Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2005, nr 28, poz. 240
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 28, poz. 240 z dnia 2005-02-16
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Organ wydający:Minister Kultury
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-16
Data wydania:2005-02-10
Data wejscia w życie:2005-03-03
Data obowiązywania:2005-03-03
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

240
ROZPORZNDZENIE MINISTRA KULTURY
1)
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie okreElenia maksymalnej wysokoEci op?at za sporzadzenie odpisu lub kopii dokumentacji
o czasowym okresie przechowywania
Na podstawie art. 51o ust. 1 ustawy z dnia 14 lip-
ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archi-
wach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póen. zm.
2)
)
zarzadza si´, co nast´puje:
--------------
1)
Minister Kultury kieruje dzia?em administracji rzadowej -- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania
Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69.
§ 1. Podmioty, o których mowa w art. 51a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, które prowadza dzia?alnoEç
w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej
i p?acowej pracodawców o czasowym okresie prze-
chowywania, pobieraja op?aty za sporzadzenie odpisu
lub kopii przechowywanej dokumentacji -- w wysoko-
Eci nie wy˝szej ni˝:
1) za sporzadzenie kopii Ewiadectwa pracy -- 17 z?;
2) za sporzadzenie kopii, z zastrze˝eniem pkt 3, inne-
go ni˝ Ewiadectwo pracy dokumentu z zakresu sto-
sunku pracy, w tym dokumentu potwierdzajacego
wysokoEç wynagrodzenia -- 4 z?;
3) za sporzadzenie kopii ka˝dej karty kartoteki zarob-
kowej bade zasi?kowej albo strony listy p?ac -- 4 z?;
4) za sporzadzenie odpisu Ewiadectwa pracy, za ka˝-
da rozpocz´ta stron´ -- 35 z?;
5) za sporzadzenie odpisu innego ni˝ Ewiadectwo
pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym
dokumentu potwierdzajacego wysokoEç wynagro-
dzenia, za ka˝da rozpocz´ta stron´ -- 8 z?;
6) za sporzadzenie odpisu skróconego wysokoEci za-
robków na podstawie list p?ac, za ka˝da pozycj´
zestawienia (kwot´ wynagrodzenia rocznego albo
wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie prze-
pracowany w ciagu roku) -- 4 z?.
§ 2. ¸aczna op?ata od jednorazowo z?o˝onego za-
mówienia nie mo˝e przekroczyç kwoty 200 z?.
§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w ˝ycie po up?ywie
14 dni od dnia og?oszenia.
3)
Minister Kultury: W. Dabrowski
Dziennik Ustaw Nr 28
-- 1865 --
Poz. 240
--------------
3)
Niniejsze rozporzadzenie by?o poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie
okreElenia maksymalnej wysokoEci op?at za sporzadzenie
odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie prze-
chowywania (Dz. U. Nr 135, poz. 1270), które traci moc
w dniu 22 lutego 2005 r. na podstawie art. 85 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. -- Przepisy wprowadzajace ustaw´
o swobodzie dzia?alnoEci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808).
Dziennik Ustaw nr 28 z 2005 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki