Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Transgraniczne połączenie spółek kapitałowych - jak przeprowadzić?

0
Podziel się:

Transgraniczne połączenie spółek może nastąpić w wyniku przejęcia jednej z nich, bądź w wyniku zawiązania zupełnie nowej spółki.

Transgraniczne połączenie spółek kapitałowych - jak przeprowadzić?

Coraz częściej zdarza się, że spółki handlowe zarejestrowane w różnych krajach należących do Unii Europejskiej, łączą się w większe struktury kapitałowe. Przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), umożliwiają łączenie się spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych ze spółkami utworzonymi zgodnie z prawem państw członkowskich UE lub wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mają siedzibę statutową, zarząd lub główny zakład na terenie Unii lub EOG.

Wspomniane regulacje stanowią implementację Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. K.s.h. nie przewiduje jednak możliwości transgranicznego łączenia się spółek osobowych (np. spółki komandytowej)
.

Do przeprowadzenia połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej ze spółką zagraniczną zastosować należy przepisy art. 5161 - 51619 K.s.h., które obowiązują od 20 czerwca 2008 roku. Połączenie spółek może nastąpić w wyniku przejęcia jednej z nich, bądź w wyniku zawiązania zupełnie nowej spółki.

Najważniejsze elementy procedury połączeniaNa podstawie art. 5163 K.s.h., w zw. z art. 498 K.s.h., organy każdej ze spółek podlegających połączeniu obowiązane są do pisemnego uzgodnienia planu połączenia. Zgodnie z art. 5163 K.s.h. plan powinien zawierać między innymi:

 • typ, firmę i siedzibę statutową łączących się spółek, ich oznaczenia rejestrowe, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - także jej typ, firmę i siedzibę;
 • stosunek wymiany udziałów, akcji i innych papierów wartościowych spółki przejmowanej bądź spółek łączących się w nową spółkę, na udziały, akcje i inne papiery wartościowe spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, ze wskazaniem wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;
 • spis praw i udziałów przyznanych przez nową spółkę jej wspólnikom, ze wskazaniem dnia, od którego uprawniają do uczestnictwa w zysku z nowej spółki;
 • warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych każdej z łączących się spółek;
 • dzień, od którego czynności łączących się spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej oraz dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek uczestniczących w połączeniu;
 • informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną;
 • projekt umowy albo statutu spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

Zgodnie z przepisem art. 5164 K.s.h., plan zawierający powyższe informacje powinien zostać ogłoszony lub zamieszony na stronie internetowej spółki nie później niż na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Na podstawie art. 5165 K.s.h., zarząd każdej spółki powinien także sporządzić pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, które powinno określać co najmniej:

 • podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne połączenia;
 • skutki połączenia dla wspólników, wierzycieli i pracowników;
 • stosunek wymiany udziałów lub akcji lub innych papierów wartościowych, o którym mowa w planie połączenia;
 • szczególne trudności związane z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek.

Sąd rejestrowy, zgodnie z art. 5166 K.s.h. wyznacza na wniosek spółki biegłego w celu zbadania planu połączenia. Łączące się spółki mogą również wystąpić z wnioskiem o powołanie wspólnego biegłego. Jeżeli jednak wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili na to zgodę, badanie planu połączenia spółek przez biegłego sądowego nie jest wymagane.

Wspólnicy obu spółek powinni zostać dwukrotnie poinformowani przez zarządy o zamiarze połączenia, oraz o terminie zgromadzenia wspólników, na którym podjęta ma być uchwała o połączeniu. Zgodnie z art. 506 K.s.h. dla ważności podjętej uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, wymagana jest większość trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki. Uchwała ta powinna zawierać zgodę na plan połączenia oraz na proponowaną treść umowy nowo założonej spółki.

Organ uprawniony do reprezentowania spółki, zgodnie z art. 51612 K.s.h. składa do sądu rejestrowego wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego, do którego należy dołączyć dokumenty enumeratywnie wymienione w § 2 powoływanego wyżej przepisu. Następnie zarządy łączących się spółek zgłaszają połączenie transgraniczne do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Zgłoszenie to powinno zawierać:

 • zaświadczenia organów łączących się spółek o zgodności połączenia transgranicznego z prawem właściwym dla każdej z łączących się spółek;
 • plan połączenia;
 • odpisy uchwał o połączeniu;
 • porozumienie określające warunki uczestnictwa pracowników, jeżeli jest ono wymagane.

Sąd rejestrowy obowiązany jest zbadać przede wszystkim, czy plan połączenia został zatwierdzony przez łączące się spółki na tych samych warunkach. Na podstawie art. 51613 § 4 K.s.h. sąd niezwłocznie zawiadamia o wpisie połączenia do rejestru organ właściwy dla spółki przejmowanej bądź każdej ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważny termin dla spółek. Pamiętaj o... Kto nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo ograniczeniu wolności.
Można zlikwidować zadłużoną spółkę? Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy jej ogłoszenia spoczywa na członkach zarządu.
Takie zmiany w spółce musisz zgłosić Konieczność rejestracji zmian w składzie wspólników sp. z o.o. występuje, gdy udziały przechodzą na inną osobę - na nabywcę lub spadkobiercę zmarłego wspólnika.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)