Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach?

2008-10-16 13:29

Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach?

Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach?

Urlopy okolicznościowe nazywane są także zwolnieniami okolicznościowymi, zostały uregulowane w Kodeksie pracy, a także w przepisach wykonawczych do Kodeksu oraz w innych przepisach prawa pracy w sposób różnorodny, uzależniony od potencjalnych potrzeb pracownika.

Rozróżnienie to wychodzi naprzeciw potrzebom pracownika związanym z wystąpieniem zdarzeń i okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także z innymi przypadkami niemożności wykonywania pracy wskazanymi przez pracownika i uznanymi przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Zwolnienia takie z reguły występują jako urlopy szkoleniowe, zwolnienia udzielone w celu załatwienia rodzinnych i osobistych spraw, zwolnienia do wykonania obowiązków obywatelskich lub społecznych oraz obowiązków związanych z wykonywanym zawodem.

Przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi uprawnienia do skorzystania z powyższych możliwości w określonych sytuacjach i w określonym wymiarze, a pracodawca zobowiązany jest je respektować.

Okoliczności w jakich pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia biorąc pod uwagę przyczyny nieobecności pracownika w pracy można zaszeregować w sposób następujący:

- zwolnienie na poszukiwanie pracy- przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w wymiarze:

 • 2 dni roboczych - w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca,
 • 3 dni roboczych - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z powodu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy np. zwolnień zbiorowych,
- zwolnienie pracownika w celu przeprowadzenia badań lekarskich- przysługuje:
 • pracownicy w ciąży na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy,
 • pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych
- zwolnienie w celu wykonania obowiązków obywatelskich- przysługuje:
 • pracownikowi wezwanemu do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 • pracownikowi na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • pracownikowi będącemu krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, przy czym pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy,
 • pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
 • pracownikowi na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, dotyczy to również pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym
- zwolnienie udzielone w celu załatwienia rodzinnych i osobistych spraw- przysługuje w wymiarze:
 • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
 • 2 dni w ciągu roku - w przypadku pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14
- zwolnienie do wykonywania obowiązków związanych z wykonywanym zawodem- przysługuje pracownikowi:
 • w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej, dotyczy to również pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym, całkowity wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub też 24 godzin w miesiącu,
 • w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego,
 • w celu wzięcia udziału w posiedzeniu rady nadzorczej na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady, dotyczy to pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy.
- ponadto pracodawca zobowiązany jest zwolnić pracownika:
 • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze,
 • będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu,
 • będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu,
 • na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych.

Skorzystanie z możliwości zwolnienia pracownika jest jednak uzależnione od spełnienia przez niego poniższych obowiązków.

Obowiązek zawiadomienia

Należy pamiętać, że w każdym przypadku pracownik zobowiązany jest w miarę możliwości uprzedzić pracodawcę w sposób określony w regulaminie lub też zwyczajowo przyjęty o powodach i o okresie zwolnienia.

ZOBACZ TAKŻE:

Jeśli okoliczność taka nie została przewidziana w regulaminie obowiązującym u pracodawcy, a zwyczajowo przyjęta forma składania oświadczeń w tym zakresie budzi wątpliwości, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty lub innego środka łączności. W takiej sytuacji za datę zawiadomienia, uważa się datę stempla pocztowego.

Zawiadomienie o zaistniałych przyczynach uniemożliwiających stawienie się pracownika powinno być złożone niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności.

Uchybienie powyższemu terminowi może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami, uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Natomiast w przypadku zwolnienia pracownika w okresie wypowiedzenia na okres poszukiwania nowej pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić stosownego zwolnienia tylko wówczas, gdy sam wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Przepisy prawa pracy nie przewidują takiej możliwości, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z woli samego pracownika.

Obowiązek udokumentowania

Pracownik obowiązany jest udokumentować zależność pomiędzy zdarzeniem powodującym nieobecność w pracy oraz terminem jego zaistnienia.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Wynagrodzenie

Warto również zwrócić uwagę na zasady wynagradzania pracownika na okoliczność urlopów okolicznościowych. W większości przypadków pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, podobnie jak przy określaniu wynagrodzenia przy urlopach wypoczynkowych.

