Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:21

FZ 359/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-09

Zażalenie, które w istocie dochodzi merytorycznej kontroli odrzucenia skargi o wznowienie postępowania aczkolwiek złożone zostało nie od postanowienia odrzucającego tę skargę lecz od postanowienia w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek postanowienia, nie mogło zostać uwzględnione.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Zażalenie, które w istocie dochodzi merytorycznej kontroli odrzucenia skargi o wznowienie postępowania aczkolwiek złożone zostało nie od postanowienia odrzucającego tę skargę lecz od postanowienia w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek postanowienia, nie mogło zostać uwzględnione.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Grzegorza M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2004 r. I SA/Wr 2475/03 o oddaleniu w części wniosku o sprostowanie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2004 I SA/Wr 2475/03 o odrzuceniu skargi Grzegorza M. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie I SA/Wr 3553/01 zakończonej prawomocnym wyrokiem z dnia 7 maja 2003 r. w przedmiocie oprocentowania nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. postanawia - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 maja 2004 r. /I SA/Wr 2475/03/ Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę Grzegorza M. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie I SA/Wr 3553/01 zakończonej prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 7 maja 2003 r. W uzasadnieniu wymienionego postanowienia Sąd podał /między innymi/, że skarżący w dniu 4.09.2003 r. wniósł o wznowienie postępowania w sprawie, jako podstawę swego roszczenia wskazując art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa w zw. z art. 146 par. 1 Kpa oraz art. 59 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Zdaniem Sądu w sprawie brak było podstaw do wznowienia postępowania, a ponadto termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania upłynął w dniu 7.09.2003 r. Wobec powyższego, wobec braku ustawowej podstawy wznowienia i wniesienia wniosku po terminie, wniosek skarżącego o wznowienia postępowania - zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - należało odrzucić. Skarżący Grzegorz M. wystąpił z wnioskiem o sprostowanie /opisanego powyżej/ postanowienie z dnia 6.05.2004 r. Dochodzone przez stronę sprostowanie dotyczyć miało błędów, które jego zdaniem dopuścił się Sąd w przedmiocie określenia w uzasadnieniu postanowienia daty zgłoszenia żądania wznowienia postępowania oraz daty upływu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2004 r. /I SA/Wr 2475/03/ Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu sprostował postanowienie z dnia 6 maja 2004 r. w ten sposób, że w wierszu 24 tegoż postanowienia, w miejsce błędnie określonego dnia złożenia skargi o wznowienie postępowania, to jest dnia 4 września 2003 r., wpisał prawidłową datę wniesienia skargi w dniu 25 września 2003 r. W pozostałym zakresie Sąd wniosek skarżącego oddalił.

Z uzasadnienia przywołanego postanowienia z dnia 21.06.2004 r. wynika, że w postanowieniu z dnia 6.05.2004 r. na skutek oczywistej omyłki nieprawidłowo wskazano/zapisano datę wniesienia przez stronę skargi o wznowienie postępowania; błąd ten uległ sanacji na podstawie art. 156 par. 1 w zw. z art. 163 i w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.

W zakresie określenia w postanowieniu z dnia 6.05.2004 r. daty upływu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania Sąd wniosek skarżącego oddalił argumentując, że wskazanie wymienionej daty nie stanowi podlegającego sprostowaniu błędu ale jest wynikiem prawidłowego zastosowania przez Sąd obowiązującego prawa.

Opisane powyżej postanowienie z dnia 21.06.2004 r. Grzegorz M. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażaleniem w części dotyczącej odmowy sprostowania postanowienia z dnia 6.05.2004 r. w zakresie określenia daty upływu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego.

Z treści zażalenia wynika, że wnoszący je kwestionuje zgodność z prawem postanowienie z dnia 6.05.2004 r. w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania sądowego w tym również w zakresie nieprawidłowego, jego zdaniem, określenia przez Sąd daty upływu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Jak wynika z uzasadnienia postanowienia z dnia 6.05.2004 r. o odrzuceniu skargi w przedmiocie wznowienia postępowania jak również z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, określenie i wskazanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu daty upływu terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania było wynikiem przeprowadzonego przez Sąd procesu wykładni i stosowania prawa nie zaś niedokładnością, błędem pisarskim albo rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, która może być sanowana w procedurze sprostowania orzeczeń. W tym stanie rzeczy zażalenie, które w istocie rzeczy dochodzi merytorycznej kontroli odrzucenia skargi o wznowienie postępowania aczkolwiek złożone zostało nie od postanowienia odrzucającego tę skargę lecz od postanowienia w przedmiocie sprostowania oczywistych omyłek postanowienia, nie mogło zostać uwzględnione.

Od postanowienia z dnia 6.05.2004 r. w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania sądowego skarżącemu służyło prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym pouczony został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W tymże to postępowaniu skarżący mógł podnosić merytoryczne zarzuty przeciwko postanowieniu z dnia 6.05.2004 r.

W prowadzonym i rozstrzyganym niniejszym postępowaniu wywołanym zażaleniem na postanowienie z dnia 21.06.2004 r. w przedmiocie częściowego oddalenia wniosku o sprostowanie postanowienia z dnia 6.05.2004 r. wniesione przez stronę merytoryczne zarzuty przeciwko odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania sądowego nie mogły zostać uwzględnione ponieważ:

1/ rozpoznane zażalenie nie zostało wniesione na postanowienie z dnia 6.05.2004 r. w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania sądowego;

2/ zaskarżone postanowienie dotyczy zastosowania unormowań dotyczących mogących podlegać sprostowaniu: niedokładności, błędów pisarskich albo oczywistych omyłek nie zaś merytorycznej oceny zastosowania prawa przy rozpoznaniu żądania o wznowienie postępowania sądowego.

Z tych powodów, wobec braku uzasadnionych powodów do uwzględnienia zażalenia na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd zażalenie oddalił.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz