Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5378/11
Numer wpisu:5787
Data wpisu:2014-08-27
Data wydania wyroku:2012-12-11
Sygnatura akt:XVII AmC 5378/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"
Uwagi:Na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 5378/11, Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 listopada 2013 r. sygn. akt VI ACa 399/13 prostuje oczywistą niedokładność w komparycji i sentencji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że każdorazowe oznaczenie strony pozwanej "Tauron Dystrybucja GZE S.A. w Gliwicach"zastępuje prawidłowym oznaczeniem "Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie"
Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Dostawa energii, wody, gazu i ciepła"
numer data wpisu postanowienie branża
5789 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5788 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5726 2014-07-18 XVII AmC 415/14
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5661 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5660 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Złożenie oświadczenia o odmowie zatwierdzenia specyfikacji kosztów oraz kosztorysu powykonawczego nie zwalnia Inwestora z obowiązku terminowego uiszczenia ceny wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 11, Inwestor dochodzić...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: