Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jednoosobowe spółki bez tajemnic

0
Podziel się:

Spółkę z o.o. może zawiązać również jedna osoba w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Jednoosobowe spółki bez tajemnic

Praktyka gospodarcza w Polsce pokazuje, że jednoosobowa spółka z o.o. (dalej jako sp. z o.o.) jest popularną formą konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstw prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.

W prawie polskim podstawa prawna powoływania i działania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiła się w ustawie z 23.12.1988 r. o zmianie Kodeksu handlowego (Dz.U. Nr 41, poz. 326).

Dotychczasowa regulacja Kodeksu handlowego odnosząca się do tworzenia i funkcjonowania spółek z o.o. została znacznie rozszerzona wraz z wprowadzeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH).

Definicja legalna jednoosobowej spółki z o.o.

Definicja spółki jednoosobowej znajduje się w art. 4 § 1 pkt 3 KSH. Zgodnie z nim, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika.

Generalną zasadę dopuszczalności tworzenia jednoosobowej spółki z o.o. statuuje art. 151 KSH, który stanowi, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zawiązać również jedna osoba w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zakaz zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy zaznaczyć, iż literalne brzmienie art. 151 § 2 KSH nie wyklucza, by np. jednoosobowa spółka z o.o. stała się jedynym wspólnikiem już istniejącej spółki jednoosobowej lub została powołana np. przez jednoosobową spółkę akcyjną.

Sposoby powstania jednoosobowej spółki z o.o.

  • 1) pierwotny - powstanie spółki następuje poprzez powołanie spółki przez jeden podmiot; w tym przypadku umową spółki będzie akt założycielski spółki. Art. 4 § 2 KSH zrównuje akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o. z umową spółki wieloosobowej.
    • 2) wtórny - powstanie spółki jest efektem przeniesienia udziałów przez kilku dotychczasowych wspólników na rzecz jednego z nich.

Przepis art. 166 § 2 KSH określający warunki szczególne dotyczące zgłoszenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru sądowego. W spółce jednoosobowej poza wymaganiami przewidzianymi w art. 166 § 1 KSH zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednego wspólnika wszystkich udziałów po zarejestrowaniu spółki.

Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. (spółki z o.o. w organizacji)

Generalną zasadą wyrażoną _ expressis verbis _ w art. 201 KSH, jest to, że w spółce z o.o. to zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd taki może składać się jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być również osoby powołane spośród wspólników. W związku z powyższym w kontekście jednoosobowych spółek z o.o. może dojść do sytuacji, w której jedyny wspólnik tej spółki będący osobą fizyczną jest jednocześnie członkiem jednoosobowego zarządu.

Osoba taka wykonuje również uprawnienia zgromadzenia wspólników, jednak w myśl postanowień KSH do spółki z o.o. nie stosuje się przepisu art. 247 § 2 KSH, odnoszącego się do tajnego głosowania.

Z uwagi na złożoność stosunków obrotu gospodarczego (ochrona osób trzecich) i wyjątkowości powyższej sytuacji w spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, z wyjątkiem sprawy zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

W takim wypadku, jeżeli założyciel i zarazem jedyny wspólnik jednoosobowej spółki w organizacji chce skutecznie dokonywać czynności prawnych na etapie organizacji spółki, to musi on być członkiem zarządu lub pełnomocnikiem spółki (patrz art. 163 pkt 3 w zw. z art. 201 § 3 i 4 KSH). W innym przypadku będziemy mieli do czynienia z bezwzględną nieważnością czynności prawnej.

Forma oświadczeń woli wspólnika

Zgodnie z art. 173 § 1 KSH w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie woli wspólnika wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (tzw. forma_ __ ad solemnitatem _).

Powyższa regulacja odnosi się również do przypadku, gdy wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi i spółce, która nabyła udziały własne (art. 200 KSH).

Generalną zasadą prawa spółek jest to, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 210 § 1 KSH). Natomiast jeżeli chodzi o czynności prawne dokonywane między jedynym wspólnikiem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu (art. 173 § 1 KSH), to przyjąć należy, że przepis art. 210 § 2 KSH dopuszcza wyraźnie dokonywanie czynności prawnych z samym sobą.

Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

Do wymagań co do formy oświadczeń woli składanych w spółce jednoosobowej z o.o. mają również zastosowanie przepisy art. 6 i 7 KSH, które odnoszą się do stosunków pomiędzy spółką dominującą i zależną.

Autor jest prawnikiem w kancelarii prawnej _ e|n|w|c Rechtsanwälte, specjalistą z zakresu prawa handlowego _

prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)