Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
przesył
10.11.2012 07:28

Służebność przesyłu - kiedy można żądać jej ustanowienia?

Służebność przesyłu może być ustanowiona umową jak i orzeczeniem sądowym. Właściciel firmy może też ją uzyskać poprzez zasiedzenie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Służebność przesyłu uregulowana została w art. 3051 - 3054 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.). Jest to względnie nowa regulacja, dodana ustawą z 30 maja 2008 r. Nowelizacja została wprowadzona w odpowiedzi na potrzebę przedsiębiorstw przesyłowych uzyskania tytułów prawnych związanych z użytkowaniem urządzeń umiejscowionych na cudzych gruntach i budynkach.

Zgodnie z art. 3051 nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia, lub jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, znajdujących się na terenie nieruchomości obciążonej. Zgodnie z art. 49 § 1 K.c. urządzenia te, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (są z nim stale połączone), nie stanowią części składowej nieruchomości. W związku z powyższym, możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu dla przedsiębiorcy będącego właścicielem urządzeń znajdujących się już na terenie nieruchomości, bądź też ustanowienie przesyłu zanim urządzenia te powstaną. Należy pamiętać, że służebność przesyłu może być ustanowiona także na nieruchomości lokalowej lub budynkowej.

Ustawodawca nowelizując przepisy K.c. wziął pod uwagę interesy obu stron. I tak na podstawie art. 3052 zarówno przedsiębiorca jak i właściciel nieruchomości mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Służebność przesyłu może być zatem ustanowiona zarówno w drodze umowy jak i orzeczenia sądowego. Właściciel przedsiębiorstwa może również uzyskać służebność przesyłu w drodze zasiedzenia, na podstawie art. 352 § 1 K.c.

W wypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa, nowy właściciel nie jest zobligowany do ustanawiania służebności na nowo, albowiem zgodnie z art. 3053 służebność przesyłu przechodzi na kolejnego nabywcę przedsiębiorstwa, a wygasa najpóźniej z zakończeniem jego likwidacji. Jeżeli strony inaczej nie postanowią, zgodnie z art. 289 § 1 w zw. z art. 3054 K.c. obowiązek utrzymania urządzeń obciążać będzie każdorazowego właściciela przedsiębiorstwa.

W związku z wygaśnięciem służebności, na przedsiębiorcy ciążą określone w art. 3053 § 3 obowiązki. Musi on usunąć urządzenia (linie przesyłowe, słupy, wodociągi), o ile utrudniają one korzystanie z nieruchomości. Zgodnie z art. 6 K.c. ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jedynie w wypadku, gdy usunięcie urządzeń powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, zobowiązany jest on do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem naprawienia wynikłej z pozostawienia urządzeń przesyłowych szkody.

Czytaj więcej w Money.pl
Zobacz, kto odpowiada za brak kanalizacji Osoby, które wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.
Zrywasz z deweloperem? Oto konsekwencje Ustawa przewiduje jedynie sześć przypadków możliwości odstąpienia przez klienta od umowy z deweloperem.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

Tagi: przesył, kraj, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz