Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kara finansowa od pracodawcy. Za co można dostać?

0
Podziel się:

Nałożone na pracownika kary pieniężne nie mogą w danym okresie obrachunkowym przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia do wypłaty.

Kara finansowa od pracodawcy. Za co można dostać?

Pracodawca może ukarać zatrudnionego finansowo, tylko za niektóre przewinienia. Przykładem jest nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przepisie art. 108 Kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określony został katalog dopuszczalnych kar porządkowych, który obejmuje trzy ich rodzaje:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany,
  • oraz karę pieniężną.

W świetle art.108 § 2 Kp za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Kary niemajątkowe pracodawca może nakładać w każdym przypadku uzasadniającym zastosowanie trybu odpowiedzialności porządkowej, natomiast zakres stosowania kary pieniężnej ograniczony został tylko do enumeratywnie określonych najcięższych przekroczeń porządkowych, do których zaliczone zostały: nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Jak widać, ta forma dyscyplinowania pracowników jest przez Kodeks pracy ograniczona. Nie za każde naruszenie dyscypliny pracy może być nałożona taka kara, a jej wymiar jest ustawowo limitowany. Katalog kar przewidziany w art. 108 Kodeksu pracy jest zamknięty, co powoduje, iż zastosowanie przez firmę innych kar będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracowników zagrożone grzywną.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/153/m37273.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zwolnienia;grupowe;takie;warunki;musi;spelnic;pracodawca,155,0,1126299.html) *Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy * Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy. Górna granica kary pieniężnej za jedno przekroczenie lub za jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności została ograniczona do jednodniowego wynagrodzenia. Nałożone na pracownika kary pieniężne w danym okresie obrachunkowym łącznie nie mogą przekroczyć dziesiątej części należnego wynagrodzenia przypadającego do wypłaty po dokonaniu potrąceń np. alimentów.

Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości przez pracodawcę o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Karę pieniężną można nałożyć tylko po wysłuchaniu pracownika, chyba, że zrezygnuje on z tego uprawnienia. Wyjaśnienia musi odebrać pracodawca. Jeżeli z powodu nieobecności w firmie pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu, w którym kara powinna być nałożona, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się danej osoby do pracy.

W sytuacji gdy pracodawca zdecyduje się o ukaraniu zatrudnionego, musi go o tym powiadomić w formie pisemnej, wskazując rodzaj naruszenia oraz datę kiedy do niego doszło. Pracodawca musi także pouczyć w piśmie o możliwości złożenia sprzeciwu od nałożonej kary i o terminie jej jego wniesienia.

Sprzeciw

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/47/84783.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/urlop;na;zadanie;-;pracodawca;moze;odmowic,10,0,1123082.html) *Tego urlopu pracodawca może odmówić? * Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jeżeli zdaniem pracownika zastosowanie kary przez pracodawcę nastąpiło z naruszeniem przepisów, pracownik może w ciągu siedmiu dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, a w przypadku, gdy w zakładzie pracy funkcjonuje organizacja związkowa - pracodawca obowiązany jest poddać sprzeciw konsultacji z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

W sytuacji, gdy pracownikowi nie udało się podważyć kary w drodze sprzeciwu, informacja o jej nałożeniu trafia do jego akt. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Czytaj więcej w Money.pl
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.
Dyskryminacja podczas rekrutacji pracowników Pracodawca nie powinien ingerować w życie i plany osobiste rekrutowanego, o ile nie chce narazić się na prawną odpowiedzialność.
Nadgodziny - kiedy należą się pracownikowi Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)