Natomiast w sytuacji zaistnienia obowiązku stawienia się pracownika do określonego organu, pracodawca obowiązany jest wydać zaświadczenie, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujący u danego pracodawcy regulamin płacy przewiduje zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.2008.93.586),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Dz.U.2007.227.1678).

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy
Spółka komandytowaPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2014-07-09 09:49:44 87.204.205.* | Marek_r
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
... a tu taki przypadek. u. okolicznościowy wybrany przed slubem (zalatwieanie spraw związanych ze slubem), natomiast slub nie odbyl się. Co w takiej sytuacji? Brak aktu slubu jako podstawy urlopu.
2014-07-10 13:12:08 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Udzielenie urlopu okolicznościowego związanego ze ślubem, śmiercią nie wymaga* od pracodawcy, by w aktach pracownika znalazł się dowód na zajście takiej okoliczności. Może on uwierzyć na słowo.
Poza tym, skoro sprawy były załatwiane, to raczej po złożeniu wniosku do USC, zatem Urząd też może takie zaświadczenie wystawić, że wniosek został złożony, inne dokumenty wymagane przed ślubem dostarczone itp.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
2014-04-27 08:36:27 31.61.140.* | marta537
Witam. Czy mogę wziąć jeden dzień urlopu okolicznosciowego 3 dni przed ślubem a drugi 3 dni po ślubie?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-05-09 14:55:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
TAK, urlop taki można podzielić na dwa niekolejne dni, ALE jak zawsze musi być on związany z okolicznością, czyli np. 1 dzień na przygotowania spraw weselnych, 1 dzień, na formalności w USC, a nie na przedłużenie nocy poślubnej.
2013-11-03 21:12:55 89.78.118.* | DonAndress
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Witam. Mój brat niedługo się żeni. Czy przysługuje mi jeden dzień urlopu okolicznościowego, czy to tylko w razie zgonu brata? Z góry dziękuję.
2013-11-04 09:41:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W razie zgonu/pogrzebu.
Urlop związany ze ślubem dotyczy tylko ślubu pracownika lub jego dziecka. Tako rzecze par. 15 kluczowego tu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
2013-09-16 18:28:50 89.239.114.* | anger25
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [3]
Witam.19 października biorę ślub,czy należy mi się urlop okolicznościowy jeżeli np chcę go wykorzystać przed ślubem a po ślubie mam zaplanowany wypoczynkowy i nagrodowy?dodam że pracuję w wojsku jako żołnierz
2013-10-07 20:54:07 87.206.189.* | vidia
Kłania się ustawa pragmatyczna, a nie kodeks pracy.
2013-10-07 20:58:06 87.206.189.* | visia
a tam wszystko jest dokładnie opisane. wystarczy znaleźć w internecie, wcisnąć Ctrl+F i wpisać co interesuje. Albo Rozporządzenie MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy (rozdział 3). Wszystko napisane w najbardziej prosty i zrozumiały dla każdego sposób.
2013-10-08 10:20:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tu tekst, skoro już przywołujemy akt prawny:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;obrony;narodowej;z,dziennik,ustaw,2010,002,9.html

oraz jego zmiana:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;obrony;narodowej;z,dziennik,ustaw,2010,216,1425.html

Kluczowy w nim par. 12 nie daje odpowiedzi na zadane pytanie, wskazuje jedynie na sporą uznaniowość dowódcy w tym zakresie.

Tak, jak w prawie pracy jednak- co do zasady wymagany jest bezpośredni związek urlopu z okazją, z jakiej został udzielony. Może być więc wykorzystany przed ślubem, mimo, że sam ślub przypada na czas innego urlopu, jeśli rzeczywiście w tym czasie będą załatwiane np. sprawy w USC czy organizacyjne związane z przyszłym ślubem.

Nie jest to jednak deputat należny zawsze.
2013-07-18 09:42:46 darfot
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Witam
W styczniu urodziło mi się dziecko i byłem wtedy zatrudniony przez Agencję Pracy dla obecnego pracodawcy, nie wykorzystałem urlopu okolicznościowego na narodziny dziecka. Obecnie jestem zatrudniony przez docelowego pracodawcę i czy mogę otrzymać urlop w związku z tym że go wcześniej nie wykorzystałem?
2013-07-18 10:21:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Urlop okolicznościowy nie ma charakteru bezwzględnego taj jak u. wypoczynkowy, który jest związany ze stażem pracy, należy się i już, a pracodawca ma obowiązek rozliczenia się z niego z pracownikiem.

Wiec sam fakt niewykorzystania urlopu w styczniu jest niewystarczający. Celem tego urlopu jest umożliwienie uczestnictwa pracownikowi w wydarzeniu lub załatwienia spraw w związku z wydarzeniem. W przypadku urodzenia uznaje się więc za to uczestnictwo w porodzie, spędzenie pierwszych dni po porodzie, załatwienie spraw w USC związanych z rejestracją potomka itp. A więc BEZPOŚREDNIOŚĆ związku wolnego z wydarzeniem.

Trudno wyobrazić sobie takie okoliczności pół roku po porodzie i pracodawca będzie miał podstawy do odmowy w takiej sytuacji.

Oczywiście zawsze można próbować odwołania lub ostatecznej decyzji sądu pracy...
2013-07-09 11:37:39 188.146.53.* | Tomasz Bolek
Dzien dobry. Czy urlop okolicznosciowy moge wziac PRZED slubem np. z tyt. Organizacji wesela, przymaliarki garnituru, itp. Slub mam 20 lipca, urlop chce wziac 12 lipca,
Dziekuje
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-07-09 11:46:10 188.146.53.* | Tomasz Bolek
.. I czy to pracodawca decyduje czy moge PRZED lub PO , czy moge zdecydowac o tym ja?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-07-09 11:57:36 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Z wzmiankowanego tu w wątku już szereg razy kluczowego Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 maja 1996 r w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

NIE wynika to, czy przed czy, czy po- byle był jasny związek z tą okolicznością.

Więc o tym, czy przed/czy po decyduje pracownik we wniosku.
2013-07-09 12:15:56 188.146.53.* | Tomasz Bolek
Dziekuje. A Pytam dlatego, ze dzial HR, jego pracownica stwierdza, ze nie moge wziac PRZED. A ja musze przed i stad moja obawa, co sie stanie jesli jednak zloze wniosek ( u nas sklada sie elektronicznie wnioski, korporacja pow.5 tys prac) i wezme urlop przed slubem.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2013-07-09 12:24:17 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Stwierdza bezpodstawnie. Wniosek złożyć, od odmowy się odwołać. W razie problemu- PIP.

Gdyby cała procedura się przeciągała- czyli powstałaby groźba dalszego braku zgody na 12 lipca- wziąć na 12 lipca u. na żądanie, zmienić wniosek o u. okolicznościowy na opiewający na dzień/dni 20 lipca lub póxniejszy i nadal zawiadomić PIP o pierwotnej odmowie.

Ps. odmowa urlopu - nawet nieprawna ze strony pracodawcy nie upoważnia Pana do niepojawienia się w pracy- stąd ww plan 'ratunkowy'.
2013-06-08 17:35:59 89.78.246.* | ania778
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
zmarł dziadek mojego męża, chcę uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu, zastanawiam się czy muszę brać urlop na żądanie czy i mi się należy urlop okolicznościowy????
2013-06-10 09:00:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tzw. urlop okolicznościowy nie jest w tej sytuacji należny, chyba że zmarły był na Pani utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką.

Wtedy należny byłby 1 dzień wolny.

Podstawa- par. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,1996,060,281.html
2013-06-04 18:39:58 93.105.227.* | ccc280
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
czy urlop okolicznościowy należy się na okoliczność pogrzebu dziecka siostry
2013-06-04 22:27:07 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
NIE, poza rzadką sytuacją, gdy było ono na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką o ten 'urlop' wnioskującego. Wtedy należny jest 1 dzień.

Podstawa- par. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,1996,060,281.html
2013-01-02 22:45:08 halinka13
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Czy rozwiedzionemu pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy na pogrzeb teściowej
2013-01-03 10:30:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
TAK. Oczywiście nie wynika to wprost z Rozporządzenia MPiPS, ale z art. 61'8 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego- powinowactwo z rodzicami małżonka trwa nawet po ustaniu małżeństwa.
Teściowa ma się dożywotnio, należny jest u. okolicznościowy w wymiarze 1 dnia.

Podstawa;

http://prawo.money.pl/kodeks/rodzinny-opiekunczy/dzial-i-przepisy-ogolne/art-61
2012-12-12 15:58:27 89.73.71.* | meery
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [2]
Witam, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. W ostatnią sobotę wzięłam ślub cywilny. Czy mi również przysługuje urlop okolicznościowy z okazji ślubu i mogę go wykorzystać w innym terminie? czy z racji tego, że jestem na zwolnieniu to ten urlop mi przepada??
2012-12-12 17:19:40 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
W tej sytuacji nie ma on uzasadnienia, bo zarówno sama uroczystość jak i urzędowe sprawy z nią związane zostały załatwione w czasie gdy i tak pracy Pani nie świadczyła.
"Przepada" zatem.
2012-12-12 21:37:09 89.73.71.* | meery
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
2012-11-14 20:12:54 178.37.137.* | Tomek_2012
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [2]
Urlop w związku ze śmiercią teścia, teściowej, siostry... 1 dzień, wszysko jasne. Ale jak się zmieścić w jeden dzień skoro siostra mieszka/ła w Krakowie a ja w Szczecinie. Jak jest z wolnym na czas dojazdu i powrotu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
2012-11-15 10:48:06 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Wolne i jego wymiar jest związane z rodzajem okoliczności, jasno określonej co do rodzaju i relacji pracownika z jej "bohaterem". Nie ma znaczenia miejsce, środek transportu itd. bo to nie jest problem pracodawcy.

Pracownik może sobie 'dobrać' u. wypoczynkowy do u. okolicznościowego choćby w trybie na żądanie.
2012-11-15 11:11:41 178.37.137.* | Tomek_2012
żona jest nauczycielką i z tym dobraniem urlopu jest problem, na żądanie brak a wypoczynkowy podobnie...
2012-10-05 06:48:22 83.3.110.* | Paweł256
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
wykorzystam caly przysługujący mi urlop jeszcze przed slubem. Po slubie doliczono mi dwa dni wolnego które mam zamiar wykorzystać w późniejszym terminie. Czy te dwa dni mogą byc wykorzystane w charakterze urlopu na zadanie (nie wykorzystałem jeszcze ani jednego dnia) czy musi byc planowany
2012-10-05 11:00:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Uściślijmy. Cały WYPOCZYNKOWY urlop za 2012 Pan wykorzystał, wziął ślub i pracodawca automatycznie doliczył Panu dodatkowe 2 dni do puli urlopu, czyli uznał, że ma Pan Prawo do 22 (28) dni w roku ?
Jeśli tak, to pytanie do niego- bo działanie takie jest 'ponadkodeksowe', więc może stosować niekodeksowe zasady tych extra 2 dni.

Kodeksowo bowiem urlop wypoczynkowy i tzw. okolicznościowy to dwie różne kategorie uprawnień. I co do zasady u. okolicznościowy MUSI być z okolicznością związany. NIE ma więc możliwości, by odebrać go sobie jesienią, jeśli ślub odbył się 20 czerwca.
2012-08-24 12:14:46 62.21.42.* | M08
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Biorę ślub 3 listopada, jak się mają 2 dni urlopu okolicznościowego do sytuacji, gdy drugi dzień przed ślubem to święto?
2012-08-24 12:18:19 english man  [ Bywalec forum ]
zdaje się , że wtedy masz wolne 31.10 dodatkowego i dni wolne Ci się wydłużają
2012-08-21 10:47:28 80.50.137.* | piachu
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
witam
mam pytanie:idę na urlop wypoczynkowy i w trakcie urodzi mi się dziecko-czy po zakończeniu u.wypoczynkowego mogę wziąść okolicznościowy i drugie pytanko czy na urlopie wypoczynkowym mogę złożyć wniosek o urlop ojcowski(wiem że muszę go złożyć 7 dni przed rozpoczęciem ale czy mogę tego dokonać na urlopie)
2012-08-21 12:13:29 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Od tyłu:
- wniosek o urlop ojcowski może być złożony w czasie urlopu wypoczynkowego byle wraz z nim dotarły załączniki- akt urodzenia, oświadczenie, że nie został pobrany zasiłek już wcześniej za czas urlopu ojcowskiego.
- wolne okolicznościowe w tej sytuacji będzie należne jeśli pozostanie w związku z urodzeniem dziecka- tzn. będzie na tyle szybko po porodzie, że wykorzysta je Pan np. na bieganie po urzędach- odpisy z USC, zameldowanie, itp.. i nie będzie to na skutek zwlekania.
Jeśli wszystko to zostanie załatwione w czasie wypoczynkowego- 2 dni z tyt. urodzenia dziecka nie będą należne.
2012-07-22 00:43:58 80.54.24.* | s-sysak
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
witam.zostałam poproszona przez siostre o to żebym została jej świadkiem.Czy należy mnie się urlolop okolicznościowy i czy jest ściągany z urlopu wypoczynkowego.
2012-07-23 11:51:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie należy się u. okolicznościowy na okoliczność bycia świadkiem na ślubie. Należy się na okoliczność ślubu albo własnego, albo własnego dziecka.

Urlop taki ( a właściwie wolne ) jest niezależne od u. wypoczynkowego o tyle, że się go nie odlicza od urlopu. Zależne jest o tyle, że gdy np. pogrzeb wypadnie w czasie trwającego u. wypoczynkowego, to należne wolne okolicznościowe przepada.
2012-06-06 18:40:49 213.134.182.* | Becia175
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Witam
W czerwcu mam wezwanie na rozprawę sądową w charakterze świadka niestety niemoge w tym dniu być w pracy gdyż sprawa odbywa się o 9 i na dodatek poza Krakowem rozumiem że przysługuje mi na ten dzień urlop okolicznościowy1 dniowy.
Ale mam też w sierpniu własny ślub i wiem że przysługuje mi 2 dni urlopu okolicznościowego.
Moje pytanie brzmi czy to napewno jest taki przydział że na sprawy sądowe 1 dzień a na ślub 2 dni ????
Bo ktoś mi zasugerował w pracy że to poprostu przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego na obydwie sprawy i jak na sąd wykorzystam 1 dzień to na ślub zostanie mi tylko 1 dzień czy to prawda????
Prosze o odp
2012-06-06 21:20:38 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Nieprawda. Urlopy okolicznościowe związane z okazjami rodzinnymi jak i z powodów obywatelskich są niezależne o siebie i nielimitowane rocznie. Można mieć "4 wesela i jeden pogrzeb" w roku, a oprócz tego 3 sprawy sądowe.

Co wynika z :

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,2007,227,1678.html
2012-05-04 09:47:34 83.21.128.* | Monis156
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
W tym roku muszę poprawić maturę. Szefowa mi powiedziała, ze nie dostanę w tych dniach wolnego. Czy przysługują mi jakieś dodatkowe dni wolne w związku z tymi egzaminami? proszę o szybką odpowiedz, bo sprawa jest pilna.
2012-05-07 10:39:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Już chyba za późno-ale kwestia ta rozbija się o to, czy do tej nauki w szkole średniej skierował pracodawca, odbywa się ona w porozumieniu z nim, czy na własną rękę.

W tym drugim przypadku- wolne nie przysługuje, nie jest też podstawą u. okolicznościowego. Zawsze pozostaje możliwość u. w trybie na żądanie lub bezpłatnego.
2011-10-17 12:55:34 dragonlady
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Dziękuje za odpowiedź. Mąż teściowej był wielce lubianym członkiem naszej rodziny i jego strata jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Niestety moje kadry podeszły do tematu inaczej - nie przysługuje mi urlop okolicznościowy - nawet są zdziwione, że mój mąż dostał 2 dni wolnego skoro zmarły nie był jego ojcem. Piękne mamy prawo...
2011-10-17 18:17:05 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
A to już mnie dziwi bardzo- przecież rozporządzenie "okolicznościowe" przytoczone w tekście przewodnim do tego wątku :

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/urlop;okolicznosciowy;-;kiedy;i;na;jakich;zasadach,17,0,377361.html

jasno ojczyma wymienia jako "kategorię" zmarłego do urlopu uprawniającą.

Któryś raz na forum pada sygnał o doskonale niedouczonych pańdziach kadrowych.
2011-10-17 08:00:26 dragonlady
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Witam. Mam pytanie: czy przysługuje mi urlop okolicznościowy na pogrzeb drudiego męża teściowej? Wydaje mi się, że to jak ojczym męża, choć chyba nie do końca. Pierwszy mąż teściowej, ojciec mojego męża i mój teść jeszcze żyje.
2011-10-17 12:11:33 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Przysługuje. Nigdzie nie stawia się warunku, by pierwszy mąż zszedł, by ojczym był 100% ojczymem.
Inna rzecz, że właściwie nie ma kodeksowej ( cywilnej ) definicji ojczyma. Przyjmuje się w kodeksie rodzinnym znaczenie potoczne- drugi mąż matki w relacji do jej dziecka z poprzedniego związku.

Inna rzecz, czy etycznie jest brać ten urlop. Jeśli mąż ojczyma znał, kontaktował się towarzysko, będzie uczestniczył w pogrzebie- to tak.
Można salomonowo- wystąpić o 1 dzień.
2011-06-25 11:25:57 87.99.23.* | oskap224
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
W czasie urlopu wypoczynkowego zmarł moj ojciec ,czy przysługuje mi urlop okolicznościowy na pogrzeb?
2011-06-27 11:29:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli pogrzeb i formalności z nim związane odbędzie się w czasie urlopu wypoczynkowego- okolicznościowy się nie należy. Bo nie jest to formalnie urlop, ale zwolnienie z pracy. Gdy się jej nie wykonuje, nie ma od czego zwalniać.

Podstawa:
§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
2011-02-01 14:20:12 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [0]
Tak.- art. 298-2 KP a co za tym idzie par. 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 maja 1996 r.

w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy.
Ale jeśli wezwanie do US nie jest oznaczone na dzień i godzinę, ale tylko np. " w ciągu 7 dni od otrzymania" trochę dyskusyjna jest 'niezbędność czasu'- gdyż przynajmniej raz w tygodniu US-y pracują popołudniu, czyli można stawić się poza godzinami pracy i takiego wezwania ( par. 3 ust. 4 ) nie musi pracodawca uznać.

Rozporządzenie:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie;ministra;pracy;i;polityki,dziennik,ustaw,1996,060,281.html
2011-02-01 13:39:04 195.85.199.* | Bonziak
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [0]
Czy należy mi się urlop okolicznościowy z powodu stawienia się na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w roli świadka?
11 awans
2010-02-02 13:41:43 77.115.211.* | najaka
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
czy urlop okolicznosciowy odlicza mi sie od dni urlopu wyoczynkowego? tzn.czy jesli mam 20 dni urlopu wypoczynkowego i biore 1 dzien urlopu okolicznosciowego na smierc dziadka to czy w takim razie zostaje mi 19 dni wypoczynkowego? gdzie moge sie tego dowiedziec?
2010-07-24 20:49:24 89.74.209.* | mmm99
nie taki dzień jest osobnym dniem nie strąca się z tych 20 dni
2010-01-14 09:57:38 94.254.158.* | Adrian_adi20
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [2]
mam pytanie słyszałem o 10 dniach wolnego z tytułu narodzin dziecka czy to należy się ojca??i na jakich zasadach mozna ewentualnie z tego skorzystac??
2010-07-24 20:50:11 89.74.209.* | mmm99
jest tylko dwa dni urlopu okolicznościowego na urodzenie dziecka
2011-01-13 14:21:20 87.205.79.* | KsięgowaAnia

1 awans
2010-07-24 20:50:11 | 89.74.209.* | mmm99
jest tylko dwa dni urlopu okolicznościowego na urodzenie
dziecka

Nieprawda, oprócz tych dwóch dni jest jeszcze urlop ojcowski w wymiarze 7 dni (płatne przez ZUS z zasiłku macierzyńskiego). Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd.
2009-09-30 17:30:07 slawek2527
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
Mam takie pytanie,pracuję w budownictwie jak wiadomo zimą jest w tym zawodzie sezon martwy (w moim przypadku głównie z winy pracodawcy który stwierdza że on latem dość zarobił a zimą pracy nie ma więc wykorzystuje nasze urlopy!)kiedy urlopy już się pokończyły a ktoś nie może przyjść do pracy to odlicza nam za składkę ZUS za dany dzień-dni przy wypłacie,Tak nie wolno z tego co wiem,co mamy zrobić w tej sprawie żeby to zakończyć?Proszę o poradę
-1 spadek
2010-07-24 20:51:48 89.74.209.* | mmm99
mam ten sam problem, najlepszym wyjsciem jest zmienić pracę ,w budowlance zima jest okropna
2009-09-13 08:41:40 84.10.18.* | Melly
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [0]
MOja koleżanka bierze ślub cywilny w środku tygodnia, poproszono mnie o bycie świadkiem, ale nie wiem czy w takiej sytuacji przysługuje mi się urlop okolicznościowy??niestety, pół dnia urlopu wziąść nie mogę, ponieważ pracuję zupełnie w innej miejscowości i trudno jest z dojazdem. Czy zaświadczenie z urzędu gdzie moi znajomi będą się pobierać nie jest podstawą do uzasadnionego urlopu?
26 awans
2009-06-04 20:34:10 88.156.248.* | Nadzieja777
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [1]
czy mogę wykorzystać urlop okolicz. na ślub po terminie? tzn. ślub brałam w czasie urlopu wypoczynkowego i wtedy zdecydowałam się też na zawarcie związku małżeńskiego,dlatego nie poinformowałam firmy przed o tym fakcie.Gdy wróciłam z urlopu i poprosiłam o urlop okolicznościowy wstecz to mi odmówiono.Proszę o poradę, czy nie należy mi się ten urlop na własny ślub?
19 awans
2009-07-13 20:07:44 83.25.132.* | nadzieja 777
kiedy traci waznosc urlopu okolicznosciowego
2008-10-17 09:45:29 83.16.101.* | anka87_lapka
Re: Urlop okolicznościowy - kiedy i na jakich zasadach? [3]
a w razie zgonu to jaki dowód akt zgonu???
2009-01-06 09:51:03 79.189.166.* | E_lżbieta
Tak, w razie zgonu dokumentem jest akt zgonu. Pracodawca robi kserokopię i poświadcza za zgodność z oryginałem.
Pozdrawiam.
-1 spadek
2009-05-15 11:43:22 195.205.181.* | Karol13
Czy urlopy okolicznościowe są sumowane ? Czy można wziąć np. 2 dni urlopu na ślub, a za 3 miesiące 2 dni na urodzenie dziecka.
2009-07-13 13:39:01 148.81.117.* | Nesia
Urlop okolicznościowy przysługuje na daną okoliczność. Jeżeli zatem bierzesz ślub to dowodem na to jest akt zawarcia małżeństwa i należą ci się dwa dni wolnego z tego tytułu, natomiast, jeżeli za trzy miesiące rodzi ci się dziecko to również z tego tytułu należą ci się kolejne dwa dni ( dokumentujesz to przedstwiająć akt urodzenia)