Notowania

cudzoziemcy w polsce
14.08.2012 06:20

Pozwolenie na pracę dla cudzoziemców. Jak uzyskać najprościej

Nowelizacji przepisów znacznie uproszcza legalizację pobytu i uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców mających wyższe kwalifikacje.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wskutek nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach znacznie uproszony został tryb legalizacji pobytu i uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców mających wyższe kwalifikacje. Regulacje te dotyczą obywateli innych państw niż Konfederacja Szwajcarska, państwa Unii Europejskiej, czy EFTA. Wprowadzono nowe zezwolenie, tj. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zastąpiło ono konieczność uzyskiwania przez wymienione wyżej osoby odrębnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i odrębnego zezwolenia na pracę.

Zgodnie z przepisami cudzoziemiec posiada wyższe kwalifikacje, gdy ukończył co najmniej trzyletnie studia wyższe lub ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych, które to studia lub doświadczenie są niezbędne do wykonywania pracy określonej w zawartej przez cudzoziemca umowę o pracę lub w ofercie pracy w Polsce.

Przedmiotowe zezwolenie udzielane jest na okres nieprzekraczający dwóch lat, przy czym dłuższy o trzy miesiące od czasu wykonywania pracy. Ma to umożliwić cudzoziemcowi znalezienie nowego miejsca zatrudnienia.

Decyzja w rzeczowej sprawie wydawana jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w Polsce. Gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami RP, wówczas decyduje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Decyzja winna być wydana w terminie 90 dni od momentu złożenia wniosku.

Wymogiem w niniejszym postępowaniu jest złożenie przez pracodawcę oferty pracy do powiatowego urzędu pracy na stanowisko, które zamierza on powierzyć cudzoziemcowi. Starosta w przypadku stwierdzenia braku kandydatów na to stanowisko w terminie 14 dni wyda zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność. Tym samym potwierdzony zostanie w tym zakresie brak przeszkód do zatrudnienia cudzoziemca.

Kolejnym wymogiem dla tej grupy cudzoziemców jest spełnienie progu wynagrodzenia. Wojewoda będzie badał, czy wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem, wynikająca z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub przedwstępnej umowie o pracę, nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu. W akcie tym wskazano, że nie może ono wynosić mniej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5099,25 zł miesięcznie.

Czytaj więcej w Money.pl
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.
To koniec szarej strefy? Idą zmiany w prawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy szczególnych przepisów nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają w Polsce legalnie.
Oni marzą o życiu w Polsce. 9,3 tys. osób Pobyt mogli zalegalizować cudzoziemcy przebywający w Polsce od grudnia 2007 r., a także ci, którzy w przeszłości nieskutecznie ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: cudzoziemcy w polsce, zezwolenie na pracę, kraj, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz