Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wypłata wynagrodzenia

0
Podziel się:

Pensja może zostać wypłacona przez pracodawcę niekoniecznie na ręce pracownika.

Wypłata wynagrodzenia

*Zgodnie z art. 86 par. 3 kp ogólną zasadą prawa pracy jest wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika. Wypłata w innej formie może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, bądź też jeśli pracownik wyraził na to zgodę na piśmie. *

Za moment zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego pracownika lub wypłaty gotówki do rąk pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2003 r., I PK 324/02 (OSNP 2004/18/313) wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia (art. 86 par. 3 kp) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 par. 2 kp).

Z zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych wynika, iż pracodawca może wypłacić wynagrodzenie innej osobie wyłącznie pod warunkiem legitymowania się przez nią pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez pracownika do jego odbioru (lub pełnomocnictwa ogólnego)
. Wynika to wprost z brzmienia art. 99 par. 1 kc w zw. art. 86 par. 3 kp (tak K. Jaśkowski, E. Maniewska, „Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem", Tom I, Zakamycze, 2006).

Pracodawca wypłacający wynagrodzenie osobie trzeciej, która nie została uprzednio wskazana na piśmie przez pracownika, narusza obowiązek prawidłowej wypłaty. Dalsze konsekwencje takiego świadczenia należy oceniać w kontekście art. 452 kc w związku z art. 300 kp.O spełnieniu świadczenia przez pracodawcę będzie można mówić wówczas, gdy pracownik przyjęcie świadczenia potwierdzi, natomiast w braku takiego potwierdzenia zwolnienie pracodawcy z długu nastąpi w takim zakresie, w jakim pracownik ze świadczenia skorzystał (tak Ł. Pisarczyk, „Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia", PiZS 2002/10/26).

_ Niedopuszczalną praktyką jest ograniczanie przez pracodawców ustawowych uprawnień małżonków, np. poprzez konieczność udzielenia zgody na odbiór wynagrodzenia w formie aktu notarialnego. Podkreślić należy, iż art. 29 krio nie może podlegać modyfikacji, zatem wyrażone w nim uprawnienie małżonka nie może być uzależnione od dopełnienia dodatkowych czynności. _Nieco odmiennie prezentuje się sprawa jeśli chodzi o odbiór wynagrodzenia przez małżonka pracownika pozostającego we wspólnym pożyciu. Zgodnie bowiem z art. 29 krio w razie przemijającej przeszkody „małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy."

Oznacza to, że pracodawca nie może się odmówić zapłaty wynagrodzenia przysługującego pracownikowi na ręce jego małżonka, chyba że pracownik sprzeciwia się temu.

Zasady te należy stosować odpowiednio w przypadku wypłaty wynagrodzenia poprzez pieniężny przekaz pocztowy. Zgodnie z art. 26 ust. 1 prawa pocztowego kwotę pieniężną określoną w przekazie doręcza się adresatowi pod wskazanym adresem. Można ją także doręczyć: przedstawicielowi ustawowemu adresata (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej), a także osobie pełnoletniej mieszkającej razem z adresatem, jeśli adresat nie złożył na poczcie odmiennej dyspozycji (art. 26 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Dyspozycja taka może być całkowicie zgodna w treści z art. 29 krio, zgodnie z którym małżonek może sprzeciwić się odebraniu przypadających mu należności przez współmałżonka.

_ Z zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych wynika, iż pracodawca może wypłacić wynagrodzenie innej osobie wyłącznie pod warunkiem legitymowania się przez nią pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez pracownika do jego odbioru (lub pełnomocnictwa ogólnego). _W myśl par. 35 rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przekaz doręcza się za pokwitowaniem odbioru, po potwierdzeniu tożsamości na podstawie ważnego dokumentu. W ten sposób pracownik poczty doręczający przekaz pocztowy powinien w sposób jednoznaczny i prawidłowy ustalić tożsamość osoby odbierającej pieniądze.

W przypadku doręczenia przekazu w sposób określony przepisami prawa należy przyjąć, iż doręczenie nastąpiło w sposób prawidłowy, a zatem świadczenie zostało spełnione (wypłata wynagrodzenia nastąpiła w sposób skuteczny).

Jeśli wskutek przekazania kwoty wynagrodzenia przekazem pocztowym dokona odbioru osoba wprost wskazana w katalogu osób uprawnionych do jego odbioru, wierzycielowi (pracownikowi) nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, albowiem zapłata nastąpiła w sposób zgodny z przepisami (art. 354 par. 1 kc).

Jeśli poczta doręczy wynagrodzenie w sposób niezgodny ze wskazanymi powyżej przepisami, pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę do pracodawcy, ten zaś będzie miał możliwość roszczenia zwrotnego do poczty bądź za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania (art. 471 kc w zw. z art. 59 i art. 60 prawa pocztowego).

Doręczenie pracownikowi wynagrodzenia poprzez przekaz pocztowy jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji kiedy pracownik złoży taką dyspozycję na piśmie. Poczta może przekazać pieniądze małżonkowi pracownika lub innemu dorosłemu domownikowi, jeśli pracownik nie złoży dyspozycji o przeciwnej treści (nie sprzeciwi się temu).

Wydanie pieniędzy osobie trzeciej w sposób zgodny z przepisami jest skuteczne, zaś w przypadku niedoręczenia wynagrodzenia pracownikowi przez tę osobę, zarówno pracodawca jak i poczta są zwolnieni z odpowiedzialności za doręczenie pieniędzy.

W przypadku gdyby poczta oddała przekaz pieniężny osobie nieuprawnionej zastosowanie ma art. 452 kc, zgodnie z którym spełnienie świadczenia osobie nieuprawnionej i niepotwierdzone przez wierzyciela zwalnia dłużnika (pracodawcę) ze świadczenia w takim zakresie, w jakim pracownik skorzystał ze świadczenia.

Jeśli natomiast pieniądze zostały wydane osobie nieuprawnionej, a pracownik nie skorzystał z nich w rozumieniu art. 452 kc, przysługuje mu roszczenie do pracodawcy o jego zapłatę, przy czym pracodawca nie może się zasłonić faktem nieprawidłowego wykonania zobowiązania przez pocztę, może jednak dochodzić naprawienia powstałej w ten sposób szkody od poczty.

prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)