Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Przyłącza wodociągowe - co może inwestor?

1
Podziel się:

Osoby, które wybudowały urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Przyłącza wodociągowe - co może inwestor?

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do zadań własnych gminy, które mogą być realizowane na podstawie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Art. 15 tej ustawy określa zasady finansowania takich inwestycji. Wymieniona ustawa, jak też żaden inny akt prawny nie upoważnia gminy do nakładania na zainteresowanych obowiązku bądź też nakłaniania ich w inny sposób do wnoszenia opłat na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Na podstawie art. 15 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (ust. 2).

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług (ust. 3).

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług (ust. 4).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/27/242971.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/sprzedaz;budynkow;-;jaki;podatek;odprowadzic,157,0,1142941.html) *Sprzedaż budynku - jaki podatek zapłacić? * Jeżeli sprzedaż budynku lub jego części nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub następuje po upływie okresu 2-letniego od jego dokonania, to transakcja jest zwolniona z VAT.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie gminnym oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług (art. 15 ust. 4 u.zb.wod.ściek.). Ustawa przyznała wprawdzie radzie gminy kompetencję do ustalenia regulaminu, przesądzając jednak w skali krajowej o bezwzględnym obowiązku przyłączenia, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Ustawowe _ warunki przyłączenia określone w regulaminie _ nie mogą być interpretowane dowolnie, w oderwaniu
od pozostałych przepisów ustawy - w sposób niekorzystny dla odbiorców wody
i zainteresowanych odprowadzeniem ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (art. 6 ust. 2 u.zb.wod.ściek.).

Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. Skoro umowa o przekazaniu jest uprawnieniem indywidualnego inwestora, to absolutnie niedopuszczalne jest przekształcenie tej fakultatywnej opcji - w warunek wstępny nie tylko przyłączenia, ale nawet - określenia warunków tego przyłączenia. Tym niemniej może zdarzyć się w praktyce, że w planach gminy, czy przedsiębiorstwa rozbudowa sieci w danym terenie jest przewidziana na lata przyszłe i wówczas inwestor, któremu zależy na realizacji inwestycji wcześniej, zawrze stosowne porozumienia dotyczące realizacji niezbędnego odcinka sieci. Nie ma jednak podstawy aby obciążyć tym inwestora tak, jak w przypadku przebudowy drogi.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/237/100333.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odstapienie;od;umowy;deweloperskiej;kiedy;mozliwe,161,0,1121953.html) *Zrywasz z deweloperem? Oto konsekwencje * Ustawa przewiduje jedynie sześć przypadków możliwości odstąpienia przez klienta od umowy z deweloperem.

Skoro rada gminy nie otrzymała kompetencji do swobodnego określania warunków,
a równocześnie gmina jest zobowiązana zapewnić (poprzez działania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego) powszechne, ciągłe i na zasadach równości dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, więc nie można temu przedsiębiorstwu przyznawać w regulaminie prawa do ustalania dla inwestora dodatkowych obowiązków. Konsument musi zatem najpierw własnym sumptem postawić budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje i przyłącza, po czym może dopiero żądać przyłączenia do sieci, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może mu tego odmówić, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie uchwalanym przez radę gminy oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług (art. 15 ust. 4).

Wskazanie na potrzebę określenia warunków przyłączania do sieci dotyczy warunków technicznych i nie obejmuje, w braku podstawy prawnej, opłat za przyłączenie do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Skoro w art. 15 ust. 2 pow. ustawy wskazano, że osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy to nie można przyłączenia do sieci uzależniać od ponoszenia jeszcze innych kosztów.

Czytaj więcej w Money.pl
Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.
Deweloper nie wykonał umowy. Czego możesz żądać? Czym jest kara umowna, kiedy można dochodzić jej zapłaty i jaka jest jej wysokość?
Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(1)
Ame Mari
10 miesięcy temu
Na Teneryfie, ktora jest wyspa europejska - pobierany jest haracz, ktory nazywa sie depozytem - za kazde podlaczenie wody obywatelowi. Poza tzw kosztem montazu licznika. I tak podlaczenie do mieszkania tj koszt 30e + depozyt ok 100e. Do lokalu uzytkowego koszt 30e plus tzw depozyt ok 270euro! Szukam zapisu europejskiego, ktory zabrania pobierania przez Panstwo - dodatkowych oplat " za dostarczenie wody. A to sa dodatkowe oplaty, wedlug mnie niezgodne z prawem, bo wymusza sie wplate depozytu - inaczej nie dostaniesz wody od Panstwa.