Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

2010-07-20 07:00

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Kiedy rodzice rozstają się, orzeczenie rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód, jest tylko jednym z elementów wyroku. Kwestie nie mniej istotne, o których jest zobowiązany rozstrzygnąć skład orzekający, dotyczą spraw związanych z władzą rodzicielską, alimentacją, sposobem kontaktów oraz opieką nad małoletnim dzieckiem rozwodzących się małżonków.

Wyrok rozwodowy kształtuje na nowo sposób wykonywania władzy rodzicielskiej względem wspólnych małoletnich dzieci. Na sąd nałożony został obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym nie tylko o władzy rodzicielskiej, ale też o kontaktach z dzieckiem. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków należy do podstawowych obowiązków sądu orzekającego rozwód, a w związku z tym potrzebny do tego materiał dowodowy należy szczególnie wnikliwie rozpatrywać i dbać o jego gromadzenie.

Artykuł 58 § 1 i § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnosi się do wspólnych małoletnich dzieci obojga małżonków. Obecnie dopuszczalne jest między innymi pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom. Takie rozstrzygnięcie dochodzi do skutku, kiedy małżonkowie przedstawią porozumienie wychowawcze, które obejmuje najbardziej istotne elementy dotyczące wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Porozumienie to musi zaakceptować sąd, który rozważa je przede wszystkim pod kątem dobra małoletnich dziecka stron. Wymaga to ustalenia, że stosunek wzajemny rodziców, ich relacje, oraz inne okoliczności, a przede wszystkim dotychczasowy stosunek do dzieci, dają rękojmię zgodnego wykonywania przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej, w sposób odpowiadający dobru dziecka. Sąd będzie mógł postanowić tak wówczas, gdy uzna, że rodzice będą współdziałali w sprawach dziecka. Rodzice zobligowani są przedstawić sądowi porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, sporządzają je działając wspólnie i w porozumieniu.

Dotyczy ono wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie: obowiązki alimentacyjne, zasady i termin płatności, koszty podróży dzieci związane z odwiedzinami u ojca, zasady kontaktów z ojcem lub z matką, sposób spędzania ferii zimowych i wakacji, świąt, kontakty telefoniczne z drugim rodzicem, kontakty z dziadkami, kształcenie, np. zapewnianie lekcji języka niemieckiego, zasady informowania o postępach w nauce, wydarzeniach w szkole.


Czy rozwód oznacza długi i kosztowny spór przed sądem?
Jeżeli nie ma możliwości pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, wówczas przepis art. 58 k.r.o. inaczej określa obowiązki i prawa rodziców względem dziecka. Sąd powierza wtedy wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich. W takim wypadku w wyroku rozwodowym określa się w sposób zindywidualizowany, do jakich praw i obowiązków w stosunku do osoby dziecka ograniczona zostaje władza rodzicielska drugiego z rodziców.

Określenie takie wymaga, by przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w tym zakresie szczegółowo ustalone zostały wszelkie okoliczności dotyczące faktycznej sytuacji życiowej małoletnich dzieci stron oraz rzeczywistego stosunku rodziców w tym zakresie.

Treść obowiązków i uprawnień tego rodzica, któremu sąd wykonywania władzy rodzicielskiej nie powierzył, może więc dla przykładu obejmować decyzje dotyczące kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku i wczasów, ich leczeniem, z wyborem szkoły, zajęć pozalekcyjnych itd. Sad może w takich przypadkach zastrzec, że zgoda tego małżonka będzie konieczna przy rozstrzyganiu o ważnych sprawach dziecka. Zależnie od sytuacji może zachodzić potrzeba określenia czasu i miejsca widywania się takiego małżonka z dziećmi.

Może również mieć miejsce sytuacja, kiedy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd stwierdzi, że jednemu z rodziców, należy odebrać władzę rodzicielską, ponieważ pojawiły się ku temu przesłanki ustawowe. Wówczas uczynić to może również w ramach sprawy rozwodowej. Dzieje się tak wtedy, kiedy stwierdzi, że rodzic rażąco narusza zasady wykonywani władzy rodzicielskiej wobec dziecka.

Jak trafnie wywiódł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 czerwca 1958 r., IV CR 383/57 (RPE 1959, nr 4, s. 266): Powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozwodzących się małżonków może być dokonane jedynie i wyłącznie z punktu widzenia dobra tych dzieci. Prawo do widywania się z dzieckiem nie jest zależne od posiadania władzy rodzicielskiej. Sąd rozwodowy może jedynie rozstrzygać w wyroku o władzy rodzicielskiej, a nie ma prawa regulować sprawy styczności osobistej rodziców z dzieckiem. Takie uprawnienia ma natomiast sąd opiekuńczy, który władny jest wydać w tej materii stosowne orzeczenie. Bez względu na to bowiem, czy rodzicom przysługuje władza rodzicielska, sąd opiekuńczy może ograniczyć im utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, poprzez wprowadzenie stosownych modyfikacji i np. zakazać spotykania się z synem lub córką, zabierania ich poza miejsce stałego pobytu.Podział majątku małżeńskiego przez sąd

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i dzieci mają obowiązek oraz prawo do utrzymywania ze sobą kontakty. Chodzi tutaj o odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu oraz bezpośrednie porozumiewanie się z nim. Do katalogu tych uprawnień wchodzi również prowadzenie korespondencji, także tej w wersji elektronicznej.

Sąd opiekuńczy rozstrzygnie o sposobie utrzymywania tych kontaktów w razie braku porozumienia w tej sprawie między rodzicami dziecka, wtedy, gdy przebywa ono na stałe u jednego z rodziców. Jeżeli między rodzicami nie ma konfliktu w tym zakresie, przepisy prawa pozwalają, by wspólnie ustalili te kontakty, kierując się dobrem dziecka i jego rozsądnymi życzeniami.

Jeśli jednemu z rodziców, w wyroku orzekającym rozwód sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, lecz jedynie przyznał konkretnie określone uprawnienia i obowiązki, wtedy rodzic ten traci status przedstawiciela ustawowego dziecka. Prawo wykonywania wszelkich uprawnień i obowiązków dotyczących tego właśnie przedstawicielstwa, posiada tylko ta osoba, której powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W związku z zawartym w wyroku rozwodowym rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i o powierzeniu wykonywania tej władzy jednemu z rodziców, może pojawić się konieczność wydania dodatkowego postanowienia o odebraniu dziecka od tego z rodziców, które sprawuje opieką faktyczną nad dzieckiem, a któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej.


Konkubinat i małżeństwo - jakie mamy prawa?


W wyroku orzekającym rozwód sąd zobligowany jest poza powyższymi aspektami rozstrzygnąć o tym, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Sąd nie może zwolnic się od tego obowiązku. Winien kwestię tę rozważyć kierując się nie tyko dobrem dziecka, ale również jego usprawiedliwionymi potrzebami oraz możliwościami zarobkowymi osoby, która ma być zobligowana do łożenia alimentów. W wyroku orzekającym rozwód sąd musi także określić obowiązki alimentacyjne tego z rodziców, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Zakres obowiązków tego z rodziców powinien być określony opisowo. Wysokość alimentów powinna być ustalana z uwzględnieniem aktualnych potrzeb dziecka.

Przepisy jedno, życie drugie

Często jednak przepisy nie idą w parze z rzeczywistością. Oczywiście istnieją ustawowe przesłanki, będące podstawą rozstrzygania wszelkich stanów faktycznych, na które napotyka wymiar sprawiedliwości. Jednak, jako praktyk reprezentujący strony podczas spraw rozwodowych i rodzinnych, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zdarzają się orzeczenia nieprzystające do rzeczywistości. Często rozwód dla ojca oznacza zwykle utrudnienie kontaktów z dzieckiem. Polskie sądy rodzinne prawo do opieki nad dzieckiem przyznają z reguły matce, jako bardziej predysponowanej do sprawowania bezpośredniej pieczy, niejednokrotnie decyduje o tym jedna opinia biegłych, która wykonywania jest z reguły jednorazowo podczas procesu. Polskie prawo sprawia, że pomimo istniejących w nim rozwiązań, decydujące jest miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli więc to miejsce zamieszkania ustalone jest przy jednym z rodziców, drugi praktycznie pozbawiony jest możliwości wpływu na sytuację dziecka, a także nie może skutecznie oponować, gdy np. opiekujący się bezpośrednio dzieckiem rodzic, zdecyduje o jego dłuższym wyjeździe.

Te niedoskonałości systemu prawnego mogłaby rozwiązań między innymi instytucja opieki naprzemiennej, która zdaje się być dobrym rozwiązaniem. Jednak, aby móc zawrzeć tego typu rozwiązanie legislacyjne, należałoby przygotować mentalnie nasze społeczeństwo na taką zmianę. W chwili obecnej, kiedy, jak wspomniałam wyżej, rozwodzący się małżonkowie, zobligowani są przedstawić porozumienie wychowawcze, i mogą, zachowując oczywiście najważniejszy priorytet w postaci dobra dziecka, regulować kwestie dotyczące kontaktów, czy też władzy rodzicielskiej, mogą również, w mojej opinii, ustalić między sobą właśnie sprawowanie naprzemiennej opieki nad dzieckiem. Jednak musi istnieć pomiędzy rodzicami rzeczywiste porozumienie, co do wychowania dziecka oraz kontaktów. Kolejnym aspektem jest konieczność bliskiego zamieszkania rodziców po rozwodzie, tak by dziecka nie musiało bez konieczności zmiany szkoły, czy też środowiska zamieszkiwać cyklicznie u każdego z rodziców.

Powyższe problemy skłaniają do podstawowej refleksji. Przepisy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz orzekania w tym zakresie powinny ulec kolejnej nowelizacji, tak by orzeczenia sądów mogły korespondować z rzeczywistą sytuacją małoletnich dzieci.

Anna Hejnar – Zawisza jest adwokatem z Kancelarii Adwokackiej z Warszawy

Czytaj w Money.pl
Rozwód kosztowny jak wesele
Rozstania mogą być bardzo drogie i dlatego rozwija się biznes rozwodowy.
Jak skutecznie egzekwować alimenty?
Każdego roku sądy orzekają kilkadziesiąt tysięcy wyroków przyznających alimenty. Gdy jednak nie są one płacone, w ściąganiu nierzetelnego płatnika pomóc powinien komornik i gmina.
Urodziła za pieniądze, walczy przed sądem o dziecko
Surogatka, która za pieniądze urodziła dziecko małżeństwu z Warszawy, a teraz chce je odzyskać.
Jak dochodzić alimentów od dłużnika za granicą?
Egzekucja alimentów za granicą odbywa się na mocy przepisów kraju, w którym mieszka dłużnik.

tagi


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-08-10 16:52:19 213.158.206.* | owi81
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
Wspólnie z byłym mężem ustaliliśmy, że będziemy razem sprawować władzę rodzicielską. Niestety mój były mąż nie wywiązuje się z uzgodnień co mam zrobić ??
-1 spadek
2015-05-12 10:06:58 80.187.103.* | Majka555
Jestem mamą 3 dzieci . Przez 15 lat wychowywałam 3 wspaniałych dzieci . Są w wieku 17 , 15 i 7 . Od 2,5 roku walczę o dzieci . Bo mąż oskarżył mnie o porwanie dzieci a wprowadziłam się od niego 10km z powodu strachu i przemocy. . Ale to już inna historia .po 20 minutowej rozprawie . Sąd przychylił się do tego i on otrzymał prawo gdzie dzieci mają mieszkać . Ja walczyłam przez 2 lata . Był ograniczony kontakt z dziećmi . Nawet nie widziałam ich przez 24 dni . I sąd 1 instancji powiedział że 7 córka ma zostać przy matce a synowie ze względu na wiek i ze sami mogą zdecydować wybrali ojca . Ale ex znowu się odwołał i sąd postanowił że córka ma widywać mamę co tydzień od środy do niedzieli a ojca od poniedziałku do wtorku . Lecz opiekę nad córka ma sprawować ex . Jak to możliwe że matka ma jeszcze ojcowi płacić alimenty na córkę , skoro córka spędza 20 dni a u ojca 8 . Co to za chore prawo ? Jak to jest możliwe ? Może ktoś mi wytłumaczy ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
-1 spadek
2015-06-11 13:18:58 194.181.153.* | Tatuś
Mam podobną historię, i widać jaką matką musiałaś być że w momencie kiedy dzieci osiągnęły wiek w ktorym mogły same zdecydować wybrały ojca.... ciekawe dlaczego skoro z tobą spędziły przecież 15 lat pięknej bezkonfliktowej sielanki życiowej -bzdur nie opowiadaj ludziom!
Stricte to samo mialem, a terz dzieci sa przy mnie bo tak wybraly, to jest odwdzieczenie za to jaka krzywde wyrzadzalas izolujac ich ojca w owczesnym czasie z ich zycia.
Brawo dzieciaki i ojcu za wytrwalosc!!!
2015-05-12 07:39:20 80.187.103.* | Majka555
Jestem mamą 3 dzieci . Przez 15 lat wychowywałam 3 wspaniałych dzieci . Są w wieku 17 , 15 i 7 . Od 2,5 roku walczę o dzieci . Bo mąż oskarżył mnie o porwanie dzieci a wprowadziłam się od niego 10km z powodu strachu i przemocy. . Ale to już inna historia .po 20 minutowej rozprawie . Sąd przychylił się do tego i on otrzymał prawo gdzie dzieci mają mieszkać . Ja walczyłam przez 2 lata . Był ograniczony kontakt z dziećmi . Nawet nie widziałam ich przez 24 dni . I sąd 1 instancji powiedział że 7 córka ma zostać przy matce a synowie ze względu na wiek i ze sami mogą zdecydować wybrali ojca . Ale ex znowu się odwołał i sąd postanowił że córka ma widywać mamę co tydzień od środy do niedzieli a ojca od poniedziałku do wtorku . Lecz opiekę nad córka ma sprawować ex . Jak to możliwe że matka ma jeszcze ojcowi płacić alimenty na córkę , skoro córka spędza 20 dni a u ojca 8 . Co to za chore prawo ? Jak to jest możliwe ? Może ktoś mi wytłumaczy ?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-26 20:49:43 217.153.40.* | ojciec syna w Polsce
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [1]
Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,ukończoną pedagogikę na UM w Poznaniu,podyplomowe studia-wychowałem sam praktycznie syna przez 10 lat./poza okresem 2 ucieczek - po 1 rok z domu z synem i pasierbem dla swojej samorealizacji i demoralizacji dzieci /"Matka Polka"doskonała aktorka i oszustka załatwiła w Sądzie w koszalinie i pozbawiła mnie większości praw,widzę syna 1x2 tyg. i na treningach piłkarskich/przez rok nie wykonała wyroku o kontaktach -17 razy.2 przestępstwa zagrożenia życia,bicie dziecka i stawianianie go do konta,za to ,że mówi ,że kocha tatę i chce z nim mieszkać,nie wspominam o totalnej izolacji i nie dawaniu z jej strony pieniędzy na syna /żałuje na cały obiad w szkole/gdzie dyrekcja SP 2 stwierdziła,że w związku z wyrokiem nie jestem partnerem szkoły/2 lata wcześniej byłem przew. klasy i v-ce przewod RR Szkoły,matka w szkole była może 2 razy.I to wszystko po ostrej wymianie pedagogicznych poglądów z paniami z RODK ,które w opinii przekazały,że matka jest bardziej zsocjalizowana.Mojej byłej nie dałbym owczarka syna /kupiłem mu na komunię,na przyjęciu której matki nie było/na wychowanie,bo byłoby mi go żal,a co dopiero mówić o synu , którego bardzo kocham,a dla niej to zemsta i 500 zł / i swoje 500 których na niego nie łoży.Mógłbym pisać jeszcze godzinami o tej zwyrodniałej kobiecie i jej patologicznej rodzinie,ale to nie ma sensu.Chętnie odstawiłbym rolę Konrada,ale szkoda mi syna.Przerażają sądy rodzinne i RODK,gdzie z ojców robią albo nieodpowiedzialnych ludzi albo psycholi a z mam ofiary.W tym konkretnym przypadku zwyrodniała matka straciłaby dziecko w Szwecji w tydzień,na zachodzie po miesiącu-u nas walczę o syna 1,5 roku i chcę zdążyć,aby tej głupiej ,zsocjalizowanej kobiety nie znienawidził do końca życia i poszedł na jej grób.Pracownice Sądu i tzw. RODK powinny same się pozwalniać/jak mają blisko do emerytury/ ,bo za moment firmy odszkodowawcze rozszarpią te niedouczone p-anie na strzępy.
2014-08-22 00:42:53 94.230.20.* | steni
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
opieka naprzemienna oznacza dwa domy i robienie dziecku sieczki z mózgu, nawet dorosły człowiek by się w tym nie odnalazł, tym bardziej dziecko
2014-06-10 14:06:37 95.91.238.* | danuta707
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
witam moje pytanie brzmi tak mieszkam od 2 lat w niemczech maz od 4 urodzil nam sie syn ma aktualnie 2 lata ale moj maz niedorosl jeszcze do zalozenia rodziny niedogadujemy sie i zastanawiam sie nad rozwodem ale boje sie o synka bo nieznam niemieckiego prawa ktore z nas mialoby wieksze szanse bycia z nim dodam jeszcze ze slub byl 2 lata temu w PL a syn urodzil sie w niemczech maz ma stala prace
2014-01-08 11:08:22 213.184.0.* | wazon
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
A co poradzicie w następującej sytuacji: jestem po rozwodzie bez orzekania o winie, dwójka dzieci mieszka z matką (15,10), nieuregulowane kontakty, alimenty płacone w terminie, stabilność finansowa i zawodowa, jednak problem z wyegzekwowaniem pewnych obowiazkow matki. Chodzi mianowicie o to, ze moja ex nie lubi siedziec w domu i ciagle szuka pretekstow do wyjazdow poza miejsce zamieszkania informujac mnie o tym w ostatniej chwili i zupelnie nie przejmujac sie tym, czy moge wowczas zajac sie dziecmi (na zasadzie, frajer zawsze sie dziecmi zajmie). Najnowszy jej pomysl to wyjazd na 4 dni i pozostawienie córki (15) samej w mieszkaniu (corka nie chce na ten czas zamieszkac ze mna, bo twierdzi, ze jej bedzie ciasno). Czy to ze mna jest cos nie tak, czy ta kobieta jest totalnie nieodpowiedzialna? Wszyscy dookola twierdza, ze w tej sytuacji musze sie zajac corka, powodujac oczywiscie ogromna awanture.
2013-09-17 09:03:38 83.22.25.* | 2485
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
Jestesmy ze sobą 5 lat(3 po slubie). Mamy 2 letnią córeczkę, którą obydwoje bardzo kochamy. Ojciec ma bardzo dobry kontakt z córą ale niestety ze mną gorszy, nie dogadujemy się i dlatego chciałabym wrócic do rodzinnego domu tj. ok 500 km od naszego aktualnego miejsca zamieszkania i tu rodzi się problem co z naszą córeczką, nie chciałabym mu jej odbirać bo wiem zę ją bardzo kocha ale ja z nim juz nie potrafie wytrzymać i duszę się tu. Co robić? Dobro dziecka czy nasze????????
2013-07-23 12:58:18 92.40.254.* | Damian13
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [1]
Witam. Jestem ojcem 3 letniego dziecka z byla zona ( 2 lata po rozwodzie). Ex ma juz faceta z ktorym ma dziecko i ewidentnie nie radza sobie z wychowanie dwojki dzieci. Czy jest mozliwosc zlozenia wniosku do sadu o ustalenie wychowania dziecka przez ojca. Nie chodzi mi o pozbawienie praw rodzicielskich matki tylko na spelnianiu, wychowaniu i zapewnieniu dzecku normalnego zycia zaznaczam po uprzednim uzgodnieniu tego problemu z byla zona. Chodzi mi o to czy jezeli matka dziecka zgodzi sie na takie rozwiazanie to czy sad bedzie sklonny przyznac mi ten obowiazek.

:

Witam. Jestem ojcem 3 letniego dziecka z byla zona ( 2 lata po rozwodzie). Ex ma juz faceta z ktorym ma dziecko i ewidentnie nie radza sobie z wychowanie dwojki dzieci. Czy jest mozliwosc zlozenia wniosku do sadu o ustalenie wychowania dziecka przez ojca. Nie chodzi mi o pozbawienie praw rodzicielskich matki tylko na spelnianiu, wychowaniu i zapewnieniu dzecku normalnego zycia zaznaczam po uprzednim uzgodnieniu tego problemu z byla zona. Chodzi mi o to czy jezeli matka dziecka zgodzi sie na takie rozwiazanie to czy sad bedzie sklonny przyznac mi ten obowiazek.
2013-07-23 19:49:54 46.229.155.* | hist76
mozna wystapic do sąu z wnioskiem o ustalenie miejsca zam dziecka przy ojcu .... jeżeli to jest jeszcze aktualne
2013-07-04 03:27:23 87.199.37.* | Lukasz703
Sa rozne przypadki i wiele odmieennych osob. Nigdzie niestety nie widzialem komentarza w ktorym ktorekolwiek z rodzicow staralo sie zapytac dziecka o to jak ono to widzi porozmawiac i wyjasnic zaistniala sytuacje miedzy rodzicami. Zadbac chociarz by w ten sposob o to co czuje dziecko w takiej sytuacji. Dla wiekszosci rodzicow wypowiadajacych sie tutaj wazniejsze jest czyja bedzie wygrana i kto komu nosa utrze. Tu zadne rozwiazania nie przyniosa w pelni pozytywnego dla dziecka zakonczenia konfliktu miedzy rodzicami.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-04-23 11:25:12 krucyfiks
Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
wszystko zaczyna sie na eteapie niemowlecym, naszym etapie niemowlecym, i to jakie wartosci wyniesiemy z domyu i jak nas naucza to od tego wszystko zalezy, taka jest prawda wiec sami sie zastanowmy nad swoim zyciem
2012-11-02 21:11:11 31.174.222.* | ja308
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [1]
Witam, mam dwoje małych dzieci mąż chce mnie wyrzucć z domu, mieszkamy u jego mamusi która dodaje mu w tym działaniu dużo siły i otuchy co mam zrobić? niebardzo mam dokąt iść, a dzieci nie zostawię, pracuję pomimo to chyba brak mi jest odwagi,niewiem co dalej boję się że odbierze mi dzieci.
2012-12-28 19:16:24 188.121.7.* | nn827
Ja także mam dwójkę małych dzieci. Mąż mi grozi że wyrzuci mnie z mieszkania, które dostał w darowiznie od swojej matki jak byliśmy już po ślubie. Boję się że przez to że mam umowę na najniższą krajowa i nie mam gdzie pójść to sąd nie przyzna mi opieki nad dziećmi.
-2 spadek
2012-05-17 12:55:47 79.184.245.* | NNNNN
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
do Pani z mamisynkiem mam to samo dosłownie i coraz wiecej jest takich facetów moim zdaniem skoro kobieta sie poswieca kocha rodzi dziecko to ona powinna sie nim opiekowac a jezeli dziecko chce do taty to absolutnie mu tego nie zabraniac bo ojcowska milosc jest rownie wazna facetowi opieka by sie znudzila po 3 miesiacach. i w polsce 95 procent kobiet dostaje dzieci .
13 awans
2011-11-01 20:33:24 213.195.179.* | 1323456
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
