Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 52, poz. 452
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 52, poz. 452 z dnia 2003-03-28
Tytuł:Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Organ wydający:Sejm
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-28
Data wydania:2003-02-27
Data wejscia w życie:2003-04-12
Data obowiązywania:2003-04-12
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

(C)Kancelaria Sejmu

s. 1/4
03-04-15
USTAWA
z dnia 27 lutego 2003 r.

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej


Art. 1.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
2) w art. 6 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) szczegółowe zasady powoływania i odwoływania rzeczoznawców
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nadzorowania ich
działalności i podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych,";
3) art. 11 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 11. Strażacy, o których mowa w art. 10 ust. 1, w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają
prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.";
4) art. 13 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1) czynności,
których
wykonywanie
w
obiektach
budowlanych oraz na terenach przyległych do nich jest
zabronione ze względu na możliwość spowodowania
pożaru lub jego rozprzestrzeniania się albo możliwość
wystąpienia
utrudnień
w
prowadzeniu
działań
ratowniczych lub ewakuacji,
2) sposób, w jaki właściciele, zarządcy lub użytkownicy
obiektów budowlanych lub terenów powinni spełniać
swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3) sposoby postępowania przy używaniu lub przecho-
wywaniu materiałów niebezpiecznych,
4) odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunki, w których
użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający
życiu ludzi,
5) wymagania
jakie
powinny
spełniać
instalacje
wodociągowe przeciwpożarowe,
Opracowano na
podstawie: Dz.U. z
2003 r. Nr 52, poz.
452;(C)Kancelaria Sejmu

s. 2/4
03-04-15

6) zakres
obligatoryjnego
stosowania
w obiektach
budowlanych stałych urządzeń gaśniczych, systemów
sygnalizacji
pożarowej
obejmujących
urządzenia
sygnalizacyjno-alarmowe oraz dźwiękowych systemów
ostrzegawczych i gaśnic,
7) wymagania jakie powinny spełniać instalacje i urządzenia
techniczne w obiektach budowlanych,
8) sposoby prowadzenia prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym i oceny zagrożenia wybuchem,
9) sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,
10) sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru
palnych płodów rolnych, ich transportu i składowania.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania w zakresie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się:
1) rodzaje obiektów, w stosunku do których jest wymagane
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego
gaszenia pożaru,
2) sposoby określania wymaganej ilości wody do celów
przeciwpożarowych,
3) wymagania przeciwpożarowe jakie powinny spełniać sieci
wodociągowe,
4) źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,
5) wymagania jakie powinny spełniać hydranty zewnętrzne
przeciwpożarowe,
6) rodzaje obiektów budowlanych, do których powinna być
doprowadzona droga pożarowa,
7) wymagania jakie powinna spełniać droga pożarowa.";
5) art. 26 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 26. 1. Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także
członkowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej ,,osobą
poszkodowaną", który w związku z udziałem w działaniach
ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu
lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do
pracy,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
2. Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła
wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby
poszkodowanej,


(C)Kancelaria Sejmu

s. 3/4
03-04-15

2) renta rodzinna,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
3. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 pkt 1, przysługują na zasadach określonych dla
strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot
ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty
funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Renty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2,
przysługują:
1)
osobom
poszkodowanym
będącym
członkami
ochotniczych straży pożarnych oraz członkom ich rodzin -
na zasadach, w trybie i wysokości określonych w
przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych
powstałych
w szczególnych
okolicznościach,
2) osobom poszkodowanym będącym strażakami jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz członkom ich rodzin - na
zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2
pkt 3, ustala i wypłaca, z zastrzeżeniem ust. 6, podmiot
ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony
przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach
przysługujących w związku ze służbą w Państwowej Straży
Pożarnej.
6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2
pkt 3, przysługujące osobie poszkodowanej lub członkowi
rodziny osoby poszkodowanej będącej członkiem jednostki
ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant
wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
7. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz
w ust. 2 pkt 3, ustala się według następujących zasad:
1) w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia
odszkodowanie ustala się według ceny zakupu
obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z
uwzględnieniem stopnia zużycia mienia,
2) w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi
równowartość przywrócenia go do stanu sprzed wypadku;
jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty
naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego mienia,
wypłaca się odszkodowanie w wysokości określonej w pkt
1.
8. Osobie poszkodowanej, której świadczenia odszkodowawcze,
o których mowa w ust. 1, przysługują także z tytułu stosunku


(C)Kancelaria Sejmu

s. 4/4
03-04-15

pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego lub
majątkowego, przyznaje się jedno świadczenie wybrane przez
zainteresowanego.
9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przyznawania świadczeń, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3, z
uwzględnieniem rodzaju dokumentów stanowiących podstawę
do wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania, treści
orzeczenia
kończącego
postępowanie
oraz
trybu
odwoławczego.";
6) w art. 30 wyrazy ,,art. 13 ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami ,,art. 13 ust. 1 i
3", a wyrazy "art. 5 ust. 1" zastępuje się wyrazami ,,art. 5";
7) w art. 32 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
,,3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa
w art. 28 ust. 6.".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1
pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Dziennik Ustaw nr 52 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki