Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach

0
Podziel się:

Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach
bEDchNGt

Celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych (dalej: P.z.p.), które zostało zmienione ustawą z 12 października 2012 r., było przede wszystkim wdrożenie, poprzez dodanie rozdziału 4a, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (z 13 lipca 2009 r. - 2009/81/WE) w sprawie udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Odnosząc się do implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy obronnej wskazać należy, że nowe przepisy umożliwiają udzielanie zamówień publicznych bezpośrednio związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Niewątpliwie najważniejszym przepisem jest tu art. 131d P.z.p. Zgodnie z jego treścią, o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

W wyniku nowelizacji usunięto także art. 4. pkt 3 lit. f P.z.p., który wyłączał zastosowanie ustawy do zamówień zawierających informacje niejawne (dotyczących np. obronności i bezpieczeństwa).

bEDchNGv

Pośród pozostałych zmian szczególną uwagę należy zwrócić na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń dla nierzetelnych podmiotów. Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 24 ust. 1 pkt 1 P.z.p., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykonując uprzednio realizowanego zamówienia lub wykonując je nienależycie, wyrządzili szkodę lub została im naliczona kara umowna, w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. wartości realizowanego zamówienia.

Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 5 P.z.p., z postępowania wykluczeni są wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (podlegający bezpośredniej lub pośredniej kontroli przez jednego przedsiębiorcę) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, jeżeli prowadzić będzie to do zachwiania uczciwej konkurencji.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/93/m251997.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zatrzymanie;wadium;w;przetargu;zamawiajacy;naduzywaja;prawa,245,0,1244661.html) *Ten przepis jest nadużywany w przetargach * Zamawiający powinien korzystać z zatrzymania wadium tylko i wyłącznie w celu zapobieżenia zmowom wykonawców. Nowelizacja wprowadza także art. 22 ust. 5 P.z.p., zgodnie z którym zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Ustawodawca dał tym samym narzędzie pozwalające na wyłonienie wykonawcy na podstawie szerszych kryteriów, niż te wskazane w art. 22 ust. 1 P.z.p.

Zmianie uległo również pojęcie robót budowlanych zawarte w art. 2 pkt 8 P.z.p. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 20 lutego 2013 r., przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów (wchodzi w życie w dniu 20 lutego 2013 r.). Zrezygnowano tym samym z odesłania do przepisów ustawy - Prawo budowlane. W art. 2 pkt 5d P.z.p. zdefiniowano również pojęcie obiektu budowlanego jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

bEDchNGB

Nowelizacja ustawy wprowadza w art. 31a P.z.p. zupełnie nową instytucję - dialog techniczny prowadzony przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umożliwia on podmiotom udzielającym zamówienia zapoznanie się ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prowadzenie dialogu technicznego nie może jednak prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców oraz zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 134a P.z.p. przy zamówieniach sektorowych zamawiający może ustanowić na czas określony system kwalifikowania wykonawców (rejestr), do którego wpisuje się wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczącym określonej kategorii zamówień sektorowych.

Nowe przepisy obowiązywać będą przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wszczętych od 20 lutego 2013 r.

Czytaj więcej w Money.pl
Ta nowelizacja może mieć złe skutki Brak zapłaty przez wykonawcę kary umownej jako przesłanka wykluczająca z przetargu jest przez ekspertów oceniana negatywnie.
Za to można dostać odszkodowanie od gminy Prawo do odszkodowania powstaje, gdy wartość nieruchomości obniżyła się w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
Budujesz? Za drogi dojazdowe zapłaci... Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową, czyli inwestycją budowlaną, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
bEDchNGC

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

bEDchNGW
prawo budowlane
kraj
KOMENTARZE
(0)