Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odbiór obiektu budowlanego. Co robić, gdy inwestor uchyla się od niego?

0
Podziel się

Umowa o roboty budowlane wymaga jasnego opisania skutków sytuacji, gdy inwestor bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania odbioru obiektu.

Odbiór obiektu budowlanego. Co robić, gdy inwestor uchyla się od niego?
bEpVGHNh

W praktyce często pojawia się problem związany z odbiorem częściowym prac budowlanych przez inwestora. W związku z tym, że dokonanie odbioru częściowego ma wpływ na możliwość dochodzenia roszczenia o zapłatę odpowiedniej części wynagrodzenia, częstotliwość dokonywania odbiorów częściowych może być przedmiotem sporu pomiędzy wykonawcą i inwestorem.

Kluczowym zagadnieniem jest rozwiązanie kwestii uchylanie się przez inwestora od dokonania odbioru obiektu w celu _ przedłużenia _ płatności wynagrodzenia wykonawcy.

Pojęcie _ robót budowlanych _ jest zdefiniowane w art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem robotami budowlanymi są budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

bEpVGHNj

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zatem oddanie i odbiór obiektu należą do podstawowych obowiązków stron umowy o roboty budowlane.

Kwestię odbioru robót budowlanych regulują zarówno przepisy Kodeksu cywilnego jak i Prawa budowlanego. Mimo unormowania tej kwestii w dwóch aktach prawnych ustawodawca nie uregulował jednak procedury odbioru robót w sposób szczegółowy.

To strony kształtując umowę o roboty budowlane mają możliwość ukształtowania procesu odbioru zgodnie z własną wolą, zgodnie z ogólną zasadą w art. 3531 - zasada swobody umów.

Z tego powodu w umowie o roboty budowlane strony powinny określać części robót budowlanych, których ukończenie skutkuje powstaniem obowiązku dokonania odbioru częściowego i skorelowanego z nim roszczenia.

bEpVGHNp

Rozważając charakter prawny odbioru należy wyjść od stwierdzenia, że odebranie przedmiotu świadczenia przez inwestora bez zgłoszenia zastrzeżeń stanowi potwierdzenie wykonania zobowiązania przez wykonawcę.

Kluczowym zagadnieniem jest rozwiązanie kwestii uchylania się przez inwestora od dokonania odbioru obiektu w celu _ przedłużenia płatności _ wynagrodzenia wykonawcy.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, w uzasadnieniu wyroku z 17 lutego 2000 r., sygn. I ACa 1027/99 podkreślił: _ w sytuacji, gdy wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za wykonane roboty uzależniona jest od protokolarnego odbioru, decydujące znaczenie ma nie tylko sporządzenie tego protokołu, ale w razie jego braku lub odsunięcia tej czynności w czasie, istotne znaczenia mają także przyczyny , które to spowodowały. _

_ _Przyczynami, które spowodują, że inwestor odmówi dokonania odbioru robót, jest np. stwierdzenie istotnych wad w odbieranym obiekcie.

bEpVGHNq

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/123/109947.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odszkodowanie;za;grunt;pod;publiczna;droge;wewnetrzna,189,0,1280445.html) *Budują drogę? Odszkodowanie przysługuje... * Nasze prawo nie przewiduje odszkodowania za odebranie działki pod drogi wewnętrzne. Europejski Trybunału Praw Człowieka uważa inaczej.

Zgodnie z wyrokiem SN z 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/07, Sąd Najwyższy sprecyzował: _ Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. _

W sytuacji, gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stornie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy, który uprawniony jest do żądania wynagrodzenia, a jego roszczenie staje się wymagalne z chwilą, w której po spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastąpić.

Należy stwierdzić, że niezależnie od tego czy uznamy, że bezpodstawne uchylanie się inwestora od dokonania odbioru obiektu należy zakwalifikować jako zwłokę dłużnika, czy też jako zwłokę wierzyciela, to należałoby stwierdzić, że regulacje Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane dotyczące tego problemu są niedostateczne.

bEpVGHNr

Dla porównania, zagadnienie to zostało zauważone i doprecyzowane przez ustawodawcę niemieckiego. Przed wszystkim należy wskazać § 640 BGB (_ Bürgerliches Gesetzbuch _ - niemiecki odpowiednik Kodeksu cywilnego) znajdujący zastosowanie do umów o dzieło budowlane. Zamawiający ma obowiązek odebrać dzieło wykonane zgodnie z umową, chyba, że z powodu właściwości dzieła odebranie jest wykluczone. Na podstawie tego przepisu, doktryna niemiecka przyjmuje, że odbiór na gruncie umowy o dzieło stanowi przed wszystkim aprobatę świadczenia wykonawcy, czym różni się od przyjęcia przedmiotu świadczenia w innych umowach zwłaszcza sprzedaży.

W prawie niemieckim mamy zapis, który mówi: _ jeżeli po wykonaniu świadczenia, nawet przed upływem ustalonego terminu do jego wykonania zleceniobiorca domaga się odbioru, to zleceniodawca zobowiązany jest dokonać odbioru w ciągu 12 dni roboczych. Strony jednak mogą ustalić inny termin odbioru, co musi być zaznaczone wyraźnie w zawartej umowie pomiędzy nimi. _

Reasumując, umowa o roboty budowlane ze względu na swoją specyfikację wymaga jasnego opisania skutków prawnych sytuacji, gdy inwestor bez uzasadnionej przyczyny odmawia lub uchyla się od dokonania odbioru obiektu.

Czytaj więcej w Money.pl
Kupiłeś dom w budowie? To trzeba załatwić Postępowanie dotyczące przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę winno zostać zakończone w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Budujesz? Za drogi dojazdowe zapłaci... Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową, czyli inwestycją budowlaną, należy do inwestora tego przedsięwzięcia.
Za to można dostać odszkodowanie od gminy Prawo do odszkodowania powstaje, gdy wartość nieruchomości obniżyła się w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
bEpVGHNs

Autor jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii MP&W

bEpVGHNK
kraj
porady
KOMENTARZE
(0)