Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy dochodzi do załamania tajemnicy przedsiębiorstwa

0
Podziel się:

Jeśli pracownik ujawni lub wykorzysta tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy, zagrażając jego interesom, może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Kiedy dochodzi do załamania tajemnicy przedsiębiorstwa
(ssuni/iStockphoto)

Rozstrzygnięcie różnicy pomiędzy uregulowaną w Kodeksie pracy klauzulą o zakazie konkurencji, a obowiązkiem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa może mieć duże znaczenie w przypadku zakończenia stosunku pracy. Warto zatem przyjrzeć się podstawom odpowiedzialności pracownika, który swoim działaniem, w zależności od sytuacji, może naruszyć bądź zakaz wynikający z umowy o pracę, bądź zakaz wynikający z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższe zagadnienie wymaga przedstawienia różnic między regulacjami dotyczącymi klauzuli konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy (art. 101(2) Kodeksu pracy - Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm. - k.p.) oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (zawartej w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm. - uznk). Główna różnica polega na tym, że podstawą odpowiedzialności z tytułu naruszenia klauzuli o zakazie konkurencji jest umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą. Odpowiedzialność z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na przekazywaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa wynika natomiast z samej ustawy - nie ma potrzeby zawierania dodatkowych umów.

Kolejną różnicę można wywieść z orzecznictwa sądów - Sąd Najwyższy wskazuje wprost, że konieczność przestrzegania przez byłego pracownika przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie jest równoznaczna z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, o którym mowa w art. 101(2) k.p. (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 2007 r., sygn. II PK 45/07).

Podkupienie pracowników

Przesłanki skuteczności zawarcia umowy (klauzuli) o zakazie konkurencji zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Należą do nich: obowiązek zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, precyzyjnego określenia czasu trwania zakazu konkurencji oraz szczegółowej jego treści, ponadto dla ważności umowy wymaga się zamieszczenia w jej treści zobowiązania pracodawcy do wypłacenia pracownikowi, przez czas trwania ograniczenia, odszkodowania w wysokości określonej w przepisach (jeżeli zakaz konkurencji ma obowiązywać po ustaniu stosunku pracy). Trzeba więc podkreślić raz jeszcze, że zakaz konkurencji nie działa z mocy prawa, a jedynie na podstawie umowy, na zawarcie której pracownik musi wyrazić zgodę.

Kwestię ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa reguluje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z zawartej w art. 11 ust. 1 uznk definicji czynu nieuczciwej konkurencji wynika, że czynem takim jest między innymi przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

Regulacja ta znajduje zastosowanie zarówno do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy, jak i na podstawie innego stosunku pranego (np. umowa zlecenie) przez okres trzech lat od ustania takiego stosunku, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Ust. 4 art. 11 uznk stanowi natomiast, że tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Można w tym miejscu wspomnieć, że niektóre sądy stoją na stanowisku, iż nie każda informacja (wiadomość) technologiczna i handlowa podpada pod pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Istnieje bowiem różnica między wiadomościami odpowiadającymi treści pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa, a informacjami wchodzącymi w skład powszechnej, aczkolwiek specjalistycznej wiedzy zdobytej przez pracownika w wyniku własnej działalności zawodowej podczas zatrudnienia. Wiedza, doświadczenia i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ochrony na rzecz przedsiębiorstwa (zob. np. wyrok sądu okręgowego w Lublinie z 21 grudnia 2006 r., sygn. IX Gc 200/06).

Może dojść do sytuacji - przy jednakowym stanie faktycznym oraz przy zawarciu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - w których pracodawca będzie mógł pociągnąć byłego pracownika do odpowiedzialności wyłącznie w oparciu o regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji albo wyłącznie w oparciu o umowę o zakazie konkurencji. Naruszeniem zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, nie naruszającym jednak przepisu art. 11 uznk, będzie taka sytuacja, w której były pracownik - mimo zawarcia stosownej umowy wymaganej art. 101(2) kp - uczestniczyć będzie w działalności podmiotu konkurencyjnego, przy czym jego działanie nie będzie polegało na wykorzystywaniu tajemnicy przedsiębiorstwa byłego pracodawcy.

Natomiast z sytuacją, w której pracodawca będzie mógł żądać pociągnięcia byłego pracownika do odpowiedzialności wyłącznie w oparciu o art. 11 ust. 1 uznk będziemy mieli do czynienia we wszystkich wypadkach, w których pracownik nie będzie wykonywał działalności konkurencyjnej w rozumieniu art. 101(2) k.p. (tzn. nie będzie prowadził w tym zakresie działalności gospodarczej na własny rachunek, współuczestniczył w prowadzeniu takiej działalności ani też podejmował zatrudnienia w podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną) ale przekaże, ujawni lub wykorzysta tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy, zagrażając tym samym jego interesom.

Z powyższych rozważań wynika, że zwolnienia z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej nie można utożsamiać z uchyleniem przez pracodawcę ustawowego zakazu ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Jak bowiem wykazano, prowadzenie działalności konkurencyjnej to co innego niż ujawnienie informacji szczególnie ważnych dla pracodawcy, które jest naruszeniem zakazu rozpowszechniania tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli godzi w interesy pracodawcy (por. wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r., sygn. I PK 207/06).

O nieuczciwej konkurencji czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/108/t16492.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zakaz;konkurencji;po;rozwiazaniu;umowy;o;prace;-;jak;wygasic,51,0,972339.html) Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę - jak wygasić? Pracownik może podjąć działalność konkurencyjną, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji albo gdy firma nie wypłaci odszkodowania.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/177/t26801.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/tajemnica;firmy;jak;chronic;know-how;przed;konkurencja,182,0,417974.html) Tajemnica firmy. Jak chronić know-how przed konkurencją? Warto zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/143/t113807.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;bronic;sie;przed;nieuczciwa;konkurencja,51,0,707379.html) Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją Przedsiębiorca, który dopuszcza się nieuczciwej konkurencji, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej, a nawet karnej.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Malinowski, Płachta i Wspólnicy

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)