Notowania

Przejdź na
pozwolenie na budowę
18.11.2009 13:17

Pozwolenie na budowę - kto jest stroną ?

Pominięcie strony w postępowaniu może doprowadzić do zakwestionowania pozwolenia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Prawo budowlane jako stronę w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wskazuje inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Jest to szczególna definicja _ strony _ w stosunku do tej zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z którą stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Pojęcie inwestora nie wymaga wyjaśnień. Dla pozostałych podmiotów wskazanych jako potencjalne strony ważna jest definicja _ obszaru oddziaływania obiektu _, zgodnie z którą jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Ograniczenia te wynikają z innych ustaw oraz aktów wykonawczych do prawa budowlanego. Przepisy do jakich należy sięgnąć by wyznaczyć ten obszar zależą od rodzaju inwestycji. Przewaga budownictwa mieszkaniowego powoduje, że wyznaczenie obszaru oddziaływania następuje często w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[

Samowola budowlana - jak możemy ją zalegalizować? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/samowola;budowlana;-;jak;mozemy;ja;zalegalizowac,47,0,555567.html )
Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości ze strefy oddziaływania wyznaczonej zgodnie z przepisami tego rozporządzenia powinni zostać wezwani jako strony do wszczynanego postępowania.

W praktyce to inwestor we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wskazuje podmioty, które powinny być stronami tego postępowania. Nie jest prawidłowe wskazywanie jako stron jedynie właścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości graniczących z terenem inwestycji. Istnieją sytuacje, kiedy stronami powinni być także ci, których nieruchomości nie graniczą bezpośrednio z działką, na której będzie prowadzona budowa (np. realizacja wysokiego budynku będzie wymagała wezwania jako stron tych podmiotów, którym budynek ten przesłoni dostęp do światła, mimo, że nie zawsze będą one bezpośrednio z nim sąsiadować).

Obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren, na którym inwestycja może mieć określony ujemny wpływ na inne, położone w otoczeniu nieruchomości. Sposób tego oddziaływania konkretyzują wspomniane przepisy odrębne.

Uwagi wymaga pojęcie _ zarządcy nieruchomości _. Nie jest to _ zarząd _ będący organem np. spółki z o.o., spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, ani licencjonowany zarządca nieruchomości np. administrujący nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Definicja ta dotyczy podmiotów wykonujących trwały zarząd tj. państwowych jednostek organizacyjnych wyposażonych w mienie Skarbu Państwa i działających z jego wykorzystaniem.

Prawidłowe ustalenie strony postępowania jest przesłanką jego skuteczności. Pominięcie strony w postępowaniu, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jest okolicznością uzasadniającą jego wznowienie. Może to doprowadzić do zakwestionowania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tagi: pozwolenie na budowę, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz