Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Postępowanie pojednawcze. Gdzie złożyć wniosek o ugodę

0
Podziel się:

Przepisy wskazują, że przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy zawsze do sądu rejonowego.

Postępowanie pojednawcze. Gdzie złożyć wniosek o ugodę
(Mikdam/Dreamstime)

W praktyce pojawiły się wątpliwości dotyczące zagadnienia, do jakiego sądu należy kierować wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Wątpliwości te dotyczą nie tylko kwestii, które przepisy dotyczące właściwości sądów znajdą zastosowanie, ale także czy w sprawie dotyczącej stosunków cywilnych między przedsiębiorcami wniosek taki należy kierować do sądu gospodarczego. Tylko niektóre przepisy dotyczące ustalenia właściwości sądów znajdą zastosowanie do złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Ponieważ w art. 184 i n. Kodeksu postępowania cywilnego mowa o zwróceniu się do sądu o _ zawezwanie do próby ugodowej _, w praktyce utarło się sformułowanie _ wniosek o zawezwanie do próby ugodowej _. Zgłoszenie do sądu takiego wniosku rozpoczyna postępowanie pojednawcze.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pism procesowych w postępowaniu cywilnym, które zostały wskazane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazać jednak należy, że wzywający nie ma obowiązku przytaczania dowodów na poparcie swoich twierdzeń i żądań, z uwagi na to, że w postępowaniu pojednawczym nie przeprowadza się czynności dowodowych.

Przepisy wskazują, że przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy zawsze do sądu rejonowego, niezależnie od tego, który sąd - rejonowy czy okręgowy - byłby właściwy w pierwszej instancji w postępowaniu rozpoznawczym. Przesądza o tym art. 185 § 1 K.p.c, który stanowi, że o zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

Przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy zatem zawsze do sądu rejonowego, choćby sprawa według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o właściwości rzeczowej nie należała do jego właściwości. Zgodnie z art. 185 § 1 K.p.c sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wskazanego wniosku jest sąd ogólnie właściwy dla przeciwnika zgodnie z art. 27-30 K.p.c. Wskazany zapis wyłącza zatem możliwość wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zgodnie z właściwością przemienną wskazaną w art. 31-371 K.p.c.

Podobnie nie znajdzie także zastosowania przepis art. 17 K.p.c wskazujący sprawy poddane pod rozstrzygniecie sądowi okręgowemu, gdyż w postępowaniu pojednawczym nie chodzi o rozpoznanie sprawy lecz o _ ugodzenie się _. Z tych samych względów sąd rejonowy pozbawiony jest także możliwości przekazania sprawy sądowi okręgowemu w trybie art. 18 K.p.c. Nie ma też podstaw do prowadzenia postępowania pojednawczego w składzie trzech zawodowych sędziów, z uwagi na okoliczność, że art. 47 § 4 K.p.c wskazuje, że prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter. Wskazany przepis nie może mieć zatem zastosowania do spraw dotyczących _ ugodzenia się _.

Jeżeli zgodnie z przepisami K.p.c. nie można na podstawie okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej sądu, zastosowanie może znaleźć odpowiednio art. 45 K.p.c., zgodnie z którym Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sąd, przed który należy wnieść wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Jak jednak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 marca 2010 roku_ : brak jest podstaw do oznaczenia właściwości sądu na podstawie art. 45 K.p.c w sytuacji gdy po stronie pozwanych występuje współuczestnictwo, a jeden z pozwanych zawezwanych do próby ugodowej ma siedzibę w Polsce _(post. SN z 24 marca 2010 r., V Co 76/09).

Składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej musimy również pamiętać o tym, że sprawa, która dotyczy stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. W przypadku wniesienia pozwu sprawa taka byłaby zatem rozpoznawana przez sąd gospodarczy. Zasada ta znajdzie także zastosowanie w przypadku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Przedsiębiorca składający wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien zatem mieć na uwadze, że postępowanie pojednawcze w sprawach gospodarczych powinien przeprowadzać sąd gospodarczy. Stanowisko to nie tylko jest powszechne w doktrynie, ale znajduje również potwierdzenie w praktyce. Obecnie bowiem wydziały cywilne masowo przekazują takie wnioski do wydziałów gospodarczych.

Czytaj więcej w Money.pl
Nieuczciwa konkurencja - co może nią być? Nieuczciwą konkurencją będzie rozpowszechnianie fałszywych informacji o konkurencie, jak i reklamowanie produktów przez wskazywanie cech, których nie mają.
Kary umowne - można je kumulować? Wszystko zależy od tego, czy strony zawarły w umowie możliwość kumulacji kar umownych.
Oto klucz do budowania autorytetu sądownictwa Uczestnicy dyskusji podkreślili, że uzasadnienia wyroków powinny być pisane dla stron, a nie dla sądu drugiej instancji z założeniem: _ Byle mi tylko nie uchylili _.

Autorka jest radcą prawnym w Malinowski, Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p.

wiadomości
prawo gospodarcze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)