Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
konsul
27.05.2013 06:16

Spór gospodarczy w Rosji. Kto może reprezentować polską firmę?

Interesy przedsiębiorców zagranicznych przed sądem w Rosji mogą reprezentować nie tylko adwokaci, ale też konsultanci z innych państw i konsulowie.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Prawo rosyjskie przewiduje szereg postanowień w ramach rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców zagranicznych, w tym również polskich. Wśród nich istotne miejsce zajmują zagadnienia uczestnictwa pełnomocników podmiotów zagranicznych w postępowaniu gospodarczym. W trakcie przygotowań do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem gospodarczym w Rosji u zagranicznych przedsiębiorców nieustannie pojawia się szereg wątpliwości. Kto będzie go reprezentować w sądzie rosyjskim? Czy korzystać z pomocy krajowych pełnomocników, czy raczej specjalistów rosyjskich? Jak dokonać formalności związanych z umocowaniem do reprezentacji? *

W ramach wyjaśnienia - spory gospodarcze między podmiotami działającymi w Federacji Rosyjskiej (FR) rozpatrywane są przez sądy gospodarcze, które są sądami federalnymi i stanowią część systemu sądowego FR. Sąd gospodarczy rozpatruje zarówno spory gospodarcze między rosyjskimi podmiotami, jak i spory z udziałem zagranicznych przedsiębiorców.

Zgodnie z postanowieniami art. 59 część 3 Kodeksu Postępowania Gospodarczego FR (KPG FR) reprezentantami osób fizycznych, w tym także indywidualnych przedsiębiorców i osób prawnych mogą być adwokaci i inne podmioty świadczące usługi prawnicze. W stosunku do osób zagranicznych mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne o reprezentacji. W odróżnieniu od rosyjskich stron postępowania gospodarczego, interesy przedsiębiorców zagranicznych przed sądem gospodarczym ma prawo reprezentować szerszy krąg osób, obejmujący adwokatów i konsultantów innych państw. Oprócz tego, w stosunku do osób zagranicznych ustanowiono określone zasady sformalizowania i zatwierdzenia umocowania do prowadzenia sprawy.

Zgodnie z Ustawą federalną z 31 maja 2002 roku Nr 63-FZ _ O działalności adwokackiej i adwokaturze w Federacji Rosyjskiej _ na terytorium Rosji zezwala się na działalność adwokatów zagranicznych, ale z pewnymi ograniczeniami:

  • adwokaci z innych państw mogą świadczyć usługi prawnicze na terytorium FR tylko w zakresie prawa tego państwa (art. 2 pkt. 5),
  • adwokaci z innych państw nie mogą świadczyć usług prawniczych na terytorium FR w sprawach obejmujących tajemnicę państwową FR (art. 2 pkt. 5),
  • adwokaci z innych państw, prowadzący działalność adwokacką na terytorium FR, powinni być zarejestrowani w Federalnej Służbie Rejestracyjnej w specjalnym rejestrze, gdyż bez rejestracji we wskazanym rejestrze wykonywanie działalności adwokackiej przez adwokatów z innych państw na terytorium FR jest zabronione (art. 2 pkt. 6).

Oprócz adwokatów, jak wskazano wyżej, osoby zagraniczne mogą być reprezentowane przez _ inne, świadczące usługi prawnicze, osoby , tj. jakiekolwiek, posiadające zdolność do czynności prawnych, osoby mające dostateczne umiejętności w zakresie świadczenia kwalifikowanej pomocy prawniczej. Jako inne, świadczące pomoc prawniczą, osoby _ zgodnie z postanowieniami art. 59 pkt. 6 w zw. z art. 60 KPG FR w zw. z art. 4 Ustawy federalnej z 25 lipca 2002 r. Nr 115-FZ _ O statusie prawnym obywateli innych państw w Federacji Rosyjskiej _ oraz wobec braku zabraniających i ograniczających przepisów prawnych, przed sądami gospodarczymi występować mogą obywatele innych państw oraz apatrydzi, spełniający wymagania przewidziane w art. 50 i 60 KPG FR. Ustawodawca rosyjski nie ustanawia innych ograniczeń dla zagranicznych pełnomocników.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/106/270442.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prowadzenie;firmy;budowlanej;w;kazachstanie;sa;korzysci,191,0,1305791.html) *Budujesz w Kazachstanie? Warto wiedzieć, że... * Pod względem podatkowym, korzystniejsza jest rejestracja w Kazachstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast filii.

Na tej podstawie możemy zauważyć pewną nierówność w możliwości uczestniczenia w postępowaniu przed sądami gospodarczymi pełnomocników - zagranicznych adwokatów i zagranicznych przedstawicieli - nie będących adwokatami, a świadczących usługi prawnicze.

Interesy osób zagranicznych w postępowaniu przed sądem gospodarczym, oprócz osób wskazanych w art. 59 KPA FR i wymienionych wyżej, reprezentować mogą także konsulowie innych państw. Postanowienia o reprezentacji przez konsulów osób zagranicznych zawarte są w wielo- i dwustronnych umowach konsularnych zawieranych z FR (lub wcześniej z ZSRR).

Co do zasady pełnomocnicy uczestniczą w postępowaniu przed sądem na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia takiego pełnomocnictwo w FR dokonanie przez sąd oceny zgodności jego formy i treści z wymaganiami prawa rosyjskiego nie stwarza trudności. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostaje udzielone za granicą, pojawiają się pewne trudności, jako że zgodnie z art. 1209, 1217 Kodeksu Cywilnego FR ocena jego ważności powinna być dokonana zgodnie z normami państwa, gdzie zostało wydane.

W odróżnieniu od pełnomocnictw wydanych na terytorium FR, pełnomocnictwo, wydane w innym państwie, powinno być w należyty sposób legalizowane przez konsula rosyjskiego właściwego według miejsca jego wydania albo zatwierdzone w inny sposób (np. poprzez apostilowanie, jeżeli pełnomocnictwo zostało wydane w państwie - stronie Konwencji haskiej z 5 października 1961 r., znoszącej wymaganie uzyskania legalizacji oficjalnych dokumentów). Jednak zgodnie z postanowieniami art. 15 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r., legalizacja albo inne zatwierdzenie dokumentów nie jest wymagane, w przypadku dokumentów sporządzanych przez podmioty z państw-stron ww. umowy. Zatem, dokumenty stanowiące dokumenty urzędowe na terytorium jednego z państw - strony umowy, uważane są za takie również na terytorium drugiego państwa - strony umowy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/251707.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowa;o;prace;z;prezesem;spolki;kapitalowej;jak;z;odprawa,52,0,1304884.html) *Zwolnienie prezesa spółki. Jak przeprowadzić? * Organ powołujący prezesa może w każdej chwili dokonać odwołania bez potrzeby uzasadniania i jest to podstawa rozwiązania z nim umowy.

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wydane przez osobę zagraniczną, posiada swoje nieodłącznie i charakterystyczne elementy. Sąd przy badaniu poszczególnych postanowień zawartych w takim pełnomocnictwie, uwzględnia nie tylko jego niezbędne elementy przewidziane w art. 62 KPG FR, ale również rzeczywistą, tj. zamierzoną przez strony, treść takiego pełnomocnictwa pisemnego z uwzględnieniem cech językowych.

W odróżnieniu od adwokata rosyjskiego, adwokat z innego państwa oprócz pełnomocnictwa potwierdzającego jego umocowanie do reprezentowania oraz dokumentu potwierdzającego jego uprawniana adwokackie powinien przedstawić sądowi dokumenty, zezwalające mu na prowadzanie działalności adwokackiej na terytorium FR.

Konstatując analizowany problem, a zawarty w niniejszym artykule, można dojść do następujących wniosków:

1. interesy zagranicznych przedsiębiorców przed sądem gospodarczym może reprezentować szeroki krąg osób, obejmujący nie tylko adwokatów i inne osoby, świadczące usługi prawnicze, ale również adwokatów i konsulów z innych państw;
2. zagraniczni pełnomocnicy posiadają szersze uprawnienia w ramach uczestnictwa w postępowaniu gospodarczym, w porównaniu z adwokatami zagranicznymi;
3. udzielenie i potwierdzenie pełnomocnictwa pełnomocnika przedsiębiorcy zagranicznego, uczestniczącego w postępowaniu gospodarczym, posiada własną specyfikę uzasadnioną koniecznością zadośćuczynienia wymogom tak prawa rosyjskiego, jaki i prawa państwa zagranicznego i prawa międzynarodowego.

Czytaj więcej w Money.pl
Kupujesz program w Rosji? Konieczna jest... W Rosji, bez rejestracji prawo wyłączne do programu komputerowego nie przechodzi na nabywcę.
Można zlikwidować zadłużoną spółkę? Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy jej ogłoszenia spoczywa na członkach zarządu.
Takie zmiany w spółce musisz zgłosić Konieczność rejestracji zmian w składzie wspólników sp. z o.o. występuje, gdy udziały przechodzą na inną osobę - na nabywcę lub spadkobiercę zmarłego wspólnika.

Autorka jest prawnikiem Russian Desk w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: konsul, wiadomości, prawo gospodarcze, kraj, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz