Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
izba skarbowa
19.09.2011 08:26

FSK 916/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Strona nie zawarła w skardze wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Sąd związany jest granicami skargi /art. 183 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270/. Brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie skargi. Sam zwrot zawarty w skardze: "zaskarżam wyrok w całości" nie wskazuje żądania strony. Redakcja skargi kasacyjnej nie może stwarzać wątpliwości interpretacyjnych. Sąd nie może domyślać się intencji autora skargi kasacyjnej, ani wnioskować czego strona skarżąca oczekuje. Ponadto, strona nie wskazała precyzyjnie przepisu prawa, na którym opiera skargę. Zwrot "przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w szczególności art. 19" bez wskazania cech identyfikujących ustawę /np. tytuł lub miejsce publikacji/, i konkretnego naruszonego wyrokiem przepisu przy tak dużym sformalizowaniu skargi, nie mogło być uznane za wskazanie podstawy kasacji. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji /art. 174 pkt 2/ dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej, jak wskazuje w skardze kasacyjnej strona powołując się na naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ przez organy podatkowe.

Podziel się
Dodaj komentarz

Tezy

Strona nie zawarła w skardze wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Sąd związany jest granicami skargi /art. 183 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153 poz. 1270/. Brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie skargi. Sam zwrot zawarty w skardze: "zaskarżam wyrok w całości" nie wskazuje żądania strony. Redakcja skargi kasacyjnej nie może stwarzać wątpliwości interpretacyjnych. Sąd nie może domyślać się intencji autora skargi kasacyjnej, ani wnioskować czego strona skarżąca oczekuje.

Ponadto, strona nie wskazała precyzyjnie przepisu prawa, na którym opiera skargę. Zwrot "przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w szczególności art. 19" bez wskazania cech identyfikujących ustawę /np. tytuł lub miejsce publikacji/, i konkretnego naruszonego wyrokiem przepisu przy tak dużym sformalizowaniu skargi, nie mogło być uznane za wskazanie podstawy kasacji. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji /art. 174 pkt 2/ dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej, jak wskazuje w skardze kasacyjnej strona powołując się na naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ przez organy podatkowe.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Roberta S. i Artura K. S.C. "T.-S." od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2003 r., I SA/Kr 2261/00 w sprawie ze skargi "T.-S." S.C. Robert S. i Artur K. w K. na decyzję Izby Skarbowa w K. z dnia 18 października 2000 r. (...) w przedmiocie : stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za listopad 1999 r. postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 14.08.2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie I SA/Kr 2261/00 oddalił skargę "T.-S." s.c. Robert S. i Artur K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 18.10.2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 1999 r.

W dniu 30.03.2004 r. Strona wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w trybie art. 101 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ skargę kasacyjną zarzucając skarżonemu wyrokowi naruszenie "przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w szczególności art. 19 w zakresie nie uznania prawa podatnika do skorygowania złożonej deklaracji VAT-7", naruszenie art. 79, art. 81, art. 120 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rozpoznając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził i zważył co następuje:

Zgodnie z art. 176 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Strona nie zawarła w skardze wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Sąd związany jest granicami skargi /art. 183 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/. Brak wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie skargi. Sam zwrot zawarty w skardze: "zaskarżam wyrok w całości" nie wskazuje żądania strony. Redakcja skargi kasacyjnej nie może stwarzać wątpliwości interpretacyjnych. Sąd nie może domyślać się intencji autora skargi kasacyjnej, ani wnioskować czego strona skarżąca oczekuje.

Ponadto, strona nie wskazała precyzyjnie przepisu prawa, na którym opiera skargę. Zwrot "przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w szczególności art. 19" bez wskazania cech identyfikujących ustawę /np. tytuł lub miejsce publikacji/, i konkretnego naruszonego wyrokiem przepisu przy tak dużym sformalizowaniu skargi, nie mogło być uznane za wskazanie podstawy kasacji. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji /art. 174 pkt 2/ dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej, jak wskazuje w skardze kasacyjnej strona powołując się na naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez Drugi Urząd Skarbowy w K. oraz Izbę Skarbową w K.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało postanowić jak w sentencji.

Tagi: izba skarbowa, orzecznictwo nsa, orzecznictwo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz