Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowelizacja prawa zamówień publicznych podniosła próg bagatelności

0
Podziel się:

Zwiększony próg bagatelności wynosi 30 tys. euro i jest większy o około 10 tys. euro od średniego progu dolnego stosowanego w 24 innych krajach członkowskich UE.

Nowelizacja prawa zamówień publicznych podniosła próg bagatelności
bEKWjDcR

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.423), która weszła w życie 16 kwietnia 2014 roku doprowadziła do zmiany m.in. art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Dotychczasowa treść tego przepisu nakazywała zamawiającym stosowanie procedur Prawa zamówień publicznych do zamówień i konkursów, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Zgodnie ze zmianą ustawy w tym zakresie, próg ten uległ podwyższeniu do kwoty 30 tys. euro, co oznacza, iż zamawiający ma obowiązek stosowania procedur wynikających z przepisów PZP, przy zamówieniach przekraczających kwotę 30 tys. euro.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2013 r.), średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł. Oznacza to, iż tzw _ próg bagatelności _ wynosić będzie w chwili obecnej równowartość 126 747 zł. Zwiększenie progu podyktowane było koniecznością dostosowania przepisów prawa polskiego do przepisów prawa UE. Co ciekawe zwiększony próg bagatelności do kwoty 30 tys. euro, jest większy o około 10 tys. euro od średniego progu dolnego stosowanego w 24 innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w których próg ten został ustanowiony.

Wydaje się, iż przyjęcie przez ustawodawcę kwoty 30 tys. euro, powyżej której zamawiający stosować powinien procedury PZP, stanowi wyważony kompromis między możliwością udzielenia zamówień bezpośrednich przez zamawiających, a utrzymaniem szans małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zamówień publicznych.

bEKWjDcT

Warto przypomnieć, iż próg bagatelności stosujemy do konkretnego zamówienia publicznego które spełnia kryteria uznania go za jedno zamówienie publiczne w ciągu danego roku budżetowego. Na podstawie art. 32 ust. 2 PZP zakazane jest dzielenie zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania przepisów PZP. W celu określenia czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym koniecznym jest sięgnięcie do interpretacji tej materii przez Urząd Zamówień Publicznych. Jak czytamy w opinii UZP z 17 maja 2010 roku pt. szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków unii europejskiej:

_ Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne *zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), *tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. _

_ _

_ Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. _

bEKWjDcZ

_ _

_ Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE) (...). _

_ _

Powyższe wytyczne powinny być każdorazowo odnoszone do konkretnego stanu faktycznego, celem ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym, czy wieloma zamówieniami publicznymi. Nie można także pominąć, iż próg bagatelności dotyczy zamawiającego rozumianego jako cała jednostka, która obejmuje wszystkie swe komórki organizacyjne. Oznacza to, iż należy unikać oddzielnego prowadzenia postępowań publicznych zbieżnych przedmiotowo, przez poszczególne komórki organizacyjne zamawiającego, gdyż może to zostać uznane jako naruszenie art. 32 ust. 2 PZP.

bEKWjDda

Skutkiem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro (126 747 zł) jest wyłączenie stosowania przepisów PZP. Potwierdza to również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, zapadłe jeszcze w czasie obowiązywania progu bagatelności wynoszącego 14 tys. euro, jednakże orzeczenie to zachowuje aktualność w obecnym stanie prawnym. Zgodnie z postanowieniem KIO z 17 marca 2009 roku, sygn. akt KIO/UZP 260/09 _ P.Z.P. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. Przy udzielaniu zamówień do podanej wartości nie mają zastosowania żadne przepisy ustawy, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej, jakimi są protesty i odwołania _ (...).

Zamawiający każdorazowo powinni mieć jednakże na uwadze, iż w przypadku udzielenia zamówień publicznych niezależnie od ich wartości, zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 ze zmianami). Na podstawie tej ustawy Zamawiający jest zobligowany wydatkować środki publiczne w sposób legalny, celowy, oszczędny i efektywny (art. 44 ustawy o finansach publicznych). Obecnie wobec podniesienia progu bagatelności do kwoty 30 tys. euro, a więc wobec braku zastosowania procedur PZP do tych zamówień, ocena wydatkowania środków publicznych z punktu widzenia zasad finansów publicznych znacznie wzrośnie, co powinni mieć na uwadze zamawiający.

Czytaj więcej w Money.pl
Cena nie musi być kryterium w przetargu Pozacenowe kryteria nie mogą ograniczać konkurencji i wprowadzać nieuzasadnionych preferencji dla określonych grup dostawców.
Oferta odrzucona w przetargu? Sprawdź, czy... Jeśli zamawiający zaniecha wyjaśniania wątpliwości, odnoszących się do złożonej oferty, winno być uznane za naruszenie przepisów postępowania przetargowego.
Zmiany reguł przetargów. Szersze kryteria Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Autor jest radcą prawnym w kancelarii prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

bEKWjDdu
prawo zamówień publicznych
wiadmomości
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)