Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Co zmieni nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

0
Podziel się:

W pierwszej kolejności, nowelizacja wprowadza nowy przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca będzie obowiązany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których podlegają wpisowi do CEIDG.

Co zmieni nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

19 maja 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893 - dalej jako ustawa). Mimo sporej objętości tego aktu normatywnego, należy ocenić, że jedynie jego część wpłynie w sposób szczególny na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w konsekwencji umożliwi bardziej skuteczną egzekucję należności przez ich wierzycieli.

W pierwszej kolejności, ustawa wprowadza zupełnie nowy przepis art. 16a, zgodnie z którym przedsiębiorca będzie obowiązany do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizowana jest ponadto treść przywołanego art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, który stanowić będzie, że wpisowi do CEIDG podlegają adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju.

Wracając jednak do tytułu prawnego do nieruchomości, wartym podkreślenia jest, że nie będzie on podlegał dołączeniu do wniosku o wpis do CEIDG. Przepis przewiduje jednak pewne obostrzenie, albowiem dokument musi zostać przedstawiony organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a ustawy. W tym miejscu pojawia się istotne zagadnienie skutków ewentualnego braku tytułu prawnego do lokalu, bowiem nowy przepis art. 35 ust. 1a stanowi, że w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres określono zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy, lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Sankcje za niewykonanie zobowiązania określonego przez ministra (a raczej podmiotu oddelegowanego do wykonywania tego typu czynności o charakterze administracyjnym), to wykreślenie z rejestru, zgodnie z następnymi, również nowymi przepisami. Stanowi o tym art. 35 ust. 2a ustawy: jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Należy przypomnieć, że nawet po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o nim pozostają w rejestrze i są jawne. Co zatem w sytuacji, gdy nieuczciwy przedsiębiorca podał przy rejestracji podmiotu adres nieruchomości, do której nie posiadał tytułu prawnego? Potencjalni wierzyciele takiego przedsiębiorcy nadal mogli z łatwością odszukać jego ostatnio znane dane adresowe, które mogły stanowić np. podstawę do określenia adresu dłużnika (pozwanego) w pismach procesowych.

W takim przypadku, podmiot który rzeczywiście posiadał tytuł prawny do takiej nieruchomości, był narażony na nieprzyjemności związane z otrzymywaniem korespondencji w sprawie lub w skrajnych sytuacjach na wizyty organu egzekucyjnego. Celem przeciwdziałania takim praktykom, ustawodawca wprowadził przepis art. 35 ust. 2b ustawy, na mocy którego: na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2a (a więc wykreślenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki), dane te nie są publikowane w CEIDG.

W konsekwencji, nieprawdziwe informacje nie będą już więcej dostępne w rejestrze, a podmioty dochodzące swych wierzytelności względem nieuczciwego przedsiębiorcy, będą musiały korzystać z innych źródeł celem uzyskania aktualnych informacji na temat miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jak chociażby rejestr PESEL.

Ogólna ocena przytoczonych wyżej regulacji pozostaje pozytywna. Ustawodawca daje wszelkim potencjalnym wierzycielom kolejne narzędzie, dzięki któremu możliwe będzie utrudnianie stosowania nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców. Należy bowiem przyjąć, że w sytuacji określonej w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki wezwie przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości z urzędu, jednak po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od osoby zainteresowanej. Jednocześnie sankcja skutkująca wykreśleniem z Rejestru Przedsiębiorców wydaje się być na tyle restrykcyjna, że już sama możliwość jej zastosowania powinna pełnić funkcję prewencyjną, skutecznie odstraszającą od wskazywania danych adresowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Autor jest prawnikiem zatrudnionym w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
K&L LEGAL
KOMENTARZE
(0)