Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

2008-12-01 16:40

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
[fot: PAP/EPA]

Aby nabyć prawo do odprawy należy spełnić łącznie następujące warunki: być pracownikiem takiego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz stracić zatrudnienie z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy.

Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika reguluje ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych.

 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 kodeksu pracy).

 

O odprawę nie mogą się ubiegać pracownicy mianowani oraz pracownicy tymczasowi. Prawa do odprawy nie posiadają także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, samozatrudnienia) oraz funkcjonariusze służb mundurowych, którzy świadczą pracę w ramach stosunków administracyjnoprawnych.

Dla uzyskania odprawy nie ma znaczenia, czy jest się zatrudnionym przez pracodawcę prywatnego czy publicznego, w jakiej formie prawno-organizacyjnej działa pracodawca oraz jaki rodzaj działalności prowadzi (czy jest to działalność zarobkowa, czy non profit).

Do stanu zatrudnienia 20 pracowników wlicza się wyłącznie osoby świadczące pracę w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy oraz wymiar ich czasu pracy. Wymóg zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników nie obowiązuje w stosunku do nauczycieli.

Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawca zmienił pracownikowi warunki pracy lub płacy, które zostały odrzucone przez pracownika i doszło do rozwiązania umowy (wyrok SN z 16.11.2000r., I PKN 79/00).

Odprawy mogą otrzymać pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych oraz zwolnień indywidualnych. W przypadku zwolnień indywidualnych przyczyny istniejące po stronie pracodawcy muszą być wyłączną podstawą rozwiązania umowy o pracę (art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

W razie zwolnień grupowych mogą wystąpić przyczyny po obu stronach stosunku pracy, co nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy. Jeżeli w wypowiedzeniu umowy o pracę podano przyczynę niezgodną ze stanem faktycznym, w celu obejścia przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, pracownik nie zostaje pozbawiony prawa do odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy, a ponadto może nabyć prawo do odprawy (wyrok SN z 26.1.2000r., I PKN 499/99).

Wysokość odprawy jest uzależniona od dwóch czynników: stażu pracy u pracodawcy, u którego dochodzi do zwolnienia (tzw. stażu zakładowego) oraz wysokości wynagrodzenia pracownika zwalnianego. Na wysokość odprawy nie ma zatem wpływu wymiar czasu pracy pracownika. W przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części stosunek pracy jest kontynuowany, dlatego wlicza się cały okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy.

Długość stażu zakładowego jest liczona od dnia nawiązania stosunku pracy (jest to moment rozpoczęcia pracy ustalony między stronami albo dzień zawarcia umowy) do jego rozwiązania.

Wysokość odprawy?
Zgodnie z art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat lub trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

Nie istnieją ograniczenia do wielokrotnego nabywania odprawy przez pracownika, jeśli tylko zaistnieją wymagane przesłanki. Ten sam pracownik może więc nabywać odprawę wiele razy w trakcie swojej kariery zawodowej. Nie musi on zwracać odprawy nawet wówczas, gdy ponownie zatrudni się u pracodawcy, który rozwiązał z nim stosunek pracy. Sąd Najwyższy przyjął jednakże, że wypłacona odprawa jest świadczeniem nienależnym pracownikowi, które podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, jeżeli na skutek złożonego przez pracownika odwołania od wypowiedzenia, sąd wyda orzeczenie o przywróceniu (wyrok SN z 9.11.1990r., I PR 351/90).

Odprawa przysługuje niezależnie od odpraw z innego tytułu (np. w związku z przejściem na emeryturę lub rentę). Odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.).

ZOBACZ TAKŻE:

Inna podstawa prawna do nabycia odprawy

Prawo do odprawy może wynikać ze szczególnych źródeł prawa pracy, np. układu zbiorowego pracy, pakietu socjalnego lub innego porozumienia zawartego przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Regulacje te nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż powszechne źródła prawa pracy (art. 9 § 2 kodeksu pracy). To oznacza, że jeśli z ustawy wynikałaby wyższa odprawa niż z przepisów obowiązujących w danej firmie, to pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości określonej w ustawie o zwolnieniach grupowych.

Wysokość odprawy może być korzystniej uregulowana w umowie o pracę. Także w tym przypadku obowiązuje zasada, że postanowienia umowne nie mogą być mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy prawa pracy, inaczej są one nieważne, a w ich miejsce stosuje się regulacje powszechnie obowiązujące (art. 18 kodeksu pracy).

Przedawnienie prawa do odprawy

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia wymagalności (art. 291 §1 kodeksu pracy). Pracodawca wypłaca odprawy w dniu ustania stosunku pracy. Od tego dnia liczy się przedawnienie.

ZOBACZ TAKŻE INNE ART. DOT. PRAWA PRACY:

 

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownikiem w Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak

tagi

pracownik, kodeks pracy, pracodawca, umowa o pracę, odprawa, zwolnienie grupowe

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-08-09 22:53:32 87.99.14.* | ja858
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Dodam jeszcze ze wypowiedzenie jest związane z przyczyn ekonomicznych apteki.
2015-08-10 11:52:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ustawowa- nie. Zbyt mały pracodawca. No chyba, że jednak pracodawcą nie jest ta konkretna apteka, tylko właściciel posiadający ich kilka, a więc przekraczający limit 19 pracowników.

Ważne kto jest stroną umowy na umowie o pracę.
2015-08-09 22:47:17 87.99.14.* | ja858
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam!
Dostałam trzy miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę w zakładzie zatrudniającej 4 osoby (apteka). Czy należy mi się odprawa ?
2015-07-21 22:17:51 95.40.119.* | mika
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam serdecznie,

Po 15 latach pracy otrzymałam wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska. Z tego tytułu przysługuje mi 3 miesięczna odprawa. Dostałam też zgodę na zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy. Teraz znalazłam w tej samej firmie pracę na czas określony na rok. Czy jeśli podpiszę tę umowę na czas określony w tej samej firmie, to tracę prawo do odprawy czy nadal mi się ona należy? Dodam jeszcze, że okres wypowiedzenia jeszcze trwa. Jutro mam rozmowę z ewentualnym nowym kierownikiem i będę musiała podjąć decyzję. Zależy mi więc na szybkiej odpowiedzi. Z góry dziękuję.
2015-07-22 11:34:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem nowe stanowisko jest inne, a jeśli to same, to nie chce Pani dochodzić w sądzie uznania wypowiedzenia za nieprawne (fikcyjna likwidacja).
Ponowne zatrudnienie na podstawie nowej umowy u tego samego pracodawcy NIE pozbawia prawa do odprawy pracowniczej. Byłoby inaczej, gdyby doszło do przywrócenia do pracy na skutek wyroku sądu.
2015-06-19 13:19:17 95.40.15.* | wioleta753
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam czy moge ubiegac sie o odprawe. W zakladzie pracuje od 7 lat obecnie przebywam na l-4. od znajomej dowiedzialam sie ze jak wroce zostane zwolniona. umowa na czas okreslony
2015-06-19 19:43:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
ZLA niczego specjalnie tu nie zmienia i nie wnosi, skoro zwolnienie miałoby się odbyć po jego zakończeniu. Znaczenie ma wielkość pracodawcy i przyczyny wypowiedzenia.
2015-05-19 15:25:57 89.68.13.* | elka54
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
pracowałam w duzej firmie w 28-02-2014 skorzystałam z ustawy 13-03-2003-r od dnia 29-03-2015 jestem na emeryturze , czy nalezy sie odprawa emerytalna
2015-05-20 10:23:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najkrócej- co do zasady skorzystanie z odprawy pracowniczej nie wyklucza jednoczesnego prawa do emerytalnej jeśli spełnione są warunki uzyskania obu odpraw.
Tyle, że w praktyce to dość rzadkie sytuacje- bo właściwie dochodzi do sprzeczności: emerytalna wtedy, gdy stosunek pracy ustaje z powodu przejścia pracownika na emeryturę- więc leży raczej po stronie pracownika, pracownicza wtedy, gdy przyczyna ustania stosunku pracy leży po stronie pracodawcy: wyłącznie w zwolnieniach indywidualnych, głównie- w grupowych.
2015-03-12 10:08:14 5.226.96.* | Ranze
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
"Prawo do odprawy przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy rozwiązał się na mocy porozumienia stron lub został wypowiedziany przez pracodawcę." - jak to rozumieć, że odprawa należy się nawet w sytuacji kiedy rozwiązanie stosunku pracy następuję za porozumieniem stron????
2015-03-12 10:42:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Tryb rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę nie jest konieczny. Konieczne są okoliczności związane (poza wielkością pracodawcy) z tym, by przyczyna (y) zakończenia stosunku pracy była NIEDOTYCZĄCĄ pracownika w rozumieniu tej ustawy.
2015-03-09 12:22:41 192.162.60.* | Marta280
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [12]
Zgłaszam się z poniższym problemem:
Dzień dobry,
Proszę o poradę
Po kilku latach pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony otrzymałam wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia, a konkretnie miejsce pracy na miasto oddalone o 300 km od aktualnego. Musiałam ich odmówić, gdyż wiązałoby sie to z przeprowadzką, większymi kosztami utrzymania, odległością od rodziny i brakiem podwyżki. Jednocześnie otrzymałam informację, iż nie należy mi się odprawa, firma zatrudnia 11 osób na umowę o pracę, powyżej 100 na umowę o pracę tymczasową oraz 4 na umowę zlecenie. Będę wdzięczna za informację czy przysługuje mi odprawa. W artykule powyżej zamieszczono informację: "Do stanu zatrudnienia 20 pracowników wlicza się wyłącznie osoby świadczące pracę w ramach stosunku pracy, bez względu na rodzaj umowy oraz wymiar ich czasu pracy. Wymóg zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników nie obowiązuje w stosunku do nauczycieli." Na jakiej podstawie? Czy ustawowo jest to regulowane.
Pozdrawiam
2015-03-09 15:44:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej, a Pani pracodawca jest 'użytkownikiem'. Zatem tych 100 pracowników nie jest pracownikami Pani pracodawcy, są 'na stanie' agencji- i to w przypadku zwolnień w tej agencji da im prawo do odprawy. Pani pracodawca jest pracodawcą 'małym', nie podlega on zapisom Ustawy tzw. o zwolnieniach grupowych.

Co do nauczycieli- nie dotyczy -bo mają oni swoją gwarancję odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela, niezależną od liczby zatrudnionych.
2015-03-10 06:59:15 91.232.140.* | Marta248
Witam, dziękuję za odpowiedź, ale to ja pracuję w agencji pracy, zatrudniamy u pracodawcy użytkownika pracowników w podanej powyżej ilości. W cytacie bardziej chodziło mi o to, jaka ustawa reguluje których pracowników wliczamy do stanu 20, czy również tych których zatrudniamy na umowę o pracę tymczasową?. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam
2015-03-10 10:40:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Czyli odwrotna sytuacja.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o pracownikach tymczasowych NIE ma do nich zastosowania ustawa o zw. grupowych, czyli Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zatem Agencja jako pracodawca nie wypłaca odprawy bez względu na to, czy ma pracowników tymczasowych w liczbie 2 czy 102.

Gdyby tego zapisu nie było- to kwestia odprawy 'odbywałaby się' na linii agencja-pracownik tymczasowy. Więc i tak nie wypłacałby jej pracodawca użytkownik. On wypłaca ją swoim regularnym pracownikom o ile w ogóle ma stan zatrudnienia min. 20 osób, do którego NIE wlicza się pracowników tymczasowych, bo nie są oni jego pracownikami.
2015-03-10 17:29:53 91.232.140.* | Marta248
Witam, szczerze powiem, że nadal nie rozumiem, jestem zatrudniona w agencji pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony. Agencja zatrudnia 6 11 osob na umowę o pracę na czas nieokreślony, 4 pracownikow na umowę zlecenie i ponad 100 na umowę o pracę. Otrzymałam wypowiedzenie zmieniające warunki pracy z art.42, moj pracodawca przenosi działalność do miasta oddalonego o 300 km. Złożyłam odmowę przyjęcia zmiany warunków. Czy przysługuje mi odprawa?
Pozdrawiam
2015-03-10 17:31:30 91.232.140.* | marta248
11 osób, nie 6 11, czeski błąd
2015-03-10 19:24:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
NIE. Agencje pracy tymczasowej jako pracodawcy NIE podlegają ustawie 'odprawowej' bez względu na swoją wielkość, tj. liczbę zatrudnionych.
2015-03-10 19:55:33 91.232.140.* | Marta248
A czy mogłabym prosić o artykuł/ ustawę, która to reguluje?
Pozdrawiam
2015-03-10 20:50:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podałem przecież w tym wątku - dziś o 10.40
2015-03-11 19:15:25 46.204.119.* | Marta248
Podał Pan artykuł: " Do pracowników tymczasowych nie stosuje się przepisów z dnia 13 marca 2003 r. O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników", ja natomiast ńie jestem pracownikiem tymczasowym więc nadal nie rozumiem Pana argumentacji. Dla mnie artykuł ten reguluje jedynie prawa pracownika tymczasowego.
Pozdrawiam
2015-03-12 10:54:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to nie dość jasno przekazała Pani swój status.
Tyle, że moim zdaniem niczego to nie zmienia- bo ów zacytowany zapis dotyczy przecież niestosowania całej ustawy (wszystkich zapisów) do pracowników tymczasowych, a nie tylko kwestii odprawy.

A więc i kwestii wliczania pracowników tymczasowych do stanu zatrudnienia.

Zatem Pani Pracodawca- agencja, którą Pani "tworzy" nie zatrudnia min. 20 osób, a jedynie 11.

Oczywiście można pomyśleć o pozwie do sądu pracy, którego wyrok sprowadzi się de facto do wykładni tego art. 6.
2015-03-12 15:53:30 213.158.221.* | marta248
Bardzo dziękuję za podaną informację
Pozdrawiam
2015-02-06 16:40:05 89.74.9.* | Ewa 49
Witam proszę o radę i pomoc byłam zatrudniona na czas nieokreślony. Najpierw wypowiedziano mi warunki umowy o pracę skutkiem tego przeszłam na pół etatu a później dostałam wypowiedzenie umowy o pracę czy należy mi się odprawa i w jakiej wysokosci
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-06 20:19:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bardzo enigmatyczne pytanie. Poprzedzająca wypowiedzenia definitywne zmiana wymiaru etatu jest tu już bez znaczenia.

Pani odprawa zależy od w pierwszej kolejności wielkości pracodawcy, w drugiej- od tego po czyjej stronie były przyczyny zwolnienia oraz to, czy było ono indywidualne czy grupowe.

Jest to przecież napisane w artykule przewodnim do wątku:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html
2015-01-23 21:29:58 94.254.145.* | magda000789
Witam mam pytanie..obecnie przebywam na urlopie rodzicielskim mam umowę o pracę na czas nieokreślony natomiast wiem już teraz ze na moje miejsce zatrudniony jest znajomym szefa i na pewno pierwszego dnia po rodzicielskim dostanę wypowiedzenie miesięczne a pracuje ponad 3 lata..czy to wszystko jest zgodne z prawem czy mam możliwość odprawy czy tylko odstane zapłatę za urlop wypoczynkowy..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-23 21:32:04 94.254.145.* | magda000789
Dodam jeszcze że firma zatrudnia mniej niż 20 osób..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-07 18:04:09 176.118.138.* | Małgorzata09031981
Witam serdecznie. Mam pytanie obecnie przebywał na urlopie macierzynskim, który kończy się 13.06.2015 roku' niestety mój obecny pracodawca zlikwidował moje stanowisko pracy w międzyczasie i przyjął nowego pracownika, który zajmuje się tym co ja się zajmowalam lecz na innym stanowisku. Po powrocie do pracy zostanie mi zaproponowane inne stanowisko na innych warunkach. Czy jeżeli odmowie przyjęcia nalezy mi sie odprawa i w jakiej wysokości. Do pracy zostalam przyjęta w grudniu 2006 roku, na zastępstwo, pracoiwalam do końca kwietnia 2007 kiedy to zwolnilam się i przeszlam do tzw "firmy matki" skąd odeszlam pod koniec maja i wrocilam do obecnego pracodawcy i pracuje bez przerwy AZ do dzisiaj.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-07 18:36:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Może to pozbawić tego prawa- jako powracająca z u. macierzyńskiego/rodzicielskiego ma Pani w tej sytuacji gwarancję wynagrodzenia nie gorszego niż przed urlopem. Co oznacza nawet podwyżkę, jeśli takowe w czasie urlopu w zakładzie, dziale, na podobnych (do tego, z jakiego Pani na urlop się udawała) stanowiskach były. Gdy nowe stanowisko jest mniej płatne- dochodzi dodatek wyrównawczy.
Zatem aspekt finansowy jako uzasadniający odmowę przyjęcia nowego stanowiska odpada.

Jeśli stosunek pracy się rozwiąże, i odprawy nie będzie- pozostanie pozew do sądu pracy, który orzeknie, czy w tej konkretnej sytuacji odmowa nie sprawia, że przyczyna ustania stosunku pracy leży również po Panis tronie, co wykluczałoby prawo do odprawy w okoliczności zwolnienia indywidualnego.

Pracodawca jak rozumiem ustawie o zw. grupowych podlega.
2015-01-07 19:28:50 176.118.138.* | Małgorzata09031981
Tak podlega. W firmie zatrudnione jest ok. 70 osób.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-07 19:29:42 176.118.138.* | Małgorzata09031981
A co w przypadku gdy po powrocie otrzymał odrazu wypowiedzenie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-08 11:43:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pytanie jest o wypowiedzenie definitywne czy zmieniające ?

Przy tym pierwszym- prawo do odprawy zdecydowanie bardziej tak- bo przyczyna po stronie pracodawcy. Tyle, że musi być ono dobrze umotywowane tj. brak możliwości zatrudnienia na stanowisku dotychczasowy lub równorzędnym, czy takim, na które ewentualnie można przenieść wypowiedzeniem zmieniającym. W przeciwnym razie łatwo je zaskarżyć i uzyskać przywrócenie do pracy.
2015-01-08 12:55:38 176.118.138.* | Małgorzata09031981
Wypowiedzenie definitywne. Z tego co wiem nie ma juz mojego stanowiska pracy i nie będę miała do czego wracać.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-08 17:53:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No to prawo do odprawy pracowniczej w tej sytuacji jak najbardziej będzie.

Skoro pracodawca duży- to ochrona stosunku pracy z art. 186'7 i 186'8 KP- czyli przy zamianie części urlopu wychowawczego na wniosek pracownicy na pracę w obniżonym wymiarze etatu też w tej sytuacji nie zadziała...
2014-12-08 23:23:48 93.154.144.* | kaCHa8
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Ja mam pytanie następującej treści: zmieniono mi zakres obowiązków, przez moje niedopatrzenie, albo też z bezsilności, podpisałam ten papier, czy w sytuacji likwidacji stanowiska, przysługuje mi odprawa? bo widzę, że moi przełożeni właśnie do tego dążą, zmienili mi zakres obowiązków, po to, żeby się mnie pozbyć, bo moje dotychczasowe stanowisko było bezpieczniejsze, natomiast po zmianie, mogą znaleźć inną przyczynę, każą, żeby moje obecne stanowisko zlikwidować i co wówczas z odprawą? przysługuje mi, jak każdemu? czy przy likwidacji stanowiska, niestety już jestem przegrana ?
2014-12-09 09:54:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podpisała Pani porozumienie (stron) zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające ?

Wprost takiego przełożenia nie ma, że po wejściu w życie nowych warunków pracy/płacy w razie zwolnienia pracownika nie nabywa on prawa do odprawy.
2014-11-26 09:46:51 kaptajnj
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Jestem kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji- jednostki budżetowej Urzędu Miasta. Ośrodek liczy 12 pracowników ale zatrudniany byłem i moim pracodawcą jest burmistrz miasta, który zatrudnia kilkadziesiąt osób. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy należy mi się odprawa?
2014-11-26 11:43:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, przy spełnieniu warunku, że wyłącznie po stronie pracodawcy będą przyczyny- bo jak rozumiem będzie to zw. indywidualne.

Generalną zasadą jest to, że pracodawcą jest strona umowy o pracę, czyli w tym przypadku limit 20 pracowników byłby spełniony.

Ps. Nie mówimy o sytuacji, gdy jest Pan owym kierownikiem na zasadzie minowania.
2014-11-11 20:36:16 maxena
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
witam. Mam kilka pytań. Pracuję w spółce akcyjnej pierwsza umowa na okres próbny jest od 02.07.2007, następnie umowy na czas określony i od 1.10.2008 otrzymałam umowę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie to najniższa krajowa czyli 1680 brutto + premia uznaniowa. Obecnie przebywam na zasiłku macierzyńskim do 10.01.2015 i otrzymuję wynagrodzenie bez premii. Moje pytania są następujące : 1. pracodawca przenosi siedzibę spółki do Warszawy ( obecnie jest w małym mieście) czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca ma prawo zaproponować mi przeniesienie tam ( a to byłoby dla mnie i mojej rodziny nierealne) a gdy odmówię to może dać mi wypowiedzenie bez wypłaty odprawy ? 2. czy jezeli po powrocie pojdę na l4 to będzie to zapisane w moim świadectwie pracy ? ( chodzi mi o l4 od psychiatry, czy będzie tam napisane że przebywałam na zwolnieniu chorobowym od psychiatry) 3. Jeżeli należy mi się odprawa to w jakiej wysokości ? Bardzo proszę o odpowiedź.
2014-11-12 10:29:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, ma prawo zaproponować porozumienie stron w tym zakresie albo po prostu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy/płacy. Ochroną przed wypowiedzeniem zmieniającym jest zamiana prawa do u. wychowawczego na pracę w obniżonym wymiarze etatu. Jeśli jednak pracodawca spełni warunki o podejmie decyzje o zwolnieniach grupowych - ochrona ta nie działa.

Sama odmowa pracy w nowych warunkach- tj. nieprzyjęcie nowych warunków z wypowiedzenia zmieniającego nie stanowi w tej sytuacji okoliczności pozbawiającej prawa do odprawy czy utrudniającej zasiłek dla bezrobotnych. Jak zresztą porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy- byle okoliczność przyczyny po stronie pracodawcy była zapisana odpowiednio w świadectwie.

Kod choroby pojawia się w ZLA, nie podaje się przyczyny niezdolności w świadectwie pracy, podaje się liczbę dni.
2014-11-09 17:58:38 109.241.217.* | monika851
Witam. Chciałabym wiedzieć jakiej wysokości odprawę powinien wypłacić mi pracodawca. Po kilkunastu latach pracy skończyła mi się umowa juz któraś z kolei u tego samego pracodawcy. Żeby nie dać umowy na stałe zakład wysłał mnie na miesięczne bezrobocie. Po miesiącu zawarł ze mną nowa umowę na 2 lata jednak po 11 miesiącach rozwiązali ze mną umowę za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu. Czy mimo tego miesiąc przerwy mogę ubiegać się o 3 miesięczną odprawę czy tylko za 1 miesiąc. Dodam że nie dostałam żadnej.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-10 11:37:27 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Trzymiesięczna. Liczy się tzw. staż zakładowy ŁĄCZNY bez względu na przerwy, rodzaje umów.

uchwała 7 sędziów SN z 15 stycznia 2003 r. – III PZP 20/02
2014-01-10 10:07:11 193.227.123.* | mmat88
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2]
Witam,
Zmieniłem pracodawcę od nowego roku. Na spotkaniu z panią prezes poprzedniego zakładu pracy odnosnie zakończenia pracy doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. I takie oto pismo napisałem i przedłożyłem do podpisu. Na rozmowie pani prezes powiedziała, że dostane miesięczne wynagrodzenie za grudzien + pieniądze za niewykorzystany urlop jaki mi pozostał oraz wspomniała o 1 miesięcznej odprawie. Wczoraj wpłyneła na konto wypłata za grudzień+ ekwiwalent za niewykorzystany urlop...jednak bez wspomnianej odprawy... Zadzwoniłem dziś do byłego zakładu pracy i pani prezes dziś nie ma, więc porozmawiałem z księgową, która powiedziała mi, że nie należy mi się żadna odprawa gdyż było to rozwiązanie umowy na moją prośbę... I komu wierzyć ? Co mogę zrobić ? Skoro pani prezes powiedziała coś innego?
2014-01-10 10:08:29 193.227.123.* | mmat88
A i jeszcze dodam, że pracowałem tam przez 5 lat i miałem umowę na czas nieokreślony.
2014-01-10 11:24:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nic "na gębę" się nie załatwia i należało kwestię tego, kto z ofertą porozumienia wystąpił w porozumieniu pisemnym zawrzeć. Dla pewności nic nie stało na przeszkodzie, by i kwestię odprawy w porozumieniu zawrzeć. Trudniej teraz będzie dochodzić odprawy, o ile w ogóle pracodawca ze względu na swą 'wielkość' jest do niej zobowiązany.
2014-01-08 13:23:07 109.243.201.* | bezrobotny
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [3]
Witam! mam tylko 1pyt.czy w przypadku kiedy umowa wygasa ( pracodawca nie przedluza umowy ) cos mi sie nalezy? pracowalem tam ponad 5lat
2014-01-08 13:28:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nie. Wygaśnięcie umowy o pracę nie jest taką okolicznością, nie ma przyczyny po stronie pracodawcy, bo nie ma on obowiązku nowej umowy zawierać.
2015-02-27 23:04:31 91.230.43.* | Bożena 35
Witam. mam pytanie pracowałam w butiku od czerwca 2014 roku , osób w jednej galerii jest 5 ale oczywiście w jednym mieście jest ich kilka i po 5 pracownic od grudnia przedłużono mi umowę do końca 2015 r ale przyszła nowa osoba , która mnie zwolniła i dostałam wypowiedzenie o pracę 2tygodniowe ale z wykorzystaniem urlopu i tu mam pytanie , ponieważ żle sie czułam juz w pracy i nawet z przemęczenia zesłabłam czy mogę iść na tym wypowiedzeniu na L-4? i jak góra może mnie wtedy potraktować? i czy należy mi się odprawa -skoro mi przedłuzono umowę do końca roku. jesli tak to jak mam sie o ta odprawę upomnieć
2015-03-02 14:32:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No właśnie to, że nie było okoliczności wygaśnięcia umowy, ale wypowiedzenia nowej umowy lub starej, ale aneksowanej- spełnia wyjściowy warunek prawa do odprawy. Ale decyduje tu wielkość pracodawcy. To, że butików jest kilka nie oznacza, że pracodawca jest ten sam we wszystkich- bo może to być system franczyzy. To, kto jest pracodawcą wynika z umowy o pracę. No i ważne jest to, czy przyczyna leży jedynie po jego stronie- bo jak rozumiem jest to zwolnienie indywidualne.
2013-12-29 17:36:54 amr
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Czy przy likwidacji sklepu (wypowiedzenie dzierżawy terenu na którym wybudowany był sklep) przysługują indywidualne odprawy, gdy pracownik pracujący na czas nieokreślony odmówi przyjęcia nowych warunków pracy i płacy (np. w innym sklepie należącym do pracodawcy)?
2013-12-30 11:22:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Już w tym wątku to padło. Samo nieprzyjęcie nowych warunków pracy i płacy zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym nie stanowi z automatu powstania przyczyny rozwiązania stosunku pracy również po stronie pracownika, a więc utraty prawa do odprawy. Często jednak tak uważa pracodawca, odprawy nie wypłaca i indywidualną sprawę rozstrzyga sąd pracy- który ocenia, czy rzeczywiście nowe warunki były nie były na tyle nie gorsze, że odmowa pracownika nie była specjalnie uzasadniona.

Przydatne orzecznictwo:

SN w wyroku z 4 lipca 2001 (I PKN 521/00)

SN wyroku z 12 sierpnia 2009 (II PK 38/09)

Z grubsza i po chłopsku- jeśli inny sklep jest w tej samej miejscowości, podobnej branży, a wynagrodzenie niższe np. o 7% trudno uznać, że nieprzyjęcie nowych warunków sprawia, że rozwiązanie umowy ma przyczynę również po stronie pracownika.
-1 spadek
2013-12-13 23:07:57 62.141.210.* | abgvdd
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Mam pytanie. czy dostanę 3-miesięczną odprawę jak otrzymam wypowiedzenie dwa i pół miesiące przed ukończeniem ośmiu lat pracy w jednym zakładzie? mam umowę na czas nieokreślony; wypowiedzenie od 1.01.2014 do 31.03.2014, a 20 marca mija mi 8 lat pracy? dostanę dwie czy trzy odprawy
2013-12-30 11:27:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Do wysokości odprawy liczy się staż zakładowy do dnia ROZWIĄZANIA umowy, a nie do dnia otrzymania wypowiedzenia.

Zatem w dniu 31 marca staż będzie wyższy niż 8 lat, a więc powstanie prawo do odprawy w wysokości trzykrotnej.
2013-11-28 05:11:32 89.66.141.* | ert
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
ostatnio w duzym szpitalu zaczeto zlwaniac sporo ludzi.Nowy dyrektor boi sie przekroczyc pewna ilosc ludzi ,zeby nie wpasc pod zwolnienia grupowe.Wiec co miesiac zwalnia 12-15 osob.Mam pytanie kiedy zaczynaja sie zwolnienia grupowe i czym to sie rozni od zwolnien z winy pracodawcy?Odprawy dostajemy.
2013-11-28 12:13:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odprawy są, nawet przy zwolnieniach indywidualnych, ze względu na 'wielkość' pracodawcy ( zatrudnianie min. 20 osób ).

Trudno mówić o różnicy zw. grupowych i zw. z winy pracodawcy, bo jedno określa wielkość zwolnień, inne winę strony zwalnianej. Oczywiście zw. grupowe mają charakter zwolnień z winy pracodawcy.

Definicja zw. grupowych jest w Ustawie z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wspomnianej w artykule przewodnim do wątku.

Tu tekst:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;13;marca,dziennik,ustaw,2003,090,844.html

definicja już w art.1:

"1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę,
a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym
30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże
mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej
pracowników
- zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.
2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników,
z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie
stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli
dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Niekoniecznie więc w tym przypadku dyrekcji chodzi o "niepodpadnięcie".

Jeśli tak- pewnie o kwestię konsultacji z art. 2 do 4 ustawy
2013-11-15 14:49:05 81.190.224.* | wojciech56
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2]
Byłem zatrudniony od 1996 roku (17 lat pracy) w firmie liczacej 12 pracowników. Od sierpnia zaczęto wręczać wypowiedzenia z powodów ekonomicznych (wina pracodawcy) i nie są to zwolnienia grupowe a indywidualne. Oczywiście rozumiem zapis... "Prawo do odprawy w związku ze zwolnieniem pracownika reguluje ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych", jednak mam przy tej okazji pytanie. Ustawa ta została wprowadzona w 2003 roku w chwili kiedy ja zacząłem pracować obowiązywały inne zasady wypłacania odpraw. Rozumiem że prawo to może i powinno odnosic sie do osób zatrudnionych po wprowadzeniu nowelizacji. Czy w tej sytuacji prawo działa wstecz? Budzi to moje wątpliwości.
2013-11-15 22:21:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ale rozwiązanie Pana umowy ma miejsce pod "rządami" obecnej ustawy, która dotyczy umów zakańczania, a nie nawiązywania.

A bardziej prawniczo- obecna ustawa ma przepis przejściowy w swym art. 27- a mianowicie stosowanie swej poprzedniczki- Ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych zakΠadu
pracy tylko do postępowań już trwających w dniu 1.01.2004 albo do pracowników, którzy w tym dniu mają już dodatek wyrównawczy.

Z kolei w art. 28 obecna ustawa jasno UCHYLA ww poprzednią ustawę, a więc jej stosowanie po 1.01.2004 jest niemożliwe poza wymienionymi w art. 27.
2013-09-30 13:59:21 renia41
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
W październiku 2012r uległam wypadkowi w drodze do pracy, do 4 sierpnia2013r miałam zasiłek rehabilitacyjny, teraz ZUS mi odmówił przedłużenia tego zasiłku, a lekarz nie dopuszcza mnie do pracy. Mam zamiar odwoływać się od orzeczenia ZUS, ale pracodawca mówi, że nie może tak długo czekać i musi mnie zwolnić za porozumieniem stron. Czy w takim wypadku musi mi wypłacić odprawę i ekwiwalent za urlop? Jestem zatrudniona od maja 2012r i nie wykorzystałam ani jednego dnia urlopu.
2013-10-07 11:29:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ekwiwalent - tak, odprawę- nie.

Ekwiwalent jest należny zawsze, gdy pracownik zdąży wykorzystać u. wypoczynkowy w naturze w wymiarze niższym, niż należny. Nawet przy zwolnieniu dyscyplinarnym.
Przyczyna zwolnienia NIE leży po stronie pracodawcy- nie jest więc spełniony podstawowy warunek prawa do odprawy pracowniczej.

Ps. Nie musi on zresztą rozstawać się w trybie porozumienia stron. Może zwolnić jednostronną decyzją w trybie art. 53, par. 1 KP:
http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace/art-53
2013-09-25 23:00:04 manix077
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Jestesmy zatrudnieni dlugo w duzym przedsiebiorstwie.w zeszlym roku dostalismy pisemka ze nas przekazuja wraz czescia firmy do nowego pracodawcy na podstawie art 23 kodeksu pracy.Nowa firma swiadczy usluge przez rok na rzecz naszej starej firmy ( my wykonujemy ta sama prace) Teraz mamy na 3 miesiace przed uplywem tego roku otrzymac zwolnienia , oczywiscie wszystko z winy poprzedniego pracodawcy . Nalezy sie nam odprawa???
2013-10-07 11:19:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Art. 23'1 KP jasno przenosi obowiązki pracodawcy ( a w konsekwencji uprawnienia pracowników, w tym staż zakładowy ) ze dotychczasowego na nowego.
2013-05-31 17:56:57 89.25.208.* | Lu455
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
"być pracownikiem takiego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników"

A co w sytuacji gdy pracodawca ma zarejestrowane na siebie dwie firmy (w tej samej branży), w których łącznie zatrudnionych jest ponad 20 pracowników ale w każdej z osobna tych pracowników jest mniej ?
2013-10-07 11:17:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nic. Są to w sensie prawnym DWA osobne podmioty, DWU różnych pracodawców. Umowa o pracę jest zawarta, z jedną z nich- konkretną spółką/zakładem a nie z panem X. A więc pracodawca nie zatrudnia wymaganego min. pracowników.
2013-05-21 15:55:50 89.228.11.* | Olka36
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Otóż to. Ja na swoją odprawę czekam już drugi miesiąc...należy mi się i taki zapis widnieje na dokumencie rozwiązującym umowę o pracę. Doradzi mi ktoś co mam zrobić w takiej sytuacji??
2013-05-21 20:49:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Właściwie to samo, co czyni się przy braku wynagrodzenia. Poza oczywiście dyscyplinarką dla pracodawcy z art. 55, par. 1'1 KP.

Zatem:

http://www.money.pl/pieniadze/poradniki/artykul/co;zrobic;gdy;pracodawca;nie;placi,207,0,128975.html
2013-04-26 18:35:44 82.160.177.* | dziadek114
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam
Pracuję u jednego pracodawcy od 2001 r. z roczną przerwą (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron). Firma ogłosiła upadłość likwidacyjną czy przysługuje mi odprawa trzy miesięczna
2013-04-25 09:46:39 kabum89
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
jeszcze dodam ze ksiegowa stwierdzila ze odprawa sie nie nalezy
2013-04-25 11:47:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady- tak. No chyba, że były też inne przyczyny -po Pana stronie. To, że nie przyjął Pan warunków wypowiedzenia zmieniającego nie może być uznane za powstanie przyczyny zwolnienia (również) po Pana stronie- a jak wiadomo przy zwolnieniu indywidualnym decydująca jest przyczyna wyłącznie po stronie pracodawcy.

dużo szerzej:

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/prawo;do;odprawy;w;razie;wypowiedzenia;zmieniajacego,138,0,165514.html
2013-04-25 09:39:28 kabum89
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
pracowalem w firmie 3 lata umowa na czas okreslony do 2015 z dwu tygodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny firm zatrudnia okolo 500 osob ... dostalem wypowiedzenie (dwa tygodnie)z przyczyna nowego regulaminu placy (wczesnniej bylo to 16 zl brutto za godzine a w nowych warunkach 12,8 zl plus 25 % premii ) na ktore sie nie zgodzilem czy w tym wypadku nalezy mi sie odprawa ?
2013-04-16 14:40:41 91.149.206.* | krzys590
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam
Otrzymałem świadectwo pracy z adnotacją "rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem przez pracodawce w trybie art.30 § 1 pkt 2 KP.
wypowiedzenie bez podania przyczyny , umowa na czas określony do 31,12,14r,pracowników ponad 800. Pracowałem od 21.06.12r .Gdy upomniałem się o odprawę to pani w kadrach stwierdziła ,że mi się nie należy bo rozwiązanie umowy nastąpiło z ustawy.
Jak mam to rozumieć ,i jak postąpić ?
2013-04-16 19:00:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumieć- pytanie do kadrowej, bo każde rozwiązanie umowy jest z ustawy- Kodeks Pracy. A warunkiem odprawy są okoliczności dodatkowe zdefiniowane w Ustawie z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienie jak rozumiem indywidualne- o prawie do odprawy decyduje to, czy wszelkie przyczyny leżą po stronie pracodawcy.

Jeśli nie ma Pana zdaniem okoliczności takiej, że zwolniono Pana z przyczyn leżących po Pana stronie- kiepska praca, łamanie regulaminu, brak kwalifikacji, mała wydajność itd, itp. to należy wystąpić z wezwaniem o wypłatę odprawy na piśmie. najlepiej by miało ono formę wezwania przedsądowego, czyli zawierało było tak zatytułowane i zawierało zapis, że w razie niedokonania tego, do czego się wzywa sprawa zostanie skierowana do sądu (tutaj pracy).
2013-04-14 23:13:04 95.50.13.* | Ewwunia19
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam,
Przed świętami otrzymałam wymówienie, bez podania przyczyny, na wymówieniu nie było informacji że za porozumieniem stron. Pracowałam w firmie niecałe dwa lata. Firma zatrudnia powyżej 40 pracowników. Nie otrzymałam jeszcze świadectwa pracy, w tym momencie jestem na zwolnieniu lekarskim, proszę o informację czy należy mi się odprawa za jeden m-ce. Otrzymałam klika informacji w tej sprawie i nie wiem sama które są wiarygodne, jedni twierdzą że tak inni że nie. Jest to dla mnie dość istotne, gdyż mam przypuszczenia że nawet jeśli należy mi sie odprawa to firma będzie robiła wszystko żeby jej nie wypłacić...jeśli chodzi o wypowiedzenie to brzmiało tak : Wypowiadam umowę o prace P. (moje imie i nazwisko) na czas okreslony do dn. (data) z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia do dnia (data) . Cos takiego podpisałam ze względu na to że nie ma tutaj mowy o porozumieniu stron. Proszę o informację w mojej sprawie. Pozdrawiam.
2013-04-15 14:02:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak w przypadku 'krisa999'- to, że umowa była na czas określony i nie ma w związku z tym powodu określonego w wypowiedzeniu NIE stoi na przeszkodzie prawu do odprawy. Decyduje to, po czyjej stronie leżą wszystkie przyczyny i warto zadbać o odpowiednią treść ś. pracy.

A co z tym porozumieniem stron którego tak się Pani w pytaniu trzyma ?
2013-04-12 20:34:15 91.149.206.* | kris999
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Byłem zatrudniony w firmie od 21.06.2012r na umowę o prace,pełny etat, na czas określony do 31,12,2014r ,ponad 900 pracowników.Obecnie rozwiązano ze mną umowę bez podania przyczyn z dniem 10,04,2013r . Czy należy mi się odprawa?
2013-04-13 10:13:33 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
TAK, jeśli żadna przyczyna rozwiązania nie leżała po Pana stronie. To, że umowa była na czas określony co do zasady nie zmienia niczego, poza tym że w jej przypadku pracodawcy częściej z odprawy się starają wymigać właśnie z braku obowiązku podawania przyczyny w wypowiedzeniu, czyli braku materialnego stwierdzenia, że przyczyna wyłączna po ich stronie.

Dlatego warto walczyć na wszelki wypadek o umieszczenie zapisu o tej okoliczności w ś. pracy.

Tu wątek podobny:

http://www.money.pl/forum/wypowiedzenie-umowy-przez-pracodawce-a-odprawa--t1468934.html?_rfr=1
2013-01-24 14:44:20 83.22.188.* | Rafał2525
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Jak liczyć staż pracy do odparwy jeśli mój pracodawca ma 2 firmy (Sp.J - 2współwłaścicieli i Sp.zoo- 2 owych współwłaścicieli + 1 wyspółwłaściciel ) i co 2 lata przerzucają mnie z jeden firmy do drugiej. Łącznie pracuje 10 lat w obu spółkach naprzemienie.
2013-01-18 15:40:56 79.175.203.* | Adriano666999
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam! U mnie sytuacja wygląda następująco. Pracuję w firmie (Grupa L.S.) outsourcingowej, która świadczy usługi dla firmy Carlsberg Polska. Niestety pracodawca (Grupa L.S) spóźniał się z wypłatą wynagrodzeń. Carslberg zmienił więc firmą świadczącą te usługi i od 23 stycznia mam umowę o pracę na czas określony z nową firmą. No ale właśnie ze starą firmą łączyła mnie umowa do końca roku 2013 i teraz nie wiem czy przysługuje mi jakakolwiek odprawa? Pracowałem w tej firmie od sierpnia 2011 roku na umowę o pracę na czas określony właśnie do końca roku 2013. Z tego co słyszałem jeżeli pracuję w firmie outsourcingowej i jest zmieniany podmiot świadczący te usługi to żadna odprawa nie przysługuje. 22 stycznia przyjeżdża szef starej firmy i będzie chciał żebyśmy podpisali świadectwa pracy nie wiem czy mam to podpisywać czy nie. Dziękuję za uwagę, Adrian.
2013-01-10 21:12:13 87.205.185.* | szirra
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Mam pytanie ? W zakładzie są zwolnienia grupowe . Ludziom ,ktorzy podpiszą porozumienie zapewniono wieksze odprawy. Wiele osob podpisało porozumienie i poszło na l4. W zakładzie straszą ,że ci co poszli na l4 nie dostaną odpraw ? Czy zakład może tak zrobić ?
2013-01-11 00:10:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Teoretycznie tak może, praktycznie- bardzo trudno. Po prostu wręczając dyscyplinarki z powodu fałszywych zwolnień lekarskich i mając na to dowody na wypadek odwołań w sądzie pracy od tychże zwolnień dyscyplinarnych.

Na pewno w porozumieniach nie było klauzuli uzależniającej wyższą odprawę od braku nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie wypowiedzenia, bo na taką rzeczywistą nieobecność pracownik nie ma wpływu przecież.

Fałszywe/ nieodpowiednio realizowane zwolnienie jest jak najbardziej powodem zwolnienia dyscyplinarnego, a takowe 'znosi' wcześniej złożone wypowiedzenie czy porozumienie stron, a co za tym idzie prawo do odprawy.

Z opisu sytuacji wynika, że większość jest 'lewa'.

Tu więcej o "lewości zwolnień":

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/falszywe;zwolnienie;szef;lub;zus;to;sprawdzi,209,0,371921.html

http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/chorobowe;pod;lupa;pracodawca;moze;sprawdzac;l4,117,0,786805.html
2012-12-28 22:33:16 83.30.69.* | Edyta424
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam
Ja mam pytanie dot takiej sytuacji
W tej chwili sa w zakładzie zwolnienia grupowe ale paru osób to nie dotyczy i z tego co wiemy pozostanie nas poniżej 20osób zatrudnionych i moje pytanie dotyczy odpraw które dostali zwalniani ,czy my jak powiedzmy za 3miesiące zostaniemy zwolnieni coś się nam też należy pracujemy od 15lat w tym zakładzie.
Pozdrawiam
2012-12-20 22:41:27 95.41.84.* | ola736
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam
-pracowałam 1 rok umowa na czas określony 2 lata (2011 -2013)
-wypowiedzenie z terminem 14 dni/zawarto klauzulę/bez podania przyczyny
-po mnie zatrudniono kogoś innego
-minęło już pół roku - nie mogę znaleźć pracy czuję się poszkodowana, u poprzedniego pracodawcy od którego przeszłam miałam umowę do 08.2013 gdybym wiedziała że mnie zwolnią nie przechodziłabym
-podczas pracy nie dostawałam upomnień
- mogli mnie nie zatrudniać skoro byłam za słaba po okresie próbnym 3 miesiące
Moje pytania
-czy mogę jeszcze iść do sądu ?świadectwo jest z marca
-czy należy mi się odprawa? jeśli tak to ile?
- czy jest sens zakładać sprawę?
-czy można zamiast sprawy iść z tym do PIP?
pracodawca zatrudnia ok 20 os ja zarabiałam 1,8 tys. zł
nadmieniam ze jeśli przyjeli kogoś z powodów ekonomicznych- co mi powiedziano przy przełożonym- to mogli mi zaproponować obnizenie pensji.Pracodawca mniej wiecej w m-cu zwalnia jedną osobę-?
Proszę o poradę
2012-12-21 10:34:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Najogólniej:

1. na dochodzenie odprawy tak jak większości innych świadczeń pracowniczych są 3 lata- bo taki jest okres przedawnienia z art. 291 KP
2. warunki prawa do odprawy ma Pani opisane w artykule przewodnim do wątku- sprowadzają się do wielkości pracodawcy w chwili wypowiadania umowy oraz do tego, by wszystkie przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżały po stronie pracodawcy ( czyli np. redukcje etatów, likwidacja stanowisk, zakładu itp. ).

3. opisane okoliczności raczej na te jednostronne przyczyny nie wskazują- stanowisko zostało zachowane itd.

4. na moje oko musiałaby Pani wykazać w sądzie np. to, że zwolniono Panią jedynie po to, by ową osobę przyjąć do pracy, a nie, że następstwo było odwrotne- tj. przyjęto, bo zwolniono.
2012-11-27 21:33:42 83.8.219.* | zniesmaczony
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [2]
Witam .
Pracowałem przez kilkanaście lat w średniej firmie(300 osób). Kilka miesięcy temu dostałem wypowiedzenie. Powodem mojego zwolnienia jest zamiar przyjęcia na moje stanowisko osoby z wyższymi kwalifikacjami. Ktoś podał mi adres artykułu w internecie w którym sędzia z Torunia odpowiada komuś, kto ma taki sam powód wypowiedzenia, że mu się należy odprawa. Miałem jakieś upomnienia czy kary ale nie było o nich wspomniane na wypowiedzeniu. Napisałem wezwanie do wypłaty odprawy i przesłałem do firmy. Odpowiedziano mi że mi się nie należy odprawa ,bo stanowisko nie było likwidowane i w sadzie na pewno przegram a dodatkowo będę płacił kwotę 2400 jako koszty ich prawnika.
Jak to jest z odprawą w końcu . Pytałem w kilku miejscach i jedni(prawnicy) mówią, że się odprawa należy . W Państwowej Inspekcji Pracy mówią, że w żadnym razie się nie należy. Jak to jest i czy w razie przegranej w sadzie pracy mogę być obciążony kosztami prawnika firmy.
2012-11-28 10:12:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie tyle chodzi o to, że likwidacji stanowiska nie będzie. Chodzi o to, czy po stronie pracodawcy leży całkowita przyczyna zwolnienia.

Najkrócej- jeśli Pana niższe kwalifikacje powodują, że nie wykonuje Pan swoich zadań należycie, albo wymaga to współpracy kogoś- np. sygnowanie przez kogoś z uprawnieniami, których Pan nie ma- odprawa się nie należy.

Jeśli wykonywałby Pan swoją pracę identycznie i jej efekty miałyby identyczny skutek (prawny, handlowy) gdyby czarodziejka te wyższe kwalifikacje dała Panu w ciągu minuty- odprawa się należy, bo zwolnienie jest widzimisię pracodawcy, a wyższe kwalifikacje są zbędne przy tym stanowisku/rodzaju pracy.

Innymi słowy należy rozróżnić sytuacje, gdy pracodawca -przerysowując- zmienia murarza A, na murarza B, z 3 fakultetami i uprawnieniami przewodnika tatrzańskiego od sytuacji, gdy zmienia projektanta instalacji elektroenergetycznych bez uprawnień na projektanta z uprawnieniami branżowymi.

Więc wbrew pozorom sąd miałby co rozpatrywać, bo sprawa jest nieostra.

Z kosztami to straszenie, bo zasądza je sąd sporadycznie, tylko w sytuacji, gdy powództwo pracownika jest złośliwe, dla sportu, dotyczy sprawy ewidentnej:

Tu ( ostatni akapit ) o kosztach;

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dochodzenie;praw;pracownika;przed;sadem,31,0,342815.html

http://e-prawnik.pl/porady-prawne/postepowanie-przed-sadem/zwrot-kosztow-w-postepowaniu-z-prawa-pracy.html
2012-11-28 20:55:03 83.8.227.* | zniesmaczony
Witam
Jeśli chodzi o wykonywane obowiązki to raczej osoba która przyszła na moje miejsce nie może wykonywać ich lepiej skoro nie jest zupełnie zorientowana w zawodzie. Nie zna zawodu zupełnie. Poza tym z trzech kierowników zwolniono dwóch (trzeci ma podobne kwalifikacje jak ja tylko mniejsze doświadczenie na stanowisku kierowniczym a jednak pracuje dalej). Zwolniono także dyrektora ds produkcji i jego zastępcę. Czyli czystka...
2012-11-24 01:38:03 83.30.140.* | kryne
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam i proszę o doradztwo
Mąż pracował 12 lat w dużej firmie A na czas nieokreślony . Od czerwca zaczęły się zwolnienia grupowe. Dział męża nie był brany pod uwagę. W między czasie okazało sie że jego dział przejęła inna duża firma B, a od września duża firma C. W firmie B były także zwolnienia grupowe. Zaznaczam ,ze przejęcia pracowników były bez dodatkowych umów czy rozwiązań umów o pracę. Gwarantowano za każdym razem (bez osobistych rozmów tylko na zasadzie plotek), że zasady poprzednich umów się nie zmieniają, i ze przynajmniej przez rok nic się nie zmieni. W tej sytuacji mając na oku inną pracę w innym zupełnie zakładzie od października, dowiadywał się we wrześniu czy nie mógłby się załapać na zwolnienie grupowe w firmie A, B, C. Bo tak do końca nie wiedział gdzie naprawdę pracuje. w każdej mówiono mu ,ze tylko za porozumieniem stron, gdzie stronami jest on jako pracownik i druga strona - aktualny pracodawca, czyli od września firma C. Więc w takiej formie się zwolnił , uzgodnili wypowiedzenie dwutygodniowe. bo od października mąż miał juz pracę w nowej przez siebie znalezionej firmie. Nie dostał żadnej odprawy ani odszkodowania. Czy słusznie ? Mało tego, w wypowiedzeniu jest mowa ,ze pracował te 12 lat w firmie C, gdzieś tylko na dole małym druczkiem jest mowa o przejęciu firmy A, nawet nie B.
W październiku firma C zaproponowała ludziom z jego działu zwolnienia za porozumieniem stron ( między pracodawcami) z odprawami. trzymiesięcznymi Z tego co wiem skorzystała jedna osoba. Teraz w listopadzie wszyscy z męża działu , oprócz kierownika dostali wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych, ale na korzystniejszych warunkach z 6-miesiecznymi odprawami takimi jakie były w firmie A.. Mam pytanie czy mąż nie został wyrolowany i czy może się odwoływać. Bo wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. Bo mam wrażenie ,że i ta druga osoba także została oszukana.
Z resztą Wszyscy zostali potraktowani jak worki , które się przerzuca.
2012-11-02 10:17:29 77.65.134.* | newswen
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam serdecznie. Mam pytanie. rok temu w mojej byłej firmie, miały miejsce zwolnienia grupowe. Odprawy które dostali zwolnieni pracownicy, były o wiele wyższe niż nakazuje prawo. I tutaj rodzi sie pytanie. Zostałem zwolniony kilka dni temu (za porozumieniem stron) stało się to do roku od grupówek na normalnych warunkach. Słyszałem że jeśli firma zwolni Cię właśnie w takim okresie ( do roku od zwolnień grupowych) moge ubiegać się o wypłacenie na takich warunkach jak miało to miejsce przy grupówkach. Czy mam racje??? a może sie myle? nie moge nic znależć na ten temat w necie. Mam nadzieje że wyraziłem siejasno. W razie pytań prosze pytać ;) pozdrawiam.
2012-10-19 20:00:07 88.199.233.* | marianna2012
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam,mam pytanie odnosnie odpraw ,pracowalam w firmie która zatrudnia 800 osób,pracodawca zwolnil mnie z przyczyn ekonomicznych,prosze odpowiedziec czy nalezy mi sie odprawa,poniewaz pracodawca twierdzi ze nie.
2012-09-27 20:23:33 178.36.232.* | agata22
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Kiedy firma zatrudniała ponad 25 osób, w tym 10 osób na czas nie określony i 15 osób na czas określony, przysługuje odprawa w momencie zwolnienia wszystkich osób tzn 10 osób ma 3 miesięczne wypowiedzenie, a reszta nie będzie miała przedłużonej umowy. Wszyscy zostają zwolnieni z dniem ostatniego listopada.
Zwolnienie jest spowodowane złą sytuacją ekonomiczną.
Wiem, że odprawa przysługuję jeśli firma zatrudnia ponad 20 osób ale w tym przypadku jest tak ze tylko 10 osób ma wypowiedzenie a reszta nie ma przedłużonej umowy.

Bardzo proszę o pomoc
2012-08-24 13:30:13 109.231.0.* | czokalaki
BRAK WYPŁATY ODPRAWY [4]
Witam,
z dn.30 czerwca b.r. rozwiązałam stosunek pracy z Art. 55. § 1 ppkt.1 K.P. - w związku z czym w mojej sytuacji przysługuje mi odprawa za 2 tygodniowy okres wypowiedzenia /950 zł/ oraz ekwiwalent za kilka dni urlopu /ok.470 zł/.
14 czerwca b.r. roku zapadło postanowienie Sądu, mocą którego ogłoszono upadłość mojego byłego pracodawcy [...] z możliwością zawarcia układu, pozostawiając zarząd własny upadłemu. Niestety, pracodawca o którym mowa nie wypłacił mi w dniu ustania stosunku pracy ww. zobowiązania. Czy w tej sytuacji jest realna możliwość odzyskania odszkodowania? Gdzie w takiej sprawie powinnam się zgłosić? Jak wysokie mogą być koszta?
Będę zobowiązana za wszelakie podpowiedzi na forum lub e-mail: czokalaki@interia.pl
Pozdrawiam.
2012-08-27 09:46:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jest realna- stała się Pani jednym z wierzycieli upadłego i zgodnie z prawem upadłościowym Pani i innych pracowników należności będą zaspokajane w pierwszej kolejności (np. przed należnościami wobec gminy czy energetyki). Nawet gdyby środków było niewystarczająco- zostaną należności te spłacone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego zasady działania reguluje ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Jest to państwowy fundusz celowy, posiadający osobowość prawną, Pani pracodawca odprowadzał do niego składkę z tyt. Pani zatrudnienia.

Wniosek kieruje się do jednostki terenowej owego Funduszu ( w strukturach wojewódzkich urzędów pracy- podlegają marszałkom )- dane kontaktowe i wzory wniosków oraz infolinie na stronie WWW fgsp ).


Dowody uzasadniające skorzystanie przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie, takie jak:

świadectwo pracy,
w szczególnych przypadkach umowa o pracę,
zaświadczenie od pracodawcy o niewypłaconych świadczeniach.
powinny być składane w oryginałach (bądź w postaci odpisu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym itd.) lub w kopiach - wraz z oryginałem do wglądu.
2012-08-29 14:47:44 109.231.0.* | czokalaki
Dziękuję za odpowiedź. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie a mianowicie: czy w związku z tym iż jedna z wypłat została już uregulowana z FGŚP ma to znaczenie dla potencjalnych wypłat odszkodowania z tegoż to Funduszu?
2012-08-29 22:30:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Są limity kwotowe wypłat zobowiązań za dany miesiąc.

np. limit łączny dla wynagrodzenia za pracę, za postojowe, chorobowe, urlopowe i dodatku wyrównawczego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie za poprzedni kwartał ogłaszane przez GUS na potrzeby emerytalne.

np. osobny limit dla ekwiwalentu urlopowego- kwota jak wyżej itd.

Szczegółowo limity te precyzuje art. 14 w powiązaniu z art. 12

USTAWY
z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

tu jej tekst ogłoszony:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;13;lipca,dziennik,ustaw,2006,158,1121.html

było od tamtej pory kilka nowelizacji, ale zdaje się w nie dotyczyły kwestii limitów kwotowych.
2012-09-01 15:27:05 109.231.2.* | czokalaki
Wiekie Ci Pani/e dzięki!
Pozdrawiam!
2012-08-20 12:59:51 37.128.61.* | Natalia570
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam, chciałabym sie doradzić, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku salon firmowy na którym pracowałam został zamknięty a ja zostałam zwolniona. Firma jest duża ponieważ ma inne salony i linię produkcyjną. Ja zostałam zwolniona sama ponieważ osoby które ze mna pracowaly zwolnily sie same wcześniej, umowę mialam do 2016 r czy w związku z tym należy mi sie odprawa, a jeśli tak to z jakiego paragrafi, ponieważ do zwolnień grupowych tego nie można zaliczyć.

Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam
-1 spadek
2012-08-21 10:30:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W tekście przewodnim do wątku jest napisane, że zwolnień indywidualnych też ta kwestia dotyczy
( art. 10 USTAWY
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników) więc prawo do odprawy zależy od wielkości pracodawcy.
2012-08-13 17:00:19 78.88.50.* | Agnieszka W
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Szanowni Panstwo.
W kwietniu br zostalam przeniesiona do innego zakladu pracy na podstawie art 23 ^ KP ( bylo to przeniesienie tylko na tzw papierze, gdyz nadal pracowalam na tym samym stanowisku i w tym samym zakladzie, bedac tzw pracownikiem oddzialu zewnetrznego wynajetego przez moj poprzedni zakalad). Obecnie pracodawca ktory przejal moj wydzial, jest w trakcie upadlosci ukladowej i wydzial moj zostaje rozwiazany, a pracownikom wrecza sie wypowiedzenia podlegajace ustawie o wypowiedzeniach zbiorowych. Poniewaz u poprzedniego pracodawcy bylam czlonkiem zarzadu dzialajacego zwiazku zawodowego i w tym obecnym rowniez zostalam wpisana do listy osob chronionych z nazwiska. W dniu disiejszym zostalam wezwana przez mojego poprzedniego pracodawce i zloznono mi nastepujaca propozycje: mam rozwiazac umowe za porozumieniem stron z obecnym pracodawca i zostane od 1.10 ponownie zatrudniona w poprzednim zakladzie pracy.
Zaproponowano mi przy tym umowe o prace na czas nieokreslony, trzymiesieczne wypowiedzenie i poprzednia stawke godzinowa.
Prosze o odpowiedz, czy jesli faktycznie pojde na taki uklad to wrazie zwolnienia, byc moze w krotkim czasie po zatrudnieniu (jest tobardzo prawdopodobne, gdyz firma jest w bardzo zlej kondycji finansowej, a ponad to prezes byl zawsze wrogo nastawiony do zwiazkowcow), bede miala prawo do odprawy i w jakiej wysokosci? W firmie z ktorej zostalam przeniesiona w kwietniui do ktorej mam mozliwosc powrotu przepracowalam 26 lat, czy ten okres zostalby zaliczony i po jakim czasie?
Bardzo prosze o odpowiedzi. Jestem tylko zwyklym pracownikiem produkcji, bardzo malo zarabiam i nie stac mnie na to, zeby zrezygnowac z odprawy, z drugiej strony mam 51 lat i swiadomosc problemow na rynku pracy.
Z powazaniem Agnieszka W
2012-08-21 10:39:19 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż pracy u pierwotnego pracodawcy sprzed przejścia do firmy zewnętrznej i "po powrocie" z niej byłby sumowany na potrzeby uprawnień pracowniczych (nie tylko samej odprawy)
Byłby to tak zwany staż "zakładowy", który nalicza się bez warunku ciągłości- i adekwatna byłaby odprawa. A prawo do niej na zasadach ja w artykule przewodnim do wątku- warunek przyczyny i wielkości pracodawcy w czasie wypowiadania.

Nie byłby wliczany staż z firmy zewnętrznej, bo ten powrót moim zdaniem nie miałby już charakteru zdefiniowanego w art.23'1 KP.

No chyba, że tego typu zapis zostanie w Waszej umowie zawarty.
2012-07-30 10:25:16 77.65.22.* | Honk
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam,
Byłam zatrudniona w firmie najpierw na umowe o prace na okres próbny 3 miesiące, potem na umowe o pracę na czas okreslony 6 miesięcy, umowa konczyla się 29 czerca i 29 czerwca podpisalam umowe o pracę na czas nieokreslony na 1/4 etatu, natomiast 10 lipca zostałam poinformowana, że mnie zwalniają, podpisalam wypowiedzenie umowy (wypowiedzenie na podst art 30 1 ptk 2 kodeksu pracy, wpisany powód: likwidacja stanowiska pracy) czyli na umowie o prace na czas nieokreslony bylam przez 11dni. Firma zatrudnia 20 pracowników na umowę o pracę. Szef odmawia odprawy, mówi, że to nie jest zwolnienie grupowe więc ustawa Dz.U.2003.90.844 z dnia 13 marca 2003 r. nie ma zastosowania. Szef żąda podania gdzie dokłądnie w kodeksie pracy jest napisane, że mi się należy odprawa, a ja tego nie mogę znaleźć, bo w artykule 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 jest napisane ze ustawa dotyczy tylko:
Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".
2.Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników."

Czyli to nie dotyczy jednego prawcownika zwalnianego. Bardzo proszę o pomoc
2012-07-30 11:25:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
REgulacja dotycząca prawa do odprawy przy zwolnieniu indywidualnym jest w art. 10 ww ustawy.

Uwaga -ustawa była kilka razy korygowana, warto znaleźć akt jednolity w ISAP-ie.
2012-06-19 15:31:37 46.238.88.* | Elmara55
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
W sierpniu mąż przechodzi na wcześniejszą emeryturę z art184 rozwiązanie za porozumieniem stron czy dostanie odprawę emerytalną
2012-06-19 19:47:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Odprawa emerytalna z art. 92 KP- tak- nie ma tu znaczenia ani tryb rozwiązania umowy o pracę, ani rodzaj emerytury.

Natomiast- to, czy jednocześnie należna jest odprawa pracownicza zależy od okoliczności, których Pani nie podała- traktuje o nich artykuł przewodni do tego wątku:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracownikowi;przysluguje;odprawa,191,0,404671.html

Obie odprawy są niezależne- czyli możliwy jest zbieg prawa do obu odpraw.
2012-06-18 17:07:50 Asiunia600
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Zapomniałam dodać, że pracodawca jest dużą firmą zatrudniającą ponad 200 osób.
2012-06-18 20:09:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Podane artykuły w świadectwie pracy to podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy. Dla prawa do odprawy i Pani innych uprawnień, choć w młodym wieku nie mają znaczenia (świadczenie przedemerytalne) musiałby się w świadectwie znaleźć dopisek "z przyczyn niezależnych/nie leżących/niedotyczących od/ po stronie pracownika" albo przywołanie zapisów ustawy o zwolnieniach grupowych- czyli art. 10 ust. 1

No i tak musi być faktycznie. Jeśli przyczyną było również np. niewystarczające wyniki pracy- nie.

Ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
2012-06-18 17:06:23 Asiunia600
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam,
dostałam wypowiedzenie bez podania przyczyny. Miałam umowę na czas określony do 31.12.2013 r. Pracowałam od 1.09.2006 r. do 22.05.2012 r. W świadectwie pracy mam napisany powód zwolnienia: pracodawca art. 30, par. 1, p. 2 KP w związku z art. 33. Czy należy mi się odprawa?
2012-06-11 15:17:34 31.63.142.* | ciekawa151
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [0]
Witam!
Otrzymałam wypoweidzenie zmieniające (zmieniło się miejsce
wykonywania pracy), wypowiedzenie to przyjęłam gdyż były bardzo
złe warunki dojazdu z mojej miejscowości. Wypowiedzenie
otrzymało ponad 10 osób. Firma zatrudniała napewno ponad 20
osób, lecz w dniu wypowiedzenia ilość ta skurczyła się do 19
osób, przy czym nikt się nie zwalniał!!. Czy o odprawę mam pisać
do prezesa firmy czy od razu do sądu pracy?? Czy jest wogóle
jakaś szansa na otrzymanie odprawy??
2012-06-09 12:37:10 89.69.228.* | Andrzej899
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
Witam, mam takie pytanie pracowałem ponad dwa lata w sklepie spożywczym mała sieciówka. zatrudniająca mniej niż 20 osób.
Powód wypowiedzenia - Redukcja etatów 2tyg okres wypowiedzenia.
Czy w takim przypadku należy mi się odprawa? jeśli tak to jaki okres?

Umowa stała na czas określony 10letnia.
2012-06-11 19:54:44 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Mały pracodawca- odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych nie należy się.
2012-05-30 12:02:22 46.76.81.* | eskimos31
Re: Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa? [1]
witam,
kilka dni temu zmarła moja mama. pracowała w duzym zakładzie, jednak sytuacja jest skaplikowana ponieważ zatrudniła się w tym zakładzie w 1985 roku we wrześniu 2011 złożyła 3 miesięczne wypowiedzenie, które skończyło sie 31 grudnia 2011 przez styczeń luty i marzec pracowała w innym zakładzie jednak od 2 kwietnia wróciła do poprzedniego zakładu pracy na takich samych warunkach jak poprzednio czyli umowa na czas nieokreślony. Zdażyła na nowej umowie w starym zakładzie przepracować 1,5 miesiąca. Czy mi jako córce przysługuje 6 miesięczna odprawa z zakładu pracy mamy ?
2012-05-30 12:29:33 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wątek jest o odprawach pracowniczych.

Natomiast z powodu śmierci mamy przysługuje odprawa POŚMIERTNA z art.93 KP.

Jej wysokość zależy od całego, łącznego stażu pracowniczego u tego pracodawcy- tzw. stażu zakładowego. Czyli ta 3 miesięczna przerwa nie wpływa na ponowne jego liczenie. Staż był wyższy niż 15 lat- odprawa 6ciomiesięczna.
Ale jest jeszcze kwestia
-ubezpieczenia na życie z art. 93, par. 7, z którego jeśli była wypłata odszkodowania w odpowiedniej kwocie- niweczy prawo do o.
pośmiertnej
-tego, czy jest Pani uprawniona do r. rodzinnej po matce
- czy jest pani jedyną osobą uprawnioną.

Więcej:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-trzeci-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/rozdzial-iv-odprawa-posmiertna/art-93

Natomiast pojawia się jeszcze kwestia wypłaty ostatniego wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, ewentualne nadgodziny- zgodnie z art.63'1, par.2 KP.