Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dochody nieujawnione z zagranicy. Zobacz, co może fiskus

0
Podziel się

Unijne prawo przewiduje współpracę między państwami członkowskimi przy udzielaniu wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie naliczenia podatków od dochodu i kapitału.

Dochody nieujawnione z zagranicy. Zobacz, co może fiskus
bEifhsfF

Ordynacja podatkowa przedstawia sposób uzyskiwania informacji od polskich organów wymiaru sprawiedliwości, czy to finansowych, czy innych, z których działalnością wiąże się występowanie czynności mogących stanowić podstawę do powstania zobowiązania podatkowego.

Obecnie, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, a swoboda działalności gospodarczej wykracza już poza ramy określone granicami terytorialnymi, nie wystarczy posiadanie i gromadzenie informacji podatkowych na temat możliwości wystąpienia dochodów nieujawnionych wyłączenie w oparciu o działanie organów jednego kraju. W tym stanie rzeczy niezbędnym stało się zawiązanie współpracy międzynarodowej mającej na celu wymianę informacji na temat dochodów nieujawnionych.

Wyróżnić można dwie metody uzyskiwania informacji wskutek współpracy administracji podatkowych różnych państw. Pierwsza oznacza wymianę informacji o zdarzeniach prawnie relewantnych z punktu widzenia prawa podatkowego.

bEifhsfH

Odnośnie tej metody pojawiają się w piśmiennictwie postulaty szerszego korzystania z instytucji współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji, w szczególności w ramach Unii Europejskiej (D. Mączyński, _ Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych _, Warszawa 2009).

Druga z metod uzyskiwania informacji na temat dochodów nieujawnionych w ramach międzynarodowej wymiany informacji to świadczenie międzynarodowej pomocy prawnej w zakresie na przykład przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł informacji (D. Strzelec, _ Dochody nieujawnione. Zasady opodatkowania. Postępowanie podatkowe _, Warszawa 2010).

Podstawę prawną opisanej powyżej działalności stanowią przede wszystkim umowy o unikanie podwójnego opodatkowania, jak również Konwencja z 25 stycznia 1988 roku o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/57/m36665.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;zminimalizowac;podatki;transfer;zyskow;przez;cypr,165,0,877477.html) *Jak zminimalizować podatki? Transfer zysków przez Cypr * Sposobem na optymalizację podatkową przy transferze dochodów z Ukrainy do Polski jest włączenie w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej. Zasady współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej regulowane są przede wszystkim przepisami prawa wspólnotowego i implementowane do prawa państw członkowskich w postaci rozdziałów dotyczących szczególnego postępowania w sprawie wymiany informacji podatkowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Szczególnego rodzaju aktem prawnym odnoszącym się do niniejszej tematyki jest Dyrektywa Rady nr 77/799/EWG z 19 grudnia 1977 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz Państw
Członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych.

bEifhsfN

Niniejsza dyrektywa przewiduje współpracę między państwami członkowskimi w zakresie udzielania wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie prawidłowego naliczenia podatków od dochodu i kapitału. Każde państwo członkowskie ma prawo do wystąpienia do innego członka UE z wnioskiem o udzielenie informacji. Kraj będący adresatem wniosku nie ma jednak obowiązku poczynić zadość zawartemu we wniosku żądaniu, jeżeli będzie miał wątpliwości co do wyczerpania wszelkich możliwych, zwyczajowo uznanych własnych źródeł informacji.

Wymiana informacji w odniesieniu do określonych spraw może również nastąpić bez konieczności występowania z wnioskiem, jak również wymiana taka może nastąpić między państwami z urzędu. Właściwe władze państw członkowskich powinny dbać o to, by przesyłanie informacji następowało niezwłocznie, podobnie jak informacje o braku możliwości udzielanie informacji tego rodzaju.

Wszelkie informacje, które otrzymuje państwo członkowskie na mocy niniejszej dyrektywy, muszą być w tym państwie zachowane w tajemnicy w taki sam sposób, jak informacje otrzymane na mocy ustawodawstwa krajowego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/235/155883.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wydatki;na;uzywane;budynki;szybciej;w;koszty,153,0,1016985.html) *Wydatki na używane budynki. Szybciej w koszty? * W wyjątkowych przypadkach okres amortyzacji używanych lub ulepszonych budynków może zostać skrócony nawet do 3 lat.

bEifhsfO

Uzyskane informacje finansowe mogą być udostępniane jedynie tym osobom, które zajmują się bezpośrednio naliczaniem podatku lub kontrolą administracyjną naliczenia podatku. Wyjątkowo mogą być podane do wiadomości tylko w związku z postępowaniem sądowym, karnym lub postępowaniem w związku z wymierzeniem sankcji administracyjnych, jeżeli te postępowania pozostają w związku z naliczeniem podatków lub kontrolą naliczania podatków, i tylko takim osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w to postępowanie.

Informacje te nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż podatkowe lub w związku z postępowaniem sądowym, karnym lub postępowaniem w związku z wymierzeniem sankcji administracyjnych, jeżeli te postępowania pozostają w ścisłym związku z naliczeniem podatków lub kontrolą ich naliczenia.

Dyrektywa nie nakazuje jednak wykonywania takich czynności z zakresu wymiany informacji między państwami członkowskimi, które byłyby sprzeczne z porządkiem prawnym danego kraju lub praktyką administracyjną, jak również w przypadku, gdyby ujawnienie takich informacji prowadziłoby do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej albo procesu produkcyjnego. Bądź jeżeli rozpowszechnianie tej informacji naruszyłoby porządek publiczny.

Nadto dyrektywa niniejsza umożliwia państwom członkowskim stałą kontrolę, wspólnie z Komisją, procedury współpracy przewidzianej w niniejszej dyrektywie i wymianę doświadczeń, zwłaszcza w dziedzinie cen transferowych w grupach przedsiębiorstw, w celu poprawy takiej współpracy oraz, w razie potrzeby, opracowania przepisów dla wymienionych dziedzin.

bEifhsfP
Czytaj więcej w Money.pl
Rodzice mogą stracić prawo do tej ulgi Dochód dziecka uzyskany z wakacyjnej pracy może pozbawić rodziców prawa do ulgi rodzinnej - poinformowała rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w resorcie finansów Wiesława Dróżdż. Utrata prawa do ulgi następuje, gdy dziecko zarobi ponad 3089 zł.
Jak szybciej uzyskać zwrot VAT Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość wnioskowania o tzw. przyspieszony zwrot w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.
Jak rozliczać przychody z projektu dotowanego przez UE Beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Jakub Krupka aplikantem adwokackim w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bEifhsgi
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)