Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przysposobienie dziecka pełne i niepełne. Jakie są różnice?

0
Podziel się:

Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych.

Przysposobienie dziecka pełne i niepełne. Jakie są różnice?
bEKNanQR

W polskim prawie przyjmuje się, że przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra. Tematyka dotycząca przysposobienia uregulowana jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. od 114 do 127 tego aktu.

Zgodnie z art. 114 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra, a wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Przysposobienie ma ze swego założenia charakter bezterminowy. Nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko przysposobione pełnoletności. Podstawową przesłanką braną pod uwagę w toku procedury przysposobienia jest przede wszytkom dobro dziecka. Ustawodawca pozwala na przysposobienie wyłącznie osoby małoletniej. Między przysposabiającym, a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Osoba dokonująca przysposobienia musi spełniać określone warunki, które dobro przysposabianego będą gwarantować, winna przede wszystkim mieć pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie kwalifikacje osobiste, a nadto posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie jest dopuszczalne orzeczenie przysposobienia między rodzeństwem. W przypadku przysposobienia dziecka, które ma rodzeństwo, należy wybierać tych kandydatów, którzy chcieliby przysposobić rodzeństwo. Wynika to z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które dają prymat zasadzie, iż rodzeństwo winno wychowywać się razem. Jedynie wyjątkowe przypadki uzasadniają odstąpienie od tej generalnej i w zasadzie bezwzględnie obowiązującej normy.

bEKNanQT

Jak mówią art. 115 i 116 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka. Nadto sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiający był małżonkiem osoby, która wcześniej dziecko przysposobiła, a małżeństwo ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia. Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych, albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

O przysposobieniu orzekają w trybie postępowania nieprocesowego sądy opiekuńcze, którymi są wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rodzinnych. Orzeczenie nie może być wydane po śmierci przysposabiającego lub osoby, która miała być przysposobiona. Po śmierci przysposabiającego orzeczenie o przysposobieniu może być wydane wyjątkowo, jeżeli z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje małżonkowie, jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania, a drugi żądanie przysposobienia wspólnie przez małżonków podtrzymuje oraz gdy przez dłuższy czas przed wszczęciem postępowania przysposabiany pozostawał pod pieczą wnioskodawców lub tylko zmarłego wnioskodawcy i między stronami powstała więź jak między rodzicami a dzieckiem. Na miejsce zmarłego w postępowaniu wstępuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Przepisy mówią, że do przysposobienia potrzebna jest zgoda dziecka, które ukończyło lat trzynaście, a to, które nie ukończył lat trzynastu winno być przez sąd wysłuchane, co do jego opinii na temat adopcji.

Zasadą jest, że przysposobienie nie może być orzeczone bez zgody rodziców dziecka, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani, albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Wyjątkowo można orzec przysposobienie, mimo braku ich zgody, gdy nie mogą jej wyrazić z uwagi na ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub ich sprzeciw w przedmiocie przysposobienia pozostaje w oczywistej niezgodzie z kryterium dobra dziecka, które ma być przysposobione.

bEKNanQZ

Zgodę na przysposobienie rodzice muszą wyrazić przed wydaniem przez sąd orzeczenia o przysposobieniu. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

Rodzice dziecka, które ma zostać przysposobione mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.

Na skutek orzeczenia o przysposobieniu między przysposabiającym a dzieckiem powstają odpowiednie relacje, nawiązuje się na mocy orzeczenia sądowego więź, jak między rodzicami a dziećmi, ze wszystkim tego konsekwencjami. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Pojawiają się skutki w zakresie władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, skutki w zakresie prawa spadkowego - dziedziczenia, w zakresie nazwiska.

W przypadku adopcji niepełnej - prowadzi ona do powstania stosunku prawnego wyłącznie między przysposabiającym a przysposobionym. Dziecko nie nabywa praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

bEKNanRa

Z ważnych powodów zarówno dziecko, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne. Nie jest jednak dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego.

Czytaj więcej w Money.pl
Sejm zajmie się ustawą o pieczy zastępczej Sędzia orzekał będzie, czy dziecko opuści biologiczną rodzinę - to najważniejsza zmiana, którą wprowadzić ma nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Separacja powoduje powstanie rozdzielności majątkowej Na wniosek jednego z małżonków możliwe jest dokonanie w toku sprawy o separację podziału majątku dorobkowego.
Kiedy warto podpisać rozdzielność majątkową Zaletą zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową jest przejrzystość stosunków między małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą a wierzycielami.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

bEKNanRu
prawo rodzinne
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)