Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2934/10
Numer wpisu:5474
Data wpisu:2013-12-13
Data wydania wyroku:2012-03-15
Sygnatura akt:XVII AmC 2934/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w Chrzanowie
Oznaczenie pozwanego:Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od Umowy przez ENION z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez Przyłączany Podmiot z przyczyn zależnych od ENION, Przyłączanemu Podmiotowi przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych przez ten Podmiot nakładów związanych z realizacją niniejszej Umowy"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 251/13) zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w ten sposób, że jego punktowi drugiemu nadaje inną treść (uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w umowach z konsumentami także innego postanowienia wzorca umowy), jak również oddala apelację pozwanej (apelacja obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie)
Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Dostawa energii, wody, gazu i ciepła"
numer data wpisu postanowienie branża
5789 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5788 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5787 2014-08-27 XVII AmC 5378/11
"W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5726 2014-07-18 XVII AmC 415/14
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5661 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: