Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy?

Wyrok zaoczny - kiedy i w jakich sprawach jest możliwy?

Wyrok zaoczny stanowi formę orzeczenia sądowego, które może być wydane przez sąd zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.

W procesie cywilnym sąd (art. 339 § 1 kodeksu postępowania cywilnego - k.p.c.) wydaje wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Dodatkowo w postępowaniu w sprawach gospodarczych sąd może (ale nie musi) wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew (art. 479[18] § 2 k.p.c.). Należy podkreślić, iż nie jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka do wydania wyroku zaocznego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 7 lipca 1993 ( sygn. akt III CRN 21/93) : Brak odpowiedzi na pozew nie stanowi - również w sprawie gospodarczej - samodzielnej i wystarczającej przesłanki wydania wyroku zaocznego.Zgodnie z art. 339 § 2 k.p.c. sąd wydając wyrok zaoczny przyjmuje za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba, że budzą one uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.Oskarżony w procesie karnym - jakie ma prawa?

Jak wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy (np. wyrok z dnia 31 marca 1999 r.; sygn. akt I CKU 176/97) domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda dotyczy wyłącznie strony faktycznej wyroku i nie obowiązuje w zakresie prawa materialnego, a obowiązkiem sądu jest rozważenie, czy w świetle przepisów prawa materialnego twierdzenie strony powodowej uzasadniają uwzględnienie żądania.

W przypadku gdy sąd nie ma uzasadnionych wątpliwości, orzeka zgodnie z żądaniem pozwu. Wskazać należy, że sąd z urzędu nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny może odwołać się składając tzw. sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia wyroku (art. 344 § 1 k.p.c.). W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi (art. 345 k.p.c.).

W przypadku postępowania karnego możliwe jest wydanie wyroku zaocznego w sprawach rozpoznawanych w ramach postępowania uproszczonego. Zgodnie z art. 479 kodeksu postępowania karnego ("k.p.k.") pomimo niestawiennictwa oskarżonego prawidłowo wezwanego sąd może przeprowadzić postępowanie podczas jego nieobecności i wydać wyrok zaoczny.

Oskarżonemu służy prawo wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia wyroku sprzeciwu, w którym winien podać przyczynę swego niestawiennictwa. Zgodnie z art. 482 § 1 k.p.k. oskarżony może wraz z sprzeciwem wnieść wniosek o uzasadnienie wyroku. W razie uwzględnienia sprzeciwu sąd rozpoznaje sprawę oskarżonego ponownie.

Autor jest prawnikiem Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz, która specjalizuje się w międzynarodowej optymalizacji podatkowej

Skarbiec Biz
Czytaj także
Polecane galerie
Paw309
176.101.135.* 2013-04-16 20:45
problem jest gdy pisma sa doreczony na zly adres a wyrok jest zaoczny ze skutkiem. Komornik siciaga dole bo pozwany nie dostal pisma na poczatku pozniej jednak dostaje bo komornik szuka kasy (sad nie szuka czlowieka bo i po co moze dac wyrok zaoczny przeciez). Odwolanie sad nie uzna bo moze nastapic przedawnienie wiec placz i plac. A gawiedz weseli sie przed TV a pozniej bec.
Mr. Weeks.
37.109.225.* 2013-03-27 13:13
Wyrok niejawny?
Arasss
83.22.188.* 2012-06-25 02:54
Lud został wysłuchany! Obecnie obowiązujące przepisy (341$1KPC) mówią o 2tyg na wniesienie sprzeciwu... Niechaj się raduje stłamszona gawiedź!
Zobacz więcej komentarzy (8)