autor jest aplikantem radcowskim z Kancelarii Siwek Gaczyński

Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
Czytaj także
Polecane galerie