Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kogo można powołać na świadka w procesie cywilnym?

0
Podziel się:

Dowody z zeznań świadków, obok dowodu z dokumentów, są często wykorzystywane przed sądem.

Kogo można powołać na świadka w procesie cywilnym?
bFeXkwQB

Dowód z zeznań świadków, obok dowodu z dokumentów, jest jednym z najbardziej dostępnych środków dowodowych bardzo często wykorzystywanym w postępowaniu cywilnym przed sądem.

Świadkiem w znaczeniu procesowym jest osoba fizyczna wezwana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących posiadanych wiadomości. Zeznaniem jest oświadczenie świadka o posiadanych przez niego wiadomościach na temat faktów badanych w toku postępowania, złożone w formie przepisanej przez prawo procesowe. Wielu świadków, stosownie do okoliczności, może mieć te same wiadomości co do faktów spornych w procesie. Sąd więc nie musi dopuszczać zeznań wszystkich w ogóle świadków, gdyż zeznanie świadków jest oświadczeniem wiedzy o określonych faktach, odtwarzającym te fakty.

[

bFeXkwQD

Procesy na odległość już możliwe ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/procesy;na;odleglosc;juz;mozliwe,233,0,604393.html )

Pomimo licznych zastrzeżeń co do niedoskonałości dowodów osobowych, należy przyjąć, że zeznania świadków, złożone w odpowiednich warunkach i z zachowaniem wszelkich form procesowych oraz odpowiednio wszechstronnie ocenione, mogą być pełnowartościowym materiałem dowodowym w sprawie, zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym.

Odnośnie podmiotowego ograniczenia dopuszczalności dowodu z zeznań świadków, należy wskazać na art. 259 oraz 2591 kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którymi świadkami nie mogą być:
- osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
- wojskowi i urzędnicy nie zwolnieni od zachowania tajemnicy służbowej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z jej naruszeniem,
- przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być przesłuchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji mającej zdolność sądową,
- współuczestnicy jednolici (sytuacja w której wyrok dotyczyć ma niepodzielnie kilku osób),
- mediator co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

bFeXkwQJ

Ponadto w sprawach o rozwód – stosownie do art. 430 kodeksu postępowania cywilnego- świadkami nie mogą być:
- małoletni, którzy nie ukończyli lat 13 oraz
- zstępni (czyli dzieci, wnuki) stron, którzy nie ukończyli lat 17.

Powyższe przepisy regulują podmiotowe ograniczenia dopuszczalności dowodu z zeznań świadków. Z mocy ustawy osoby wymienione powyżej nie mogą zeznawać, zatem sąd z urzędu nie powinien dopuścić do przesłuchania ich w tym charakterze. W pozostałych przypadkach sąd może dopuścić dowód z przesłuchania świadków.

[

bFeXkwQK

Otwarto pierwszy e-sąd ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/otwarto;pierwszy;e-sad,17,0,572689.html )
Bezwzględna niemożność złożenia zeznań dotyczy przede wszystkim współuczestników jednolitych oraz osób niezdolnych do spostrzegania lub komunikowania się. Przy czym niezdolność ta musi być faktyczna i aktualna w danym czasie, gdyż ustąpienie przyczyn powodujących tę niemożność może prowadzić do uchylenia zakazu przesłuchania danej osoby w charakterze świadka.

Z kolei wojskowi, urzędnicy oraz mediator nie mogą zeznawać, jedynie w przypadku gdy nie zostali zwolnieni od zachowania tajemnicy służbowej. Ponadto osoby te mogą oczywiście zeznawać odnośnie faktów nieobjętych tajemnicą służbową.

Na zakończenie należy zaznaczyć, iż naruszenie przez sąd powyższych przepisów może mieć później duże znaczenie procesowe, gdyż wadliwość polegająca na przesłuchaniu jako świadka osoby, która nie mogła być przesłuchana w tym charakterze, może być przedmiotem apelacji.

Autor jest aplikantem radcowskim z Kancelarii Siwek Gaczyński

bFeXkwRe
wiadomości
porady
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)