Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Co zrobić by rozwiązać spór w sprawie gospodarczej poza sądem?

0
Podziel się:

Mediacja jest dobrowolna i prowadzi się ją na podstawie umowy.

Jeśli przedsiębiorcy chcą rozwiązać istniejący między nimi spór warto sięgnąć po alternatywny sposób rozstrzygania sporów jakim jest mediacja. Mediacja jest dobrowolna i prowadzi się ją na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Umowę o mediację strony mogą zawrzeć nawet wtedy gdy spór między nimi jeszcze nie powstał. W umowie o mediację strony powinny określić w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora bądź też sposób jego wyboru. Mediację można więc prowadzić przed wszczęciem postępowania sądowego przed sądem powszechnym, ale także w toku sprawy za zgodą stron.

Mediacja ma na celu zawarcie między stronami ugody przed mediatorem, stąd też może być prowadzona w sprawach, w których zgodnie z przepisami prawa zawarcie ugody jest dopuszczalne. Warto podkreślić, że wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczeń a przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, którego podstawową rolą jest dążenie do zawarcia przez strony ugody. Sam wybór mediatora należy wyłącznie do stron, gdy mediacja ma charakter przedprocesowy. Gdyby mediacja została wszczęta w toku procesu i z inicjatywy sądu, wówczas osoba mediatora może być wybrana z list stałych mediatorów. Mediator powinien nie tylko zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji ale i zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z mediacją, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku, ponieważ postępowanie mediacyjne ma charakter poufny.

Ma to również ten skutek, że ewentualne powoływanie się w toku procesu sądowego na propozycje ugodowe, bądź też propozycje wzajemnych ustępstw, lub też na inne oświadczenia składane w toku mediacji są bezskuteczne. A sam mediator nie może być świadkiem w sądzie co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że został zwolniony przez strony z tajemnicy mediacji.

Czas trwania mediacji nie może przekroczyć 1 miesiąca jeśli to sąd skierował do niej strony. Po przeprowadzeniu mediacji obligatoryjnie musi zostać sporządzony protokół. Protokół winien zawierać miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, imiona i nazwiska oraz adresy stron, a także mediatora i co najważniejsze wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli w toku mediacji zawarto ugodę, to zamieszcza się jej treść w protokole lub dołącza się ją dodatkowo do protokołu. Strony mają obowiązek podpisania ugody.

Aby ugoda była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez sąd. Jeżeli ugoda nadaje się do wykonania w drodze egzekucji sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. W sytuacji gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, wówczas sąd zatwierdza ją postanowieniem.

Po zatwierdzeniu ugoda ma równoważną moc prawną do ugody zawartej przed sądem. W szczególnych sytuacjach sąd może oczywiście odmówić zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub w części. Ma to miejsce, gdy jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego albo też zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest ona niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Milena Domalewska jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

prawo gospodarcze
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)