Witam, a co ma zrobić matka która staję przed koniecznością walki o własne dziecko w sytuacji gdy mąż ją zdradza, jest maminsynkiem - robi dosłownie wszystko to co karze mu matka, ale jak to on twierdzi "i tak dziecko pozostanie po rozwodzie z nim" - bo przecież "on ma mieszkanie, dobrą pracę (tylko nigdy nie ma go w domu) i wspaniały kontakt z dzieckiem a jego matka najlepiej zajmie się wnukiem.
2011-08-17 20:24:48 anna777
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [0]
Witam,a co można zrobić w sytuacji gdy rodzice 12-letniego dziecka są po rozwodzie,dziecko mieszka z ojcem a tylko w weekendy jest u matki. Matka jest w nowym związku ma malutkie dziecko i mieszka w kawalerkę,gdzie jest bardzo ciasno,jak w takiej sytuacji rozwiązać odwiedziny?
2011-03-21 09:05:22 217.144.203.* | andrezj
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [3]
A ja chciałbym żeby żona znalazła sobie kochanka i mnie zostawiła z moim kochanym synkiem bo już z nią jest nie do wytrzymania.
2013-07-15 14:29:14 217.96.78.* | 2ww
też o tym marzę....
2012-08-03 21:00:35 87.206.252.* | Rafifi
Mam bardzo podobną sytuację tylko że ja mam kochaną córeczkę. Problem z takimi babami jest taki że nikt ich nawet za darmo nie chce, a kasy szkoda, ale nie powiem, nie pożałowałbym żeby się gada pozbyć. Pozdrawiam.
2012-02-05 21:04:33 83.6.109.* | ELKA on
popieram , też bym tk chciał
2010-08-17 14:27:42 89.74.227.* | Ewa z Gdańska
Re: Opieka nad dzieckiem po rozwodzie [8]
co za bzdura ta opieka naprzemienne - dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilizacji co wiąże się ze stałym miejscem zamieszkania a nie przerzucaniem sobie dziecka z mieszkania mamy do mieszkania taty i odwrotnie co miesiąc na przykład - to potworność robić w ten sposób dziecku chaos w głowie - ja się nie zgadzam na takie idiotyczne pomysły
2014-03-18 21:38:47 31.175.200.* | Kary 1977
To oddaj dziecko ojcu i sama sie proś o widzenie i wtedy zobaczysz jaka to bzdura. W takim przypadku każdy rodzic się stara bardziej i przecież to jest stabilizacja ciemnoto
2015-04-28 12:02:21 90.156.32.* | m881
Ja z biedy chce dac ojcu dzieci aby wyjechac do pracy ale on ich nie chce 😦placi po 400 zl i oskarza ze jeszcze pewnie siebie z tego utrzymuje hehe dobre nie? Majac dwoje nastolatkow kazdy wie ile co kosztuje i jakie sa potrzeby .Od pieciu lat od rozwodu tatus zabracl swoje dzieci 5 razy w tym jeden weekendowy.Dzieci wrocily w szoku spaly bez poscieli jadly z jednego taleza na reczniku. Byly to Zolnierz zawodowy po 7 misjach zagranicznych.Mi samej jest koszmarnie ciezko posplacalam dlugi po rozwodzie splacilam go za mieszkanie tyralam w 3 pracach aby kupic ciuchy , jedzenie, oplacic czynsz i kredyt.teraz moglabym jechac do znajomych i tam popracowac za godziwe pieniadze ale ... On ich nie chce a ja mam bol w sercu bo jak komus takiemu mozna zaufac?
2013-04-23 11:16:29 79.187.14.* | sfasfsadf
a ktoś Cię pytał o zdanie??? pewnie od razu chciałabyć zawłaszczyć sobie dziecko a ojca odseparować..rzygać mi się chce jak taki jak Ty indywidua zabierają głos..fuj
2013-04-07 21:18:29 78.86.6.* | Tetida
Chaos w głowie to widywanie swojego drugiego rodzica po parę godzin w tygodniu. Prawie jak zajęcie dodatkowe. Dziecko potrzebuje bezpieczeństwa emocjonalnego, co niekoniecznie wiąże się ze stałym miejscem zamieszkania.
-1 spadek
2012-04-21 13:05:12 89.68.165.* | Lin
Tez tak uważam, dziecko powinno mieć wlasny bezpieczny dom, a nie co chwila byc jak przedmiot wymieniany miedzy matka i ojcem. A gdzie jego swiat?? nie ma bo nie ma stałości w życiu a do tego każdy dąży...!!
2011-07-28 09:13:24 212.160.172.* | jjj jjj
Rozumiem, że skoro się nie zgadzasz na zamieszkiwanie dziecka na zmianę u ojca i u matki i uważasz to za okropne i idiotyczne to zgodzisz się na to żeby zamieszkiwało wyłącznie u ojca???
Postaw się w jego sytuacji a nie myśl tylko egoistycznie o sobie!!!
2013-01-25 09:46:12 193.109.225.* | bu
Taaa...i każde z rodziców z nowym partnerem dziecko po tygodniu u każdego i burdel emocjonalny...aż komuś się znudzi. Jak się zakłada rodzinę to się trzeba sto razy zastanowić zanim się dopuści do rozwodu.
2010-11-15 14:26:04 213.156.103.* | joooojaaaa
czyli lepsza jest sytuacja gdy mama, u której na stałe przebywa dziecko co drugi weekend lub w święta wymyśla różne problemy dla których tym razem dziecko nie powinno jechać do taty?
2010-07-20 11:26:25 87.205.159.* | porzucony tatuś
Mi żona alimentow nie placi :( [7]
Zostawiła mnie z trzema dziećmi małymi i uciekła z kochankiem, bo zaszła z nim w ciążę). żadna kobieta ze mną być nie chce, bo mówią, ze nie opłaca im się nie swoich dzieci wychowywać. Ot, matki Polki takie nasze :(
2012-11-22 13:10:48 77.45.27.* | ziolo829
Matki Polki to się pewnie nie wychowywania dzieci boją, ale Ciebie, bo wiesz ja byłam z facetem, który miał dziecko i to było nie do zniesienia jak on mnie traktował, ciągle wmawiał mi, że jestem nie taka jak powinnam być :((, a ja naprawdę lubię dzieci i pokochałam jego syna :((
2012-11-22 15:19:30 makler09  [ Bywalec forum ]
mnie najbardziej martwi to że wciąż jest taki stereotyp. ze to matki są lepszymi rodzicami i że one są lepszymi opiekinami i takie są własnie decyzje często bardzo
2010-12-19 23:10:50 95.160.82.* | e33
A ja jestem porzucaną właśnie mamusią z dwójką małych dzieci. Chętnie zaprzyjaźniłabym się z takim porzuconym tatusiem i jego dzieciaczkami. Mogłaby z tego wyjść fajna paczka :)
Na pewno byłoby raźniej w tym nieszczęściu
-1 spadek
2010-11-15 14:59:20 audi43  [ Portfel ]  [ Bywalec forum ]
jeśli szukasz kobiety mądrej, ładnej i stałej w uczuciach to nie szukasz jednej ale trzech
2010-08-04 08:54:55 91.146.194.* | Ech....
Widocznie na takie popadłeś,które myślą tak irracjonalnie....Nie należy mierzyć kobiety jedną miarą,różne są charaktery....A te które tak mówiły widocznie nie były warte Ciebie i Twoich dzieciątek......Jeszcze kogoś zapewne znajdziesz....trzeba myśleć pozytywnie ;)
-4 spadek
2013-01-21 23:27:07 178.43.101.* | Basia z Tomaszowa
Aco ma zrobić matka, która usilnie dązy do spotkań i opieki ojca nad dziećmi a on systematycznie się uchyla? Jestem w trakcie pisania pisma do sądu, to chyba będzie precedens- matka walcząca o to by ojciec miał kontakt z dziecmi!
2014-03-18 21:41:01 31.175.200.* | Kary 1977
Też bym tak chciał...