Prawo

Encyklopedia Prawa

Zniesienie współwłasności
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zniesienie współwłasności
Według przepisów kodeksu cywilnego, współwłasność to prawo do tej samej rzeczy, które przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. Zniesienie współwłasności polega na likwidacji stosunku prawnego, jaki łączy współwłaścicieli.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby niezgodny z prawem. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty czas ich uiszczenia nie może przekraczać dziesięciu lat. W szczególnych przypadkach sąd może odroczyć termin zapłaty na wniosek dłużnika.

Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele.

Kodeks cywilny reguluje, że współwłasność może stanowić:
- współwłasność w częściach ułamkowych,
- współwłasność łączna, która może powstać tylko z określonych stosunków prawnych na podstawie przepisów. Ma ona bezudziałowy charakter. Współwłaściciel nie może rozporządzać swoim prawem dopóki trwa współwłasność łączna. Każdy z współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym. Postępowanie wszczynane jest na wniosek jednego ze współwłaścicieli. We wniosku konieczne jest dokładne określenie rzeczy mającej ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: