Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pre-paid
28.07.2010 08:56

Nowe prawa użytkowników usługi pre-paid

Abonentem jest nie tylko osoba, która ma pisemną umowę z operatorem, ale też właściciel telefonu na kartę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Najistotniejszą zmianą wynikającą z nowelizacji jest rozszerzenie definicji abonenta. Zgodnie z nową definicją abonentem jest każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (dalej: dostawca).

Dotychczas umowę o świadczenie usług można było zawrzeć:
a. w formie pisemnej, albo
b. przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.

Po nowelizacji umowa o świadczenie usług zawierana w drodze czynności faktycznych będzie mogła zostać również zawarta również w postaci umowy o świadczenie usług przepłaconych (pre-paid).

20.07.2010 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 16.07.2004 roku – Prawo telekomunikacyjne
Abonent usługi pre-paid w wyniku nowelizacji ustawy uzyskał szereg uprawnień dostępnych dotychczas jedynie osobom, które zawarły umowę o świadczenie usług w formie pisemnej.

Ich realizacja uwarunkowana jest jednak przekazaniem dostawcy usług swoich danych. W przypadku ich przekazania abonent powinien zostać poinformowany przez dostawcę usługi o treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy zawartych w regulaminie świadczenia usługi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem tych zmian oraz o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.

Na żądanie abonenta informacje o proponowanych zmianach powinny być przekazywane na wskazany przez niego adres email. Na każde żądanie takiego abonenta dostawca zobowiązany jest nieodpłatne dostarczyć mu cennik usług. Dostawca jest również zobowiązany do dostarczenia abonentowi na piśmie treści każdej proponowanej zmiany w cenniku z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem przed jej wprowadzeniem wraz z informacją o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian w cenniku.

Abonent może zgłosić żądanie dostarczania tych informacji drogą elektroniczną. Abonenta należy poinformować również o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji dla zmiany warunków umowy lub cennika dostawca nie ma roszczenia odszkodowawczego ani roszczenia o zwrot ulgi, jeśli taką przyznał abonentowi. Abonent pre-paid, który udostępnił swoje dane dostawcy będzie uprawniony do ich zamieszczenia w spisie abonentów.

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego umożliwiła abonentom pre-paid żądanie od dostawców wykazu wykonanych usług telekomunikacyjnych. Wykaz ten może zawierać informacje podstawowe albo szczegółowe. Wykaz taki co do zasady obejmuje usługi wykonane już po zgłoszeniu żądania. Jednakże abonent może żądać również szczegółowego wykazu zwierającego dane historyczne, nie więcej jednak niż za 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia żądania udostępnienia wykazu. Ustawa przewiduje, że dostawca za udostępnienie wykazu usług może pobierać opłaty.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

ZOBACZ TAKŻE:

Tagi: pre-paid, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz