Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5029/11
Numer wpisu:5227
Data wpisu:2013-08-28
Data wydania wyroku:2012-07-31
Sygnatura akt:XVII AmC 5029/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Enion jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń spowodowanych: (...) 4.3 prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej)"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny-sygn. akt VI ACa 1509/12) oddalający powództwo w części dotyczącej postanowienia umownego zawartego w punkcie I 3 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 lipca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5029/11)
Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Dostawa energii, wody, gazu i ciepła"
numer data wpisu postanowienie branża
5789 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5788 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5787 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5726 2014-07-18 XVII AmC 415/14
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5661 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: