Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ulga na dzieci

0
Podziel się:

W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2007 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, będą mogli skorzystać z ,,ulgi na dzieci".

Ulga na dzieci

W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2007 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, czyli zgodnie z art. 27, opłacający podatek stawkami 19, 30 i 40 proc., będą mogli skorzystać z ,,ulgi na dzieci".

Art. 27 f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że z ulgi na dzieci nie będą mogli skorzystać podatnicy uzyskujący w roku podatkowym wyłącznie dochody opodatkowane ryczałtem, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane 19% podatkiem liniowym, czy też dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Ulga przysługuje podatnikom wychowującym w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione:

  1. małoletnie,
  2. bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci uczące się (tylko do 25 roku życia) w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym, które w roku podatkowym poza dochodami z renty rodzinnej, dochodami wolnymi od podatku oraz dochodami niepowodującymi obowiązku uiszczenia podatku nie uzyskały żadnych innych dochodów.

_ Przepisy nie wymagają aby podatnik wychowywał dziecko przez cały rok, dlatego też mogą z niej skorzystać także rodzice dzieci urodzonych w trakcie roku podatkowego. _

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczony został rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich. Odliczenie to przysługuje temu z rodziców, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli jednak przez część roku dzieci zamieszkują u jednego z rodziców, a przez następną część roku u drugiego z nich, to każdy z rodziców może odliczyć kwotę, która stanowi "iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 limitu ulgi". Jeśli więc np. przez pół roku dziecko mieszka z matką, a przez następne pół roku z ojcem, to z ulgi będzie mogła skorzystać zarówno matka jak i ojciec każdy po 1/2.

Z ulgi mogą skorzystać również rodzice dzieci pozamałżeńskich. Pomimo tego, ze ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń związanych z możliwością preferencyjnego rozliczenia się przez rodziców dzieci pozamałżeńskich przyjmuje się, że ulga przysługuje opiekunowi prawnemu dziecka.

Dziecko za granicą a prawo do korzystania z ulgi

Przepisy przewidują, że z ulgi korzystają podatnicy wychowujące dzieci własne lub przysposobione (muszą być spełnione kryteria wskazane wyżej), nie zawierają żadnych regulacji szczególnych dotyczących podatników zamieszkujących z dziećmi poza terytorium RP.

Jeżeli rodzic pomimo zamieszkiwania wraz z dziećmi poza terytorium RP podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP od całości swych dochodów a uzyskane dochody opodatkowane są według skali, wówczas nie ma przeszkód do skorzystania z ulgi na dzieci.

Sposób obliczenia

Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę stanowiącą iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08 za 2007 rok - stanowiącej podwójną wysokości kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Ulga na dzieci odliczana jest od podatku, a jej wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci.

_ Ulga na dzieci odliczana jest od podatku, a jej wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci. _Sposób ustalenia kwoty odliczenia, polega na przemnożeniu liczby wychowywanych dzieci przez kwotę 1145,08 zł.

Z konstrukcji przepisów dotyczących sposobu ustalenia wysokości ulgi wynika, że okres wychowywania dziecka w danym roku nie ma wpływa na wysokość ulgi. Podatnik, któremu urodziło się dziecko w trakcie roku, nabywa takie same prawo do skorzystania z ulgi, jak podatnik wychowujący dziecko przez cały rok. Identyczna sytuacja dotyczy rodziców, których dziecko w trakcie roku podatkowego ukończyło 25 lat lub ukończyło naukę. Rodzicom przysługuje ulga w pełny wysokości.

Należy także pamiętać, że niewykorzystana w danym roku podatkowym ulga nie przechodzi do odliczenia od podatku za kolejny rok. Ulgę za 2007 r. można więc odpisać tylko od podatku za 2007 r.

Autorką artykułu jest radca prawny Renata Mikulewicz - dział szkoleń Kancelarii Prawnej BSO Prawo i Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu

ulga na dzieci
prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)