Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ulga internetowa nie dla każdego

0
Podziel się:

By skorzystać z ulgi internetowej trzeba spełnić kilka warunków.

Ulga internetowa nie dla każdego
bFeXlAMl

By skorzystać z ulgi internetowej trzeba spełnić kilka warunków. Część z nich wynika wprost z ustawy, a część jest efektem praktyki władz skarbowych budzącej jednak wątpliwości.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu)
wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania Internetu w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie.

Odliczenie będzie możliwe dopiero po spełnieniu kilku warunków. Część z nich wynika wprost z ustawy, a część jest efektem praktyki władz skarbowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że praktyka ta niejednokrotnie budzi wątpliwości.

bFeXlAMn

W pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział możliwość dokonania odliczenia w przypadku gdy wydatki zostały poniesione z tytułu użytkowania sieci w miejscu zamieszkania. Nie wskazano więc wymogu dokonania administracyjnej czynności polegającej na zameldowaniu się w danym lokalu. Wystarczającym powinno być jedynie faktyczne tam zamieszkiwanie. Niezależnie od tego, organy podatkowe - moim zdaniem niesłusznie - zazwyczaj wymagają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (budynku), pomimo, że taki obowiązek nie wynika wprost z ustawy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost przewiduje obowiązek udokumentowania wydatku fakturą. W myśl art. 26 ust.7 pkt 1, ,,odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług". Tym samym inne niż faktury środki dowodowe nie będą honorowane.

W przypadku usług internetowych nabywanych w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych, warunkiem odliczenia będzie wyodrębnienie wydatku poniesionego na usługi związane z dostarczaniem Internetu (np. na fakturze). Wątpliwości mogą rodzić się jeżeli usługa Internetu byłaby wyodrębniona w innym miejscu (np. na dokumencie dołączonym do faktury).

_ Podatnicy są uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania Internetu w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł rocznie. _ Z uwagi na to, że przepisy nakazują jedynie ,,udokumentowanie" wydatku fakturą, moim zdaniem, wyodrębnienie wydatku może również być uwidocznione np. na załączniku stanowiącym integralną część faktury. Nie zmienia to przecież faktu, że wydatek jako taki jest ,,udokumentowany fakturą". Niestety, potencjalny spór z władzami skarbowymi jest jednak w tej mierze możliwy, gdyż z reguły prezentują one interpretację zawężającą.

bFeXlAMt

Warto zwrócić uwagę, że odliczeniu podlega jedynie kwota ponoszona z tytułu ,,użytkowania" Internetu, a więc z tytułu konkretnej usługi. Brak jest tym samym podstaw do odliczania wydatków o innym charakterze - np. poniesionych na instalację, montaż, zakup odpowiedniego sprzętu (w tym np. modemu) pozwalającego na korzystanie z Internetu.

Odliczenie od dochodu wydatków na użytkowanie sieci jest określone w sposób ogólny, a tym samym jest niezależne od tego czy umowa/wydatek dotyczą łącza stacjonarnego, odpowiedniej karty do laptopa umożliwiającej korzystanie z Internetu czy też użytkowania Internetu pośrednictwem telefonu komórkowego. Koniecznym jest jedynie, aby użytkowanie odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika i usługa dostarczania sieci była wyodrębniona na fakturze.

Niejednokrotnie wątpliwości pojawiają się w przypadku karty do laptopa lub użytkowania Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego, jako że w tym wypadku podatnik wykorzystywać będzie zasoby sieci poza miejscem zamieszkania. Moim zdaniem, nie powinno to pozbawiać podatnika możliwości odliczenia wydatków internetowych od dochodu, pod warunkiem, iż jednocześnie może wykazać, że korzystał z Internetu w miejscu zamieszkania.

bFeXlAMu

Odliczenia wydatków może dokonać tylko osoba, której nazwisko znajduje się na fakturze. W przypadku więc gdy roczne wydatki na Internet przekroczą dozwolony limit, a podatnik nie mieszka sam (nie ma przy tym znaczenia czy z małżonkiem czy innym domownikiem) warto uzgodnić z dostawcą usług, by faktury za usługi internetowe były wystawiane na większą liczbę osób. Odliczenie przysługuje oczywiście tylko wtedy, gdy dana osoba osiąga dochody, które uprawniają do skorzystania z ulgi.

Należy bowiem pamiętać, że stosowanie ulgi internetowej nie będzie możliwe w przypadku osiągania dochodów z pewnych określonych źródeł. Przykładowo, nie będzie możliwości odliczenia wydatków na użytkowanie Internetu w przypadku uzyskiwania dochodów m.in. z tytułu działalności gospodarczej. Niemniej jednak, ulga internetowa znajduje zastosowanie w odniesieniu do szerszego kręgu źródeł przychodów aniżeli tylko umowa o pracę. W szczególności, otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło czy zlecenia nie wyklucza możliwości skorzystania z tej ulgi.

Autor jest starszym konsultantem Accreo Taxand Sp. z o.o.

bFeXlAMO
prawo
wiadmości
KOMENTARZE
(0)