Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Bankowy tytuł egzekucyjny - co oznacza w praktyce?

0
Podziel się:

Nie może on być wystawiony np. przeciwko kontrahentowi, który nie płaci za wynajmowany od banku lokal.

Bankowy tytuł egzekucyjny - co oznacza w praktyce?

*Zgodnie z art. 97 prawa bankowego bankowy tytuł egzekucyjny (dalej: BTE) może być podstawą prowadzenia egzekucji wg kodeksu postępowania cywilnego. Konieczne jest jednak by został on opatrzony klauzulą wykonalności przez sąd. *

Prawo bankowe formułuje warunki, po spełnieniu których tytuł ten może być podstawą prowadzenia egzekucji.

BTE wystawiany jest przez bank albo inną instytucję, której takie prawo zostało przyznane. Podstawą wystawienia BTE są księgi bankowe lub inne dokumenty związane z wykonywaniem czynności bankowych.

Możliwość wystawienia BTE wymaga łącznego spełnienia dwóch warunków:

  1. dotyczącego wystawcy - może to zrobić wyłącznie bank, oddział banku zagranicznego działającego w Polsce a także instytucja kredytowa mająca siedzibę na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej, jeśli dysponując stosownym zezwoleniem swoich władz nadzorczych podejmie działalność na terenie Polski, bez względu na to, czy działalność ta prowadzona jest za pośrednictwem oddziału tworzonego na terenie Polski czy też bez tworzenia takiego oddziału, oraz
  2. dotyczącego *źródła powstania wierzytelności *- tytuł może zostać wystawiony w związku z dokonywaniem czynności bankowych.

Nie może go zatem wystawić spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa ani żadna inna instytucja wykonująca czynności parabankowe. BTE nie może zostać wystawiony przez bank w związku z czynnościami nie-bankowymi np. przeciwko kontrahentowi, który nie płaci za wynajmowany od banku lokal.

BTE wystawiony przez bank nie może być podstawą prowadzenia egzekucji, jeśli bank nabył wierzytelność od podmiotu nie będącego bankiem a zatem wierzytelność nie powstała w związku z dokonywaniem czynności bankowych. Dopuszczalne jest natomiast wystawienie BTE i nadanie mu klauzuli wykonalności, jeśli bank nabył od innego banku wierzytelność objętą tym tytułem (wynikającą z czynności bankowej) na podstawie umowy przelewu.

[

Postępowanie naprawcze - dlaczego warto skorzystać? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/postepowanie;naprawcze;-;dlaczego;warto;skorzystac,21,0,596757.html )
BTE to dokument o sformalizowanej treści. W jego treści należy wymienić bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia.

BTE należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. Wskazanie wysokości odsetek za opóźnienie w BTE musi być konkretne.

Nie może ono polegać jedynie na wskazaniu poprzez odniesienie do wysokości stopy procentowej NBP (np. wielokrotność tej stopy).

BTE może być podstawą egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd jedynie wobec osoby:

  1. która bezpośrednio dokonywała czynności bankowej z bankiem (np. kredytobiorca) albo która jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej (np. osoba trzecia, która zgodziła się na obciążenie hipoteki swojej nieruchomości tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego innej osoby),
  2. która złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  3. przeciwko której roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Tytuł może zostać wystawiony jeśli spełnione są łącznie powyższe przesłanki. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji powinno określać maksymalną kwotę, do której bank może wystawić tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Wystawienie przez bank BTE [

Masz długi? Zobacz co może zrobić komornik? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/masz;dlugi;zobacz;co;moze;zrobic;komornik,34,0,596002.html )
przeciwko osobie, która złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie jest możliwe po śmierci tej osoby. Przepisy prawa nie przewidują bowiem wystawienia tytułu egzekucyjnego przeciwko podmiotom nieistniejącym. BTE może być jednak podstawą do prowadzenia egzekucji przeciwko osobie trzeciej, jeśli ta przejmie dług dłużnika banku wynikający z czynności bankowej. Osobą taką może być osoba przystępująca do długu albo przejmująca dług. Osoba taka musi jednak złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jest to zwykle warunek, od którego zależy zgoda banku na przystąpienie do dług czy jego przejęcie. Jeżeli do przejęcia długu dojdzie już po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wówczas bank może wystąpić, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która dług nabyła.

Szczególną sytuacją jest taka, w której obowiązek wynikający z czynności dokonanej z bankiem przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania, przekształcenia osoby prawnej oraz gdy istnieje potrzeba prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków. W takim wypadku BTE powinien zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności przez sąd przeciw tym osobom.

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)