Prawo

Encyklopedia Prawa

Urzędowe interpretacje przepisów podatkowych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Urzędowe interpretacje przepisów podatkowych
Interpretacją przepisów podatkowych zajmują się stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz/prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Obowiązkiem w/w podmiotów jest udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie powyższych informacji następuje na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta. Istotą interpretacji jest dostarczenie wiedzy o urzędowym sposobie rozumienia (interpretowania) przepisów prawa podatkowego oraz ochrona praw podatników przed arbitralnymi rozstrzygnięciami organów podatkowych.

Rodzaje interpretacji
W Polsce funkcjonuje podział interpretacji prawa podatkowego zgodnie z kryterium adresata, do którego są kierowane. Wyróżnia się dwie grupy interpretacji: indywidualne i ogólne.

Interpretacje indywidualne wydawane są przez organy podatkowe pierwszej instancji na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego. Omawiają one zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podmiotów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Interpretacje indywidualne zostały powołane mocą postanowień Ordynacji podatkowej. Instytucje te mają charakter obowiązkowych i pisemnych.

Interpretacje ogólne to wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, dokonywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i kierowane do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Interpretacje ogólne są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Obowiązek ich publikowania we wskazanym organie promulgacyjnym nadaje im charakter powszechny (ogólny).
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: