Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dziedziczenie długów zmarłego

0
Podziel się

Czy bank ma prawo obciążać długami zmarłego jego matkę oraz rodzeństwo?

Dziedziczenie długów zmarłego
bEiUpfnV
1) Czy bank ma prawo obciążać długami zmarłego jego matkę oraz rodzeństwo? 2) Czy bank ma prawo obciążyć w/w osoby odsetkami ? 3) Czy bank ma obowiązek przedstawić dowody wskazujące na podstawę i wysokość dochodzonej należności?

Stan faktyczny sprawy

Mój brat zmarł dwa lata temu. Do dzisiaj nie zostało przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym (brak orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku). W tym roku okazało się, że brat zaciągnął w banku pożyczkę, która nie została spłacona. Zapłaty kwoty pożyczki bank dochodzi od krewnych zmarłego tj. matki oraz rodzeństwa.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 922 KC prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie zaś z art. 926 KC powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził, jak w realiach niniejszej sprawy testamentu, zastosowanie znajdą reguły dziedziczenia ustawowego. Art. 932 § 1 KC stanowi zaś, iż w braku zstępnych (tj. dzieci oraz małżonka) do spadku z ustawy powołani są małżonek, rodzice i rodzeństwo. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa (art. 933 § 1 KC).

bEiUpfnX

Zgodnie z art. 1012 KC spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego, co oznacza, iż po jego upływie uprawienie to bezpowrotnie wygasa. Przyjmuje się, iż termin ten, w odniesieniu do spadkodawcy ustawowego rozpoczyna się w dniu, w którym dowiedział się on o śmierci spadkodawcy. W realiach niniejszej sprawy przyjąć, więc należy, iż termin ten rozpoczął swój bieg dwa lata temu.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Złożenie oświadczenia po upływie terminu nie rodzi żadnych skutków prawnych. Upływ terminu, bowiem powoduje powstanie skutków przewidzianych w art. 1015 § 2. Zgodnie z tym przepisem brak oświadczenia jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a więc z przyjęciem spadku bez ograniczenia za długi spadkowe.

bEiUpfod

Przenosząc powyższe w realia przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, iż upłynął już termin, w którym mogli Państwo złożyć oświadczenie woli o odrzuceniu spadku. Upłynął już, bowiem okres 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy. Powyższe oznacza, iż w wyniku wszczętego przez bank postępowania zostaną Państwo uznani za spadkobierców ustawowych dziedziczących spadek wprost, a więc z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Jest to sukcesja generalna, co oznacza, iż spadkobiercy wstępują w sytuację prawną spadkodawcy i zobowiązani są do uszczelnia należności, do których zapłaty zobowiązany był/ byłby spadkodawca.

Dodać należy, iż od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku (art. 1030 KC). Do chwili działu spadku odpowiedzialność ta jest solidarna, zaś od momentu działu spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność w stosunku do wielkości swoich udziałów (art. 1034 KC).

Zauważyć w tym miejscu należy, iż bank domagając się zapłaty, zobowiązany jest wykazać okoliczności uzasadniające dochodzone przez niego roszczenie. Bank winien, więc wykazać, iż spadkodawca zaciągnął kredyt/ pożyczkę, winien wykazać, jak część należności została spłacona oraz ile pozostało do spłacenia. Mają Państwo prawo domagać się przedstawienia stosownych dokumentów. Tylko, bowiem w ten sposób możliwa będzie ocena, czy żądania bank są zasadne.

bEiUpfoe

Sugestia

Po zakończeniu postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, jeżeli zostaną Państwo uznani za spadkobierców ustawowych zmarłego, dziedziczących spadek wprost, sugerowałabym wystąpienie do banku z wnioskiem o wykazanie zasadności dochodzonego roszczenia poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających fakt zaciągnięcia przez spadkodawcę pożyczki, jej wysokości, kwoty spłaconej przez spadkodawcę, a co za tym idzie kwoty pozostałej do spłacenia wraz z wszelkimi dodatkowymi oraz ubocznymi należnościami wraz ze wskazaniem podstawy ich naliczenia.

Autorka pełni funkcję Senior Lawyer w Kancelarii Siwek, Gaczyński, Kałusiński

bEiUpfoy
porady prawne
porady
prawo
